Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Ett larm från UC som måste tas på allvar

UC slår nu larm om försämrad kvalitet i årsredovisningarna till följd av den slopade revisionsplikten. Det måste tas på största allvar, och tidigare har ju även Bolagsverket informerat om sjunkande kvalitet.

Tilltron till årsredovisningar som beslutsunderlag får bara inte minska. Utvecklingen är särskilt tragisk eftersom vi i Sverige haft en hög kvalitet i bolagens redovisning. Det var också en av faktorerna bakom det höga förtroendet för aktiebolaget som företagsform.

Nu har UC alltså tagit fram statistik för 2013 och tittat på de bolag som var registrerade innan revisionsplikten slopades 2010. UC har även kikat på bolag som har startats senare. När det gäller de gamla bolagen visar statistiken tydligt hur antalet bolag som väljer bort revision ökar år från år. 2011 handlade det om 22 procent, 2013 var andelen uppe i 46 procent, dvs. närmare hälften av bolagen. För nystartade bolag väljer ca. 80 procent bort revisionen.

Det är företagarna själva som har ansvaret för att redovisningen håller måttet, men det tycks inte fungera i praktiken. Vi kan heller inte förlita oss på att kompletterande kontroller från Bolagsverket eller Skatteverket fyller behovet. Därför måste redovisningskonsulter och revisorer faktiskt söka upp alla företag som behöver hjälp. För det krävs proffs för att få till en årsredovisning värd namnet.

Nu måste vi tillsammans visa på hur branschens tjänster gör skillnad. Och ingen ska sätta hoppet till att revisionsplikten kommer tillbaka. Det gör den inte.

Håller du med mig? Men viktigast av allt: Vad kan vi gemensamt göra? Vad kan du göra för att lyfta kvaliteten?

Läs pressmeddelandet från UC här.

Föregående

Bästa vägen från Rom

Nästa

Min dag med påven

16 kommentarer

 1. Börje Nordström

  Inför straffsanktion för styrelsen i bolaget om årsredovisningen innehåller fel som bryter emot årsredovisningslagen m.m. Man kan ha en fallande skala avseende avgifter alltifrån 20.000 ner till 5.000. Detta för att motverka de grövsta felaktigheterna.

  • Dan

   Börje, det går säkert att vässa Bolagsverkets förelägganden. Men ditt förslag är inte alldeles okomplicerat och skulle leda till många och långa processer. Dessutom lever vi ju redan i en alltför reglerad tillvaro med olika slags sanktioner. Eller hur?

 2. Rolf Karlsson

  Hej Dan
  Jag har en fråga.
  Kommer ett bolag som valt bort revisionen att snart vara tvingat att
  anlita en auktoriserad redovisningskonsult. Lagstiftning? Annat?
  Vad tror du?

  • Dan

   Rolf, jag har svårt att se att en plikt skulle ersättas av en annan. Vad har lagstiftaren då uppnått med sin ”förenkling”? Näringslivets organisationer skulle heller aldrig gå med på det. Nej, allt talar snarare för ytterligare avreglering av revisionen även om regeringsskiftet säkert gör att det dröjer ytterligare något år. Lösningen ligger snarare i att vi måste bli bättre på att visa på nyttan med våra tjänster. UCs larm visar ju tydligt på den nyttan, men vi är själva för dåliga på att framhålla den trygghet och det förtroende som redovisningskonsultens och revisorns arbete medför. Och sedan tror jag att alla nystartade företag måste bli uppvaktade av branschen. Jag möter företagare som aldrig har uppvaktats av någon annan än den konsult eller revisor som de just nu har. Här finns en enorm potential.

   • Lasse Åkerblad

    …”vi måste bli bättre på att visa på nyttan med våra tjänster”…

    Vilka är då egentligen våra, just den auktoriserade revisorns tjänster? För företag under gränserna för lagstadgad revision är tjänsten ”revision”, som utföres enligt ISA-standards, klart överdimensionerad i detta sammanhang. Situationen får anses vara densamma för många av företagen åtminstone upp till mikroföretagsgränserna (bl.a. 700.000 € i omsättning).

    ”Revision” som tjänst måste därför diversifieras. Kan vi – och är det överhuvudtaget skäl att – kalla allt bestyrkande för ”revision”? Det finns redan bestyrkandetjänster som skulle passa långt bättre för företag av denna storlek. Jag tar uppdaterade ISRE 2400 Översiktlig granskning som ett bra exempel.

    Också en auktoriserad revisor – som inte är företagets valda revisor – kan avge en motsvarighet till en ARK:s bokslutsrapport. Rapporten ges i ett uppdrag utfört enligt ISRS 4410 standarden (Compilation) där han/hon hjälpt till vid upprättandet av årsbokslutet. Det är i och för sig inget bestyrkandeuppdrag men att en auktoriserad revisor har deltagit i bokslutsarbetet är i och för sig en stor garanti för riktigheten. Dessutom skall han/hon följa kvalitetsstandarden ISQC 1.

    Vi har inga skäl att stå eller falla med ”revisions”pliktens vara eller icke vara eller dess gränser.

 3. Mats Olsson

  UCs pressrelease kommer tyvärr inte som någon överraskning. Jag har själv sett ett stort antal av omnämnda årsredovisningar som är så bristfälliga och eller felaktiga att det är ett under att de släppts igenom av BV och sedermera legat till underlag för UC som banker t ex beställer. Om vår regering tror att SME-sektorn är ryggraden i vår ekonomi, svarar för flest antal jobb, mest inbetald skatt osv, ja varför då inte t ex införa ett ”REV-bidrag som komplement till ROT och RUT. Nystartade bolag kan under de 2 första åren få ersättning med 50% av sin revisorskostnad dock max 10 000 kr/år. Då skulle regeringen troligen ”säkra upp” nyföretagarna så de kommer på banan och får nödvändig och nyttig hjälp och samtidigt skulle branschen få möjlighet att både visa sin relevans, sin nytta samt på ett tydligt sätta jobba i public interest.

  • Dan

   Mats, stort tack för ett innovativt förslag!! Alternativt kan byråerna bjuda på sina tjänster upp till visst belopp de två första åren som en del i sitt samhällsansvar. Håller verkligen med dig om betydelsen av att få nyföretagarna ”på banan”!!

 4. Björn Rydberg

  En viktig åtgärd för att förbättra möjligheten för både företagaren och Bolagsverket att kunna fånga upp ett stort antal felaktigheter är elektronisk ingivning av årsredovisningar. Årsredovisning producerad och inskickad digitalt till Bolagsverket ger naturligt betydligt större möjlighet till kvalitetskontroller jämfört med då årsredovisningen som idag skickas in på papper. Otidsenligt och omständigt. FAR via XBRL Sweden har målmedvetet arbetat mot att få detta till stånd under ett antal år nu. XBRL Sweden tillsammans med bland andra Bolagsverket, Skatteverket och SCB tar nu viktiga steg framåt i arbetet för elektroniska flöden. Dock, vi behöver parallellt här stöd från departementshåll och det ska bli spännande att se hur nya regeringens agenda kopplat till detta kommer att se ut.

  /Björn Rydberg

  • Dan

   Rätt Björn! Elektronisk ingivning är ett bra sätt att snabbare kvalitetssäkra årsredovisningarna. Dessutom finns ju så många andra fördelar med XBRL. Låt oss planera för en gemensam uppvaktning hos den nya regeringen!

 5. Tobias Thulin

  I mitt tycke ska den lagstiftade revisionen vara kvar på nuvarande nivåer, men ”ny” anpassad standard bör tas fram för de bolag som t ex ligger under EUs gränsvärden eller tillämpar K2. Tror faktiskt att marknaden efterfrågar standarisering som är enkel och tolkningsbar. ”Revisorns verktygslåda” har ju visat sig vara tämligen svårtillämpad på marknaden. Digitalisering är ju visserligen bra men säkerställer ju inte kvalitén på de underliggande siffrorna.

 6. Tommy Nilsson

  Lösningen är att bolag som inte har revision inte publicerar någon årsredovisning. Utan revision har inte årsredovisningen något värde eftersom den inte är tillförlitlig och skapar enbart problem i samhället. Att ta bort kravet på årsredovisning skulle dessutom medföra verklig förenkling för bolagen.

  Problemen som uppmärksammas för oreviderade årsredovisningar handlar framförallt om formfel i uppställning, noter mm. Det stora problemet är felaktigheter i boksluten som inte upptäcks när de inte revideras. Vi som jobbar i verkligheten vet att revisionen i små bolag ofta upptäcker väsentliga felaktigheter oavsett hur auktoriserad redovisningskonsulten är. Det finns väldigt många duktiga redovisningskonsulter och FAR gör ett bra jobb för att höja kvalitén ytterligare men det är och kommer förbli en mycket stor skilnad mellan revisorer och redovisningskonsulter vad gäller angreppssätt och kompetens.

  Att FAR driver avskaffandet/(höjning av gränsvärden) av revisionsplikten samt återkommande likställer Auktoriserade revisorer och Auktoriserade redovisningskonsulter är inte ansvarsfullt.

  • Anna Nord

   Det är skillnad på en redovisningskonsult och en revisor, där är vi överens. Redovisningskonsulten upprättar och revisorn granskar. Att redovisningskonsulten skulle vara mindre kompetent på att upprätta en årsredovisning däremot är något som jag inte alls håller med om. För att överhuvud taget komma ifråga för att bli auktoriserad redovisningskonsult idag krävs att både grundutbildning och praktik finns på plats. Dessutom måste man skriva en examen för att visa färg och där kan jag lova dig att man inte klarar sig om man gör ”väsentliga felaktigheter” när man upprättar en årsredovisning.

   FAR driver ett långsiktigt arbete där en av våra styrkor är att vi är en branschorganisation med flera professioner representerade. Jag hoppas att vi ser varandra som kollegor och inte konkurrenter. Genom UC:s rapport har vi fått ytterligare ett bevis på att det finns så många företagare i behov av vår hjälp därute. Det finns jobb så det räcker till alla som är duktiga därute.

   • Rolf Karlsson

    hej Anna
    Jag håller helt med dig om vad du skriver.
    Dessutom har ju auktoriserade redovisningskonsulter liksom revisorerna kontinuerlig kvalitetskontroll. Det finns som du säger uppdrag för båda kategorierna. Därför finns det ingen anledning att hacka på varandra och ingen behöver bli arbetslös.
    Ha det bra.

  • Dan

   Tommy, tack för din kommentar! Att ta bort kravet på årsredovisningar för oreviderade företag tror jag inte alls på. Det skulle försvåra allt företagande och höja transaktionskostnaden i näringslivet. Tvärtom måste vi finna sätt att minska den kostnaden. Jag tror däremot att branschen kan göra mycket mer för att marknadsföra nyttan med både redovisnings- och revisionstjänster. För det verkar som att de politiska signalerna kring slopandet av revisionsplikten medförde att många nu tror att det inte är så noga med bokslut och årsredovisningar. Det är minst lika noga som tidigare, och därför måste proffs anlitas. Och det måste klart framgå av årsredovisningen att proffs har medverkat i redovisningen och på vilket sätt detta har skett.

   För övrigt hävdar jag att redovisningskonsulter och revisorer ska vara varandras bästa säljare!

 7. Lars Ekman

  Eller vänd resonemanget. Att det blir många fel beror på att reglerna för finansiell rapporetering (ÅRL) är FÖR krångliga för små företag med avreglerad revision. Om avreglering och förenkling är här för att stanna borde kanske även reglerna för Rapportering förenklas.
  Varför inte anpassa till ”årsredovisningsdirektivet” enligt EU för mikroföretag? Eller klämma in AB under 3,5 Mkr i omsättning i K1? ÅR blir då ett räkenskapsschema vilket skulle möjliggöra samtidig inlämning av ÅR o deklaration. Dessutom mycket snabbare än dagens 6 månader. Relevant information i rätt tid. Både konsulter o revisorer kommer att ha jobb ändå.

  • Dan

   Lars, absolut bra att tänka ”tvärtom”!! Samtidigt är jag en stark supporter till bra årsredovisningar i både små och stora företag. Årsredovisningen behöver visst göras om, men jag vill hellre se att den blir en ”reseskildring” som talar om vart företaget är på väg. På det sättet blir årsredovisningen också ett bättre beslutsunderlag för kreditigivare m.fl. intressenter. Har jag för hög ambitionsnivå?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén