Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

HD släcker branden

Att det var på skärtorsdagen som Högsta domstolen (HD) meddelade sitt beslut i BDO-målet bidrog säkert till att domen inte föranledde så stora rubriker. Men den förtjänar uppmärksamhet, inte bara för HDs resonemang i själva BDO-caset utan också för hänvisningen till Landskronadomen om en mordbrand och därmed indirekt hovrättsdomen från augusti 2013 rörande Prosolvia.

Texten i HD-domen är ganska så kompakt, men jag vill uppmuntra till läsning och särskilt av sidan 17. För när HD refererar till ”rättsfallet Landskronabranden” och sedan skriver ”När det som här gäller en kausalitetsprövning med anledning av en oaktsam revision är situationen annorlunda” banar HD väg för en mer balanserad syn på revisorns ansvar. Det handlar bland annat om vilka krav som måste ställas på orsakssambandet mellan en oaktsam revision och en uppkommen skada.

Det återstår att göra en djupare analys av hur domen påverkar skadeståndspraxis, men jag gör redan bedömningen att HD nu släcker mycket av den förhöjda oro som Prosolviadomen medförde för revisorer men också för andra bolagsorgan och aktörer.

Ansvar måste alltid kunna utkrävas. Och en revisor måste självfallet stå för sin del av en skada, men ingen vinner på en skadeståndspraxis präglad av rättsosäkerhet och orimliga risker. Jag välkomnar därför den nya HD-domen men också att regeringen vill se över ansvarsreglerna för revisorn.

Föregående

Nyttan av kombiuppdragen

Nästa

Det är alltid människan som gör skillnad

  1. Carl Svernlöv

    En intressant fråga i sammanhanget som av naturliga skäl inte berörs i HD:s dom är i vilken utsträckning BO och BDO kan påräkna någon ersättning för sina rättegångskostnader från Antilu, vilket framstår som ett renodlat processbolag. Dock torde senare rättspraxis ha öppnat upp möjligheten för ansvarsgenombrott gentemot dess styrelseledamöter och aktieägare, se RH 2011:24 (vari båda styrelseledamöter i ett processbolag ålades personligt betalningsansvar för bolagets skuld avseende rättegångskostnader enligt principerna för s.k. ansvarsgenombrott) samt mer nyligen Svea Hovrätts dom den 20 mars 2014 i mål T 3030-13 (ansvarsgenombrott för aktieägare och tillika styrelseledamot respektive firmatecknare i processbolag med det något provocerande namnet Processor AB).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén