Idag publicerar FAR ett utkast till en ny rekommendation – Revision av finansiella företag – för synpunkter. Bakgrunden är den överenskommelse som branschen träffade med Finansdepartementet och Finansinspektionen (FI) under förra året.

Målsättningen med rekommendationen är att tydliggöra den goda revisionsseden vid revision av finansiella företag. En viktig ambition har också varit att utveckla revisorns rapportering till företagets styrelse, bl.a. genom att öka transparensen kring revisorns bedömningar genom s.k. long form reporting. Rekommendationen innebär vidare att revisorns rapportering till FI snabbas upp. Därutöver kan revisorn initiera en trialog som innebär att revisorn träffar företagsledningen och FI i konstruktivt syfte.

Att finna det rätta upplägget för revisionen har varit en stor utmaning. Utgångspunkten har naturligtvis varit att matcha de förväntningar som regeringen kommunicerade genom finansmarknadsminister Peter Norman, bl.a. beträffande granskning av de finansiella företagens interna styrning och kontroll. Vi har samtidigt varit begränsade till det utrymme som den goda revisionsseden medger eftersom FI inte har önskat utvidga revisionsuppdraget genom en föreskrift. På den här punkten har vi även gjort avstämningar med Revisorsnämnden.

Jag tror att införandet av s.k. long form reporting kan vara till stor nytta för företagen. Revisorn ska två gånger per år på ett relativt ingående sätt rapportera sina bedömningar till styrelsen i det finansiella företaget. Detta kommer alldeles säkert att ge värdefull input bl.a. till företagens arbete med att stärka den interna styrningen och kontrollen. Sedan hoppas jag mycket på trialogen, dvs. att de tre parterna – det finansiella företaget, FI och revisorn – träffas för att finna lösningar när problem och frågetecken uppkommer i det finansiella företaget. Självklart är det inte bara revisorn som ska kunna initiera trialogen, det ansvaret ligger på alla tre.

En annan faktor som förstärker revisionen av finansiella företag är att minst en av företagets revisorer måste vara av FAR licensierad revisor i finansiella företag. Kraven för befintlig licensiering höjs väsentligt i samband med att den nya rekommendationen träder i kraft.

Det ska bli mycket spännande att ta del av såväl FAR-medlemmarnas som remissinstansernas feedback. Efter beaktande av alla kloka synpunkter avser FAR att snarast fastställa rekommendationen för tillämpning redan på räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2012 eller senare.