Revisionen av finansiella företag har blivit en följetong.

I dagens SvD kan man läsa en intervju med finansmarknadsminister Peter Norman och en med Fars ordförande Anders Bäckström. De båda artiklarna ger en lägesbild av det arbete som pågår sedan förra vintern när det gäller att utveckla revisionen av finansiella företag. I den delen framkommer egentligen inte så mycket nytt, utan alla parter är i full färd med att fullföja sina respektive åtaganden.

Far kommer under våren 2012 att sända ut ett förslag till ny rekommendation om revision i finansiella företag på remiss. I rekommendationen har finansmarknadsministerns förväntningar på en utvidgad granskning av intern kontroll inarbetats liksom Finansinspektionens (FI) önskemål om en snabbare rapportering från revisorns sida.

Visst har vi dragit nytta av andra länders erfarenheter, men detta blir alltså en särsvensk rekommendation om revision i finansiella företag. Arbetet med att ta fram en sådan måste få ta tid. Ingen är betjänt av en ”quick fix”, allra minst de finansiella företagen som får en ökad kostnad när revisionsuppdraget breddas. Erfarenheten från exempelvis USA och SOX-reglerna tjänar som ett varnande exempel.

För att rekommendationen om revision i finansiella företag ska få genomslag i praktiken krävs, enligt min bestämda mening, att FI i en föreskrift meddelar alla finansiella företag att revisionen ska ske enligt den nya rekommendationen.

Kommer FI att göra det? Eller är det bara mycket väsen för ingenting?