Idag skriver FARs ordförande Jonas Svensson och jag på DI Debatt under rubriken ”Revisorn måste vara tuff”.

Artikeln är föranledd av de senaste dagarnas rubriker i främst SvD och DI om branschen och revisorsrollen, inte minst frågor kring revisorns opartiskhet och självständighet eller oberoende som det ofta kallas.

Vi nämner att ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor, där etik och moral fått en alltmer framträdande plats, gjort att revisorns opartiskhet och självständighet också uppmärksammas allt oftare. Från FARs sida har vi därför initierat en dialog med Revisorsnämnden i syfte att utveckla nya och proaktiva sätt att arbeta med oberoende- och etikfrågor.

Ambitionen måste vara att revisorns oberoende aldrig ska kunna ifrågasättas.