Revisionsutskottet får en alltmer framträdande roll i börsbolagen, inte bara i Sverige utan över hela vår värld. Därför pågår det också ett erfarenhetsutbyte över gränserna om hur revisionsutskottet på bästa sätt kan utvecklas för att fylla sin roll. Det är bra.

Vad som är mindre bra är de förslag om revisionsutskottet som ordförandelandet Irland nu lägger fram i förhandlingarna om revisionspaketet. Här är några exempel:

  • revisionsutskottet kan antingen vara ett utskott inom styrelsen eller ett helt fristående organ
  • det är revisionsutskottet – inte revisorn – som ska informera styrelsen om resultatet av revisionen
  • revisionsutskottet ska kunna uppdra åt en annan revisionsbyrå att kvalitetssäkra revisionen om revisionsuppdraget är av stor ekonomisk betydelse för revisorn
  • som ett led i sin övervakning av revisionen ska revisionsutskottet godkänna utkast till revisionsberättelse respektive revisorns rapport till revisionsutskottet
  • det är revisionsutskottet som lägger fram förslag till ny revisor – här finns inte plats för aktiva ägare i en valberedning

Jag måste erkänna att jag är mycket bekymrad. Revisorn får en alldeles för underdånig roll visavi revisionsutskottet och därmed styrelsen. Detta är särskilt märkligt eftersom ett av målen med revisionspaketet är att stärka just revisorns opartiskhet och självständighet. Att revisorn ska inhämta något slags godkännande av sin rapportering är därför helt absurt. Vem granskar vem? Jag hör hur den svenska förvaltningsrevisionen kippar efter andan.

Idag har vi fyra bolagsorgan – ägare, styrelse, VD och revisor. Om punkterna ovan genomförs blir revisionsutskottet i praktiken ett femte bolagsorgan. Är det bra? Kan revisorn förresten behålla funktionen som bolagsorgan om rollen blir så underdånig? Och vem vågar sitta i morgondagens revisionsutskott?

Från FARs sida har vi uppmärksammat regeringen på hur Irlands förslag kommer att påverka den svenska revisorsrollen och den svenska modellen för bolagsstyrning. En tröst är att EU inte hinner besluta om revisionspaketet innan Irland måste lämna ifrån sig ordförandeklubban. Från och med 1 juli får vi istället punktmarkera det nya ordförandelandet Litauen.

Det gäller att vara uthållig …