För mindre företag är det naturligtvis både enkelt och kostnadseffektivt att kunna anlita en och samma byrå för både redovisnings- och revisionstjänster (ett s.k. kombiuppdrag). Det är också angeläget att vi har regler som gör att vi kan behålla den höga kvaliteten i företagens löpande redovisning och årsredovisningar.

Vi har därför sänt en hemställan till regeringen om att aktiebolagslagens bestämmelser om byråjävet behöver förtydligas. Den främsta orsaken är att nuvarande koppling till begreppet grundbokföring har blivit mindre relevant. Vad betyder egentligen grundbokföring idag? Jag noterar att Bokföringsnämnden under senare tid istället refererar till löpande bokföring som ett centralt begrepp. Det enda raka vore att utmönstra grundbokföring ur lagstiftningen, men det kräver en större översyn än den nu aktuella.

I FARs förslag klargörs hursomhelst att revisionsbyrån i ett kombiuppdrag kan biträda ett mindre företag med registrering av verifikationer. Ett sådant biträde förutsätter att kunden dessförinnan har attesterat verifikationerna samt bestämt eller godkänt lämpliga kontoklassificeringar av affärshändelserna. Förslaget är utformat på ett sådant att lagstiftningen inte krockar med den tekniska utvecklingen.

Regeringen har sänt ut FARs hemställan på remiss, och nu ska många tycka till.

Jag tror för egen del att kombiuppdragen innebär stor nytta för många företag. Vad tror du?