Regeringen föreslår i en lagrådsremiss hur EUs revisionspaket ska införas i Sverige. De nya reglerna träffar främst revision i företag av allmänt intresse (börsföretag och finansiella företag) och innefattar bland annat tvingande byrårotation, begränsning av rådgivningstjänster till revisionskunder och sanktionsavgifter. Reglerna träder i kraft 17 juni 2016 och ska i flertalet fall tillämpas första gången på närmast därpå följande räkenskapsår.

Jag hoppas att EU-paketet får önskad effekt på revisionens kvalitet och revisorns oberoende, eftersom det är ett högt pris som revisorerna och deras kunder får betala. Regelpaketet är mycket omfattande och inte alltid enkelt att tolka. Bara det driver kostnader.

Sedan finns det två saker som jag är särskilt kritisk mot. Den första är att finansiella företag måste byta revisionsbyrå efter tio år. Sådana verksamheter är ofta komplexa och kräver därför kontinuitet i revisionen. Jag reser också ett frågetecken om denna särreglering inom företag av allmänt intresse är förenlig med EUs regleringsmetod.

Börsföretag, som inte är finansiella företag, kan däremot behålla revisionsbyrån i upp till tjugo eller tjugofyra år, om de uppfyller särskilda krav.

Den andra punkten är att regeringen föreslår införande av sanktionsavgifter på upp till en miljon kronor för enskilda revisorer respektive upp till två procent av revisionsbyråns årsomsättning. Sanktionsavgifter ska kunna utgå när Revisorsnämnden utdelar en varning och då det finns det särskilda skäl. Sanktionsavgiften gäller även revision i mindre företag, men då förväntas beloppen vara betydligt lägre. Som både Advokatsamfundet och FAR påpekade i sina respektive remissvar kan sanktionsavgifterna stå i strid med Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna!

På plussidan är att regeringen i huvudsak inte lägger till fler regler än vad som följer av EU-paketet. Det är till exempel positivt att definitionen av företag av allmänt intresse inte går utöver vad EU-reglerna kräver.

Till sist, jag är entusiastisk inför den nya revisionsberättelsen. När revisorn får berätta mer blir ju revisionen mer relevant.

Här kan du läsa initiala kommenterar i Balans respektive FARs pressmeddelande.