Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: 3:12-reglerna Sida 2 av 8

Gott slut på ett händelserikt 2013!

Säga vad man vill, men 2013 blev ett händelserikt år för revisions- och rådgivningsbranschen. Här följer några axplock.

Branschen hamnade i fokus när regeringen bestämde sig för att ändra de s.k. 3:12-reglerna. Finansminister Anders Borg och näringsminister Annie Lööf pekade redan i sitt första utspel i mitten av april på hur de generösa reglerna tillämpades av ”vissa revisorer”. Under sommarmånaderna följde sedan ett intensivt påverkansarbete där vi på FAR knöt många värdefulla kontakter med såväl politiker som entreprenörer. Höstens riksdagsbeslut innebar, jämfört med regeringens ursprungsförslag, ett antal justeringar med påtagliga förbättringar för många företagare. Däremot överlevde kravet på en ägarandel om minst 4% för att få tillämpa löneunderlagsregeln. Många inser att ägarkravet medför en tröskel som hämmar tillväxt och sysselsättning. Ett bevis på det är att Centerpartiet lanserade ett nytt förslag samma dag(!) som riksdagen klubbade 3:12-reglerna. Till min glädje noterar jag att Centerpartiets tankegångar påminner om FARs alternativa förslag. Det dröjer nog inte så länge innan 3:12-reglerna åter måste ses över.

Direkt efter sommaren kom den överraskande hovrättsdomen rörande Prosolvia. Domen, som FAR och många andra har debatterat under hösten, innebar ett rekordhögt skadestånd. PwC och den ansvariga revisorn skulle betala över 2 miljarder kronor (inklusive ränta) till konkursboet. Domen vann aldrig laga kraft eftersom parterna träffade en förlikning, men det finns en risk att Prosolvia fortsätter att spöka. Därför blir nästa liknande case av största betydelse för utvecklingen av svensk skadeståndspraxis.

I början av december kom så det första ramverket för integrerad rapportering. Syftet med integrerad rapportering är att ett företag på ett tydligare sätt ska kunna presentera hur det utvecklas och skapar värde. Därmed får företagets intressenter också ett bättre beslutsunderlag. Det blir spännande att följa och påverka fortsättningen för integrerad rapportering. FAR kan här bidra på olika sätt, bl.a. med att visa hur rapporteringen kan förändras i det mindre företaget.

Det hände mer i december, för då sjösattes en samverkan mellan Skatteverket, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) och FAR. Upplägget innebär i korthet att Skatteverket på ett effektivt sätt kan dra nytta av branschens kvalitetsarbete vid myndighetens granskning av deklarationer och andra uppgifter. ”Rätt från början” har varit ett ledord under hela processen.

Och alldeles före jul träffade EUs medlemsstater, EU-parlamentet och EU-kommissionen en uppgörelse om det s.k. revisionspaketet. Det blev en ”hård julklapp” för branschen, även om det hade kunnat bli mycket värre med tanke på kommissionens utgångsbud. I början av 2014 kommer regeringen att starta upp arbetet med att arbeta in alla de nya reglerna i den svenska miljön. Jag återkommer naturligtvis om detta gigantiska lagstiftningsarbete.

Det räcker med att läsa raderna ovan för att förstå att branschen är under ett starkt omvandlingstryck. För att hjälpa byråerna, men också alla enskilda personer som jobbar i branschen, att möta och påverka framtiden tog vi på FAR hjälp av analysföretaget Kairos Future för att beskriva branschens resa fram till 2025. Framtidsstudien presenterades på Branschdagarna i september och används nu i flera byråers förändringsarbete.

Jag vill avsluta med det viktigaste av allt – förtroendet. För att branschen ska kunna göra största möjliga nytta för näringsliv och samhälle måste det finnas ett starkt förtroende för branschen. Och därför har FAR under 2013 inlett ett omfattande arbete som syftar till att just stärka förtroendet. Startskottet blev en debattartikel från FARs ordförande Anna-Clara af Ekenstam och mig –  ”Tio år av skandaler – detta måste vi göra”. Förtroendearbetet utgår till stor del från en ”vitbok” där vi anger flera viktiga lärdomar och vad vi konkret kan göra för att stärka förtroendet. 

Nästa år ser ut att bli minst lika spännande och händelserikt. Jag återkommer därför efter årsskiftet med mina funderingar inför det nya året. Men nu vill jag önska alla ett riktigt gott slut på 2013!

Grönt ljus för 3:12-förslaget

En majoritet i riksdagens skatteutskott har idag gett grönt ljus till regeringens 3:12-förslag. Utskottet uppmanar samtidigt regeringen att noga följa utvecklingen och återkomma med nya lagförslag om det visar sig att reglerna kringgås.

Visst har regeringens förslag förbättrats på många punkter, men det är tråkigt att man inte har lyssnat på den massiva kritiken mot den tröskel som kravet på ett 4%-igt ägande innebär. Jag hoppas nu att ivern att göra en översyn är minst lika stor när det visar sig att de nya reglerna hämmar företagandet och framväxten av nya jobb, inte minst inom tjänstesektorn.

Riksdagen förväntas fatta det slutliga beslutet senare i höst. Men det blir inte sista gången som nya 3:12-regler klubbas …

Brister och fel i 3:12-förslaget

Nuvarande 3:12-regler är väl generösa och behöver ändras, men riksdagen måste naturligtvis kunna fatta sitt beslut utifrån ett korrekt beslutsunderlag.

I en skrivelse till skatteutskottet visar Svenskt Näringsliv nu på rena felaktigheter i det beslutsunderlag som regeringen har lagt fram för riksdagen. Bland annat är uppgifterna om antalet företag som berörs av 4%-tröskeln felaktiga. Så får det inte vara. Vidare framkommer, precis som FAR noterade i arbetet med sitt alternativa förslag, att merparten av de träffade delägarna återfinns i relativt små företag och alltså inte i de större tjänsteföretagen som varit regeringens måltavla. Dessutom påverkas fler branscher än de som regeringen har pekat ut. Mer än hälften av de anställda i drabbade företag finns i branscher som tillverkning, parti- och detaljhandel, byggverksamhet, transport, hälso- och sjukvård samt utbildning. Svenskt Näringsliv pekar också på att 4%-tröskeln medför att företag får försämrad konkurrenskraft, minskade expansionsmöjligheter och sämre förutsättningar att kunna rekrytera. Detta kan i sin tur framtvinga strukturförändringar som skulle vara till men för företagande, investeringar och sysselsättning i Sverige. Svenskt Näringsliv drar slutsatsen att bristerna är så stora att underlaget inte kan läggas till grund för lagstiftning, dvs. samma slutsats som lagrådet drog.

Redan när regeringens första förslag till nya 3:12-regler kom ställde sig många frågande till uppgifter och antaganden i finansdepartementets PM. Ett exempel är påståendet att 3:12-reglerna kommit att utnyttjas alltmer frekvent för att belöna duktiga medarbetare. I remissvaren från Sveriges Advokatsamfund och FAR kunde det motsatta utläsas, nämligen att andelen delägare bland advokat- och revisionsbyråer hade minskat.

När förslaget om krav på ägarandel om minst 4 % har kommit på tal har regeringen, genom finansminister Anders Borg, uttalat att det inte ligger något samhällsintresse i större tjänsteföretag. Det påståendet ifrågasätter jag starkt, och regeringens hållning går också tvärsemot vårens ESO-rapport som visade på betydelsen av att det finns en mångfald av företag för att uppnå hög sysselsättning på det lokala planet. Värt att notera är att de större revisionsbyråerna i Sverige även finns utanför storstäderna. Om vi tar exemplet PwC har firman globalt 776 kontor i 157 länder. Av de 776 kontoren finns 130 eller 17% i Sverige! Den svenska branschen är dessutom den största rekryteraren av nyutexaminerade ekonomer och anställer årligen två-tre tusen medarbetare, ofta tack vare närvaron till lokala högskolor och universitet. Sedan får vi inte glömma betydelsen av att svenska tjänsteföretag kan konkurrera med internationella aktörer. För det krävs tillgång till specialistkompetens, något som i sin tur ofta förutsätter viss storlek på företaget. Visst finns det här ett stort samhällsintresse.

Det minsta man kan begära är att skatteutskottet nu säkerställer att riksdagen får ett fullgott beslutsunderlag utan uppenbara brister och fel. Det förutsätter att:

  • alla felaktiga uppgifter och antaganden korrigeras
  • påverkan på växande företag och konkurrens klarläggs
  • samhällsintresset av större tjänsteföretag analyseras

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén