Så är HQ åter förstasidesstoff. Dagens Industri hänger idag ut HQs styrelse på förstasidan. Och på debattsidan skriver finansanalytikern Peter Malmqvist att HQ-styrelsen lurade placerarna. Precis som tidigare är tradingportföljen i fokus, men något nytt framkommer inte.

Det är lätt att tro att Peter Malmqvist har rätt. Mot det står bl.a. den bedömning som Revisorsnämnden (RN) gjorde efter ett års (!!) utredning avseende revisionen i HQ. Så här skriver RN i sitt beslut:

RN har också ansett att Johan Dyrefors har haft grund för sin bedömning att HQ Banks definition av aktiv marknad kunde godtas och för sin bedömning att bankens tolkning och användning av observerbara marknadsdata rymdes inom ramarna för redovisningsstandarden IAS 39. RN konstaterar också att Johan Dyrefors kompletterande granskningsåtgärder avseende tradinglagret var tillräckliga.

RN har också konstaterat att bankens redovisning av det s.k. dag 1-resultatet inte var förenligt med redovisningsbestämmelsen i IAS 39, men att man får godta Johan Dyrefors bedömning att detta inte gav upphov till något väsentligt fel i bankens redovisning.

Det har enligt RN:s mening inte framkommit några andra skäl för att rikta någon kritik mot Johan Dyrefors granskning av värderingen av tradinglagret och redovisning av dag 1-resultat. Med hänsyn till detta har utredningen inte visat att Johan Dyrefors kan anses ha brutit mot god revisionssed när han godtog HQ Banks tillämpning av IAS 39 och tillstyrkte fastställande av bankens resultat- och balansräkningar.

Vi som har haft med RN att göra genom åren vet att nämnden besitter hög kompetens och att den är mycket noggrann, för att inte säga petig, i sina utredningar. Allt detta gör att besluten är mycket väl underbyggda.

Vem har då rätt – den som gräver på ytan eller den som gräver på djupet?

Det viktigaste är dock: Vad är rätt?

Jag må vara den enda rösten i HQ-öknen som ropar efter en oberoende HQ-kommission. Men nog hade det varit intressant om personer utan intressen i HQ-affären eller alltför tidigt uttalade uppfattningar gjorde en grundlig analys, särskilt som två myndigheter – Finansinspektionen och RN – kom till två olika slutsatser. Jag är rädd att vi annars inte lär oss något av HQ-affären. Det vore bedrövligt!