Jag väntar spänt på att regeringen ska sätta ned foten i ”Svensson 3”, dvs. utredningen som handlade om bl.a. revisorns skadeståndsansvar, bokföringsjäv och antalet revisorskategorier. Enligt planen förväntas lagrådsremissen komma i maj för att följas av en proposition i juni.

Alla frågorna i ”Svensson 3” är viktiga, men jävsfrågan blir ett prov på om regeringen menar allvar med ambitionen att förenkla. Många företag behöver hjälp med både redovisning och revision. Och för att underlätta för de mindre företagen att dra nytta av kompetensen hos redovisningskonsulter och revisorer föreslog regeringens utredare Bo Svensson därför att de särsvenska jävsreglerna skulle slopas, särskilt som analysmodellen tar hand om revisorns opartiskhet och självständighet. Det är naturligtvis knepigt om den svenska branschen inte ska kunna biträda de mindre företagen på samma sätt som kollegorna i exempelvis Danmark.

Remissinstanserna tvekade inte. Alla utom två – Svenska advokatsamfunder och Ekonomistyrningsverket –  tillstyrkte utredarens förslag, som bedömdes leda till lägre kostnader för näringslivet. Värt att notera är att även Revisorsnämnden uttryckte förståelse för den föreslagna förenklingen.

En regering som vill gynna företagandet får bara inte missa en sådan här ”lågt hängande frukt”. Nu får vi alltså se om regeringen verkligen vill förenkla.

”The proof of the pudding is in the eating.”