Att revisionen står inför stora förändringar är uppenbart. Därför är det mycket vältajmat att SNS startar ett forskningsprojekt om revisionens roll i den framtida bolagsstyrningen. Jag välkomnar särskilt den breda ansatsen som innebär att flera intressenter är med och bidrar till resultatet. Det är också utmärkt att den internationella dimensionen finns med.

Jag hoppas att SNS-studien leder till en debatt som gör att kunskapen om revisionens roll i näringsliv och samhälle både sprids och fördjupas. Jag tror också att studien kan ge oss perspektiv och idéer som kan vara till nytta när vi från svenskt håll vill påverka den internationella utvecklingen, inte minst processen i Bryssel med anledning av EU-kommissionens revisionspaket.

Hela världen följer nu med spänning de vägval som EU gör beträffande revisorsrollen. För det är i Bryssel, inte i Washington, som besluten om den nya revisorsrollen fattas den här gången. Och den som verkligen vill påverka måste komma upp med nya lösningar. Här kan SNS-studien bidra till att Sveriges röst blir starkare och gör än större skillnad.