Två revisorer har tilldelats varning av Revisorsnämnden (RN) för att ha medverkat vid seminarier med inslag av älgjakt. Mot bakgrund av uppmärksamheten i media är det naturligt att RN har prövat revisorernas opartiskhet och självständighet.

I sina beslut framför RN ingen kritik mot revisorernas medverkan vid själva seminarierna men menar att inslaget av jaktaktiviteter var relativt omfattande.

Revisorer ska inte delta i regelrätt älgjakt som kundföretag bjuder på eller arrangerar. Den åsikten har jag redan tidigare framfört.

RN ska också göra en sträng bedömning av revisorers opartiskhet och självständighet, särskilt i börsnoterade och andra större företag. I de aktuella fallen rör det sig emellertid inte om regelrätt älgjakt utan om seminarier med jaktinslag, vilket möjliggör en nyanserad bedömning. Enligt min uppfattning har RN inte tagit tillräcklig hänsyn till revisorernas oberoendeprövning eller den nytta som seminarierna tillförde revisionen. RNs beslut kan därför ifrågasättas.