På temat ”Den mytomspunna revisorn” kommenterar jag i några inlägg myterna kring revisorsrollen. Jag använder mig av direkta citat ur pressen de senaste veckorna. Nu har det blivit dags för den femte myten.

Myt 5 om makten över redovisningen: Revisorer ligger bakom alla krångliga redovisningsregler som leder till rentav missvisande bokslut. Detta gäller särskilt den internationella standarden IFRS som de noterade bolagen måste tillämpa.

Verklighet: Det är den oberoende normgivaren IASB som ansvarar för utveckling och fastställande av IFRS. I IASB:s beslutande organ, styrelsen, sitter 15 experter som företräder olika intressen och aspekter. Tidigare CFOs och finansanalytiker företräder näringslivet och akademin är naturligtvis representerad, men det finns också sex tidigare revisorer i styrelsen. Alla möten i IASB:s styrelse är öppna för allmänheten.

Finansinspektionens (FI) generaldirektör Martin Andersson återgavs så här med anledning av Revisorsnämndens (RN) HQ-beslut: ”Martin Andersson betonar att en stor majoritet av landets revisorer sköter sitt jobb och att det här inte påverkar FI:s beslut om HQ Bank. Men det här är ’en del i helheten och det är bekymmersamt att det ges större friheter i redovisningen än vad som är önskvärt ur ett kundperspektiv’.”

Revisorn kan bara kräva att redovisningen stämmer med god redovisningssed. Om det anbefallda regelverket är IFRS måste revisorn förhålla sig till IFRS och inget annat. Att HQ Bank, som var ett dotterföretag till börsnoterade HQ, tillämpade IFRS berodde på att FI beslutat att alla banker ska tillämpa s.k. lagbegränsad IFRS.

Att IFRS tillämpas innebär att redovisningen blir komplex, inte minst på grund av värdering till verkligt värde. En sådan värdering är särskilt komplex när det handlar om illikvida finansiella instrument som ju var aktuellt i HQ Bank.

Jag sällar mig gärna till raden av IFRS-kritiker – ett företags rapportering måste vara begriplig för att vara användbar. Den enskilda revisorn kan dock inte göra något åt IFRS-reglerna på det enskilda uppdraget.

Det bör för övrigt ha kommit som en överraskning för RN att beslutet om HQ skulle påverka friheten i redovisningen för styrelser och revisorer. Nej, så är det inte. IFRS ligger fast.