Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Anna-Clara af Ekenstam Sida 1 av 8

Dags att öppna och läsa EUs revisionspaket

För en stund sedan överlämnade justitierådet Kristina Ståhl ett 837 sidor långt betänkande (Nya regler för revisorer och revision, SOU 2015:49) till justitieminister Morgan Johansson. I betänkandet lämnas förslag på hur Sverige ska implementera EUs revisionspaket för noterade och finansiella företag.

FAR har lämnat kommentarer i ett pressmeddelande. Vi trycker på att det är positivt att utredningen inte har gått längre i regelkrånglet än vad EU-reglerna kräver. Det är också bra att utredningen har värnat den svenska modellen för bolagsstyrning. På så sätt har onödiga kostnader för revisorer och deras kundföretag i huvudsak kunnat undvikas.

Våra representanter i utredningen, FARs tidigare ordförande Anna-Clara af Ekenstam och FARs chefsjurist Heléne Agélii, har i ett särskilt yttrande (sid 605-610 i betänkandet) framfört synpunkter i tre angelägna frågor. Det gäller förslaget att ha olika regler för byrårotation i noterade respektive finansiella företag. För noterade företag föreslås att en revisionsbyrå efter tio år kan väljas för ytterligare tio år, förutsatt ett anbudsförfarande. För finansiella företag föreslås däremot ingen möjlighet till förlängning efter de tio första åren. En annan fråga handlar om ikraftträdandetidpunkten för det nya regelverket, där FAR menar att första tillämpningen måste knytas till ett räkenskapsår istället för 17 juni 2016. Den tredje frågan handlar om personliga sanktionsavgifter. Om det alternativa förslaget i betänkandet med personliga sanktionsavgifter för revisorer på upp till 10 miljoner kronor genomförs blir det extremt riskfyllt att vara revisor. Vi får inte glömma att vi redan har tuffa regler för skadeståndsansvar och dessutom Revisorsnämndens tillsyn över revisorer.

Nu kan vi alla öppna EUs revisionspaket och läsa om, som jag tror i alla fall, den största förändringen i branschens historia. Och vi måste samla på oss alla synpunkter och tankar kring konsekvenser, för nu ska betänkandet ut på remiss.

Det finns inga ”oberoende” revisorer

I dagens SvD finns en artikel där SCAs revisor Anna-Clara af Ekenstam uppges ha ”familjekopplingar till SCA”. Jag kommenterar ogärna enskilda fall, men här tycker jag att hela resonemanget är långsökt. Det går långt tillbaka i tiden och berör en person som revisorn aldrig har träffat. Jag kan därför inte se att förhållandet påverkar revisorns opartiskhet och självständighet.

Kan det vara så att det är kraven på ”oberoende” som spökar? I debatten används ju begreppet ”oberoende” istället för ”självständighet” som ju bättre matchar engelskans ”independence”. Bara en ordlek tycker säkert någon, men jag är rädd att ”oberoende” får många att förvänta sig ett närmast kliniskt tillstånd av ”oberoende”. Något sådant uppnås aldrig, för ingen är ”oberoende”. Och därför finns det heller inga ”oberoende” revisorer.

Revisorslagen talar inte om ”oberoende” utan säger att revisorn ska ”utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden”. Det är det som gäller!

Om vi ska ha ”oberoende” revisorer får de hämtas från en annan planet.

Om älgjakt och oberoende

Den senaste tiden har det stått mycket att läsa om SCA. I tisdags skrev Dagens Industri att de seminarier som SCAs revisorer från PwC deltagit i var rena jaktresor. Och igår intervjuades jag av samma tidning om hur medverkan vid älgjakt generellt kan hota revisorns oberoende. Jag tryckte på att det ställs särskilt höga krav på revisorns opartiskhet och självständighet i noterade bolag. Jag efterlyste samtidigt att PwC gick ut och gav sin beskrivning av de ifrågasatta seminarierna.

Det är därför utmärkt att PwC i dagens tidning beskriver upplägget av seminarierna som kombinerades med jakt. Det är också bra att SCAs revisor Anna-Clara af Ekenstam redogör för hur hon, i linje med revisorslagens bestämmelser, prövade sitt oberoende inför seminarierna. En sådan oberoendeprövning innebär att revisorn gör en bedömning av omständigheterna i det specifika fallet. Som framgår av dagens artikel beaktades faktorer som nyttan för revisionen, vilka som bjöd in och vilka som skulle delta vid seminarierna.

Öppenhet och dialog är alltid vägen till förtroende.

Sida 1 av 8

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén