Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: auktoriserad skatterådgivare Sida 1 av 3

Om enda syftet är att undgå skatt

Efter Panamaläckan är det självklart starkt fokus på frågor kring etik i samband med skatteplanering. Under den utmanande rubriken ”Revisionsjättar hjälper kunder skattesmita” granskar SvD idag skatterådgivningen från de största revisions- och rådgivningsföretagen.

Under mina sammanlagda 35 år i stor byrå och på FAR har jag faktiskt aldrig träffat på Panamaupplägg eller något liknande. Jag känner heller inte igen att det skulle förekomma rådgivning från ”dolda dotterbolag”, utan jag bedömer att branschens rådgivning har blivit försiktigare över tiden. Samhällsdebatten och ökad uppmärksamhet kring hållbarhet har naturligtvis bidragit till detta. En annan viktig faktor är FARs auktorisation av skatterådgivare med inslag som etikutbildning och kvalitetskontroller, för att inte tala om branschens yrkesetiska regler.

Grundbulten i de yrkesetiska reglerna är att inte främja orätt, och här innebär det att skatt ska betalas utifrån tillämpliga regelverk. Reglerna trycker på rådgivarens roll att upplysa kunden om de möjligheter till resultatreglering som står till buds enligt gällande skatteregler, men det är alltid kunden som i slutänden måste göra sin bedömning och fatta beslut. Den som ger råd på skatteområdet måste därför tydligt kommunicera de risker som olika åtgärder kan medföra. Om kunden väljer att genomföra ett riskfyllt upplägg som inte tål dagens ljus ska rådgivaren lämna uppdraget.

Jag menar att om enda syftet med bolagsbildning och komplexa transaktioner är att undgå skatt är det att fly sitt samhällsansvar och därför helt oacceptabelt. Mina kommentarer i SvD finner du här.

Till sist. Det är angeläget att debatten om skatter och etik fortsätter. Under årets Almedalsvecka arrangerar FAR därför ett seminarium med temat: Kan skatteplanering vara samhällsnyttig?

En tuffing som förtjänar förtroende

FARs ordförande Anna-Clara af Ekenstam och jag i dialog med professor Christopher Humphrey.

FARs ordförande Anna-Clara af Ekenstam och jag i dialog med professor Christopher Humphrey.

På frågan om vad som väntar under det nya året svarar kollegan: ”I min värld är det bara K3”. Ett nytt regelverk för redovisning ska alltså sjösättas. Och för andra är det säkert det alternativa regelverket för mindre företag – K2 – som utgör den stora förändringen. Inget står stilla, allt förändras.

Men så finns det förändringar och trender som kommer smygande. Som så ofta bläddrar jag i den framtidsstudie som Kairos Future tog fram på uppdrag av FAR. I beskrivningen av branschens resa fram till år 2025 ser jag spännande rubriker om en annorlunda framtid, men den som mest av alla griper tag i mig lyder: ”Hur skapar vi ’sense of urgency’?

Under den oroliga rubriken framkommer att det visst finns drömyrken i branschen, men också en påtaglig riska att man är för nöjd med hur det ser ut just nu. Framtiden är betydligt osäkrare, och branschen måste därför visa vilja till innovation, något som underströks vid seminarier arrangerade av SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle – strax före årsskiftet. Den brittiske forskaren Christopher Humphrey uttryckte det träffande när han sa att innovation måste bli standard, snarare än att branschen behöver en standard för innovation. Finns det antydan till ironi?

Hur uppkommer då innovation? Jag tror att verklig innovation sker på marknaden, när modiga redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare vågar möta kunders förväntningar på ett nytt sätt. Och är lite som Vårälväxingen (Sesleria heufleriana), som utsetts till 2014 års perenn, nämligen ”mångsidig och överraskande, en skir tuffing som inte invaderar sina grannar”…

Den integrerade och omdiskuterade revisionsberättelsen för SKF, som inkluderade rapport om översiktlig granskning av det miljömässiga och sociala resultatet, är ett exempel på innovation. Men vi behöver se fler exempel. Jag hoppas bland annat att branschen tar på sig ledartröjan när det gäller att utveckla framtidens integrerade rapportering som på ett tydligare sätt visar hur ett företag utvecklas och skapar värde. Och det handlar inte bara om de stora företagens kommunikation med omvärlden, och därför ska vi på FAR ta fram ett exempel som visar hur det kan se ut i ett mindre företag.

FAR vill alltid hjälpa branschen att göra största möjliga nytta för näringsliv och samhälle. Och ingjuta det mod som behövs för den nödvändiga innovationen. Då är förtroendefrågan viktig. Efter all uppmärksamhet kring redovisningen och revisionen i ett antal så kallade skandaler har förtroendet naggats i kanten. Under 2014 genomför FAR därför en rad aktiviteter för att stärka branschens förtroende. Aktiviteterna handlar om allt från framtagande av konkreta arbetsverktyg till seminarier och utspel. Det angelägna förtroendearbetet grundas till stor del på de lärdomar från skandalerna som sammanfattas i skriften ”Revisionsberättelsen – startskottet för ett angeläget lärande”.

För att matcha förväntningarna måste vi självfallet våga vara självkritiska och göra konkreta förändringar. Traditionellt uppfattas branschen som lite ”hemlig”, men vi måste nu öppna upp och berätta mer om vad vi faktiskt gör. Jag tror exempelvis att det vore bra att publicera det samlade utfallet av FAR:s kvalitetskontroll av sina medlemmar och samtidigt beskriva branschen omfattande kvalitetsarbete. Det finns för övrigt ett behov av att folkbilda om branschen uppdrag och slå hål på gamla myter. En viktig del handlar här om att tydliggöra de olika yrkesrollerna.

Sedan kan vi inte bara utgå från oss själva och vad vi i branschen tycker. Vi utökar därför dialogen med olika intressenter och söker nya svar på de eviga frågorna om ansvar och relevans: Hur kan vi bli bättre på att ta ansvar? Hur kan vi bli än mer relevanta? Frågeställningarna gäller i det enskilda uppdraget men också i ett större perspektiv i näringsliv och samhälle. Den här delen av förtroendebygget är inget engångsjobb, och därför vill vi inrätta ett forum för kontinuerlig dialog kring förtroende- och etikfrågor. För förtroende måste förtjänas hela tiden.

Ledare i Balans # 1/2014

Skillnaden blir stor

Idag gästades vi på FAR av Skatteverket och SRF för att ta nästa steg i den samverkan som inletts kring de mindre företagens deklarationer. På temat ”rätt från början” ska Skatteverket kunna dra nytta av kvaliteten i alla deklarationer som medlemmar i SRF respektive FAR medverkar till.

Nu ska all teknik på plats hos Skatteverket för att sedan testas genom pilotprojekt efter sommaren. Programvaruföretagen måste också göra sina förberedelser för att detta ska fungera smidigt i praktiken – bra om många börjar trycka på …

FAR värd för samverkan mellan Skatteverket, SRF och FAR

FAR värd för samverkan mellan Skatteverket, SRF och FAR

På frågan om hur stor skillnad vi förväntar oss svarade jag utan att blinka: STOR. För jag är helt övertygad om att deklarationer som har upprättats av proffsen i branschen håller en betydligt högre kvalitet än andra deklarationer. Och det är något som Skatteverket ska utvärdera löpande för att kunna beakta vid urval av deklarationer för granskning.

Skatteverkets mål är att den stora sjösättningen ska ske runt årsskiftet. Det ser jag mycket fram emot, för alla vinner på denna samverkan. Redovisningskonsulten, revisorn eller skatterådgivaren är alla vinnare, men också kundföretaget och Skatteverket. Perfekt.

Sida 1 av 3

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén