De komplexa övergångsreglerna för byrårotation i EUs revisionspaket väcker många frågetecken. En högaktuell fråga gäller när beslut om eventuell förlängning av revisionsuppdrag, som påbörjades under perioden 17 juni 2003 till och med 16 juni 2006, måste fattas. Måste det ske före 17 juni 2016, som är ikraftträdandedatum för revisionspaketet, eller kan man avvakta första stämman efter nämnda datum? Till bilden hör att det finns särskilda regler för det anbudsförfarande som måste föregå stämmobeslutet.

Från FARs sida säger vi att beslutet om förlängning av revisionsuppdrag kan fattas vid den årsstämma som följer närmast efter 17 juni 2016. Något annat kan inte motiveras från rättssäkerhetssynpunkt, eftersom riksdagen fattar de helt avgörande besluten om byrårotation först under senvåren 2016.

Mot bakgrund av osäkerheten kring övergångsreglerna skriver FARs ordförande Jonas Svensson och jag idag ett brev till VDar och ordförande i revisionsutskott i företag av allmänt intresse. Revisionspaketet omfattar ju noterade och finansiella företag.

Här kan du läsa brevet med FARs bedömning av hur övergångsreglerna för byrårotation ska tillämpas.