Just nu studeras FARs utkast till rekommendation Revision av finansiella företag (RevR X) av en rad organisationer som fått utkastet på remiss.

Bakgrunden är den överenskommelse som branschen träffade 2011 med finansmarknadsminister Peter Norman och Finansinspektionen (FI). En viktig komponent var att FAR, i samverkan med FI, skulle mejsla fram en särskild och utvidgad granskning av de finansiella företagens interna styrning och kontroll. Peter Norman har här uttalat långtgående förväntningar på revisorn.

FARs utgångspunkt har hela tiden varit att den utvidgade revisionen skulle möjliggöras genom en föreskrift från FI. En sådan lösning har FI emellertid inte varit beredd att diskutera, trots FIs egna önskemål om tillkommande granskning och rapportering från revisorns sida. Samtidigt har Revisorsnämnden (RN) nogsamt granskat att FAR inte överskridit gränsen för den goda revisionsseden, som ju är det utrymme FAR kan agera inom. Klämd mellan två myndigheter – FI och RN. Mission impossible?

Jag tycker att RevR X, under de givna förutsättningarna, är bra och väl anpassad för den svenska miljön. Men revisorns granskning av intern styrning och kontroll är i RevR X nu begränsad av det utrymme som den goda revisionsseden erbjuder.

Om intressenterna vill att revisorn ska göra mer än vad RevR X anger, exempelvis avseende granskning av intern styrning och kontroll, förutsätter detta alltså lagstiftning som tydligt utvidgar revisorns uppdrag. FAR välkomnar självfallet reglering som innebär att gapet mellan förväntningarna på revisionen och vad revisionen faktiskt levererar kan elimineras.

Det blir mycket spännande att ta del av remissvaren som ska vara FAR tillhanda senast 5 juni.