Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: bostadsrättsföreningar Sida 1 av 4

En annorlunda slottsmeny

FARs ordförande Jonas Svensson diskuterar aktuella branschfrågor.

FARs ordförande Jonas Svensson diskuterar aktuella branschfrågor.

Bjertorp Slott dukas ett generöst julbord fram. I konferensrummet nära matsalen erbjuds en annorlunda meny, för där träffar FARs ordförande Jonas Svensson och jag redovisningskonsulter och revisorer för traditionsenlig dialog inom ramen för FARs lokala verksamhet.

Vi diskuterar senaste nytt kring EUs revisionspaket. Tidsplanen innebär att lagrådsremissen kommer runt månadsskiftet januari-februari 2016. Sedan måste regeringen lägga en proposition på riksdagens bord senast 22 mars för att beslut ska kunna fattas inför implementeringen 17 juni.

Ett område som röner stort intresse gäller Nordisk standard för revision i mindre företag (Nordiska standarden). Utfallet av remissvaren i de nordiska länderna ger en splittrad bild. Flertalet externa intressenter ställer sig, liksom mindre och medelstora revisionsbyråer samt byrånätverk, positiva till Nordiska standarden. De större byråerna är däremot negativa, även om det finns lokala avvikelser. Vidare avstyrker Revisorsnämnden i sitt remissvar att Nordiska standarden tillämpas för lagstadgad revision (inklusive frivillig revision i exempelvis aktiebolag). För närvarande pågår ett arbete med att ta tillvara många av de förbättringsförslag som framkommit i remissvaren samtidigt som vi från nordiskt håll söker samverkan med den globala standardsättaren IAASB. FAR-medlemmarna som är samlade på Bjertorp Slott uttrycker hursomhelst intresse av att processen kring Nordiska standarden fortsätter.

En annan diskussion gäller hur FAR tillgodoser olika medlemskategoriers behov av medlemsnytta. Här har styrgrupperna inom respektive sektion – Redovisning, Revision och Skatt – nyckelroller. Inom sektion Revision finns numera två referensgrupper med FAR-medlemmar (en för ”Mindre företag” och en för ”Företag av allmänt intresse”) för att optimera nyttan.

Jonas Svensson och jag berättar vidare om utbildningen av auktoriserade redovisningskonsulter till Personliga tränare (PT) och andra initiativ för yrkesrollen som redovisningskonsult. Vi informerar även om att FAR från och med 1 maj 2016 välkomnar lönekonsulter som medlemmar.

Branschens möjligheter att bidra i olika samhällsutmaningar är också uppe för diskussion. Det handlar om kampen mot korruption, integrationen av nyanlända, socialt ansvarstagande och hållbarhetsfrågor. Det råder ingen tvekan om att branschen kan göra stor skillnad inom dessa områden.

Jonas Svensson visar på FARs arbete med att utveckla redovisningen i bostadsrättsföreningar och hans egna medverkan i utredningen Skärpt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden. Från FARs sida är siktet inställt på att årsredovisningen i en bostadsrättsförening ska bli ett bra beslutsunderlag för exempelvis köpare av bostadsrätter.

Jag tar vid och beskriver ett annat utvecklingsprojekt. FAR har nämligen startat upp en förstudie kring hur branschen kan medverka till kvalitetssäkring i välfärdsföretagen och därigenom lösa några av de knutar som uppkommit i den politiska debatten kring vinster m.m. i sådana företag.

Jag nämner också om hur vi tar arbetet med framtidsfrågorna vidare, bland annat att vi har beställt en studie från Kairos Future om hur det digitala landskapet kommer att utvecklas för mindre och medelstora företag. Den nya studien ska utformas så att den blir ett konkret stöd i en byrås förändringsarbete.

Avslutningsvis efterfrågar vi önskemål och synpunkter på FARs arbete. Jonas Svensson kommenterar även de fokusområden som FAR arbetar med strategiskt, allt för att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle.

Nytt grepp om redovisningen i brf

De flesta håller med om att årsredovisningen för en bostadsrättsförening inte alltid är ett relevant och bra beslutsunderlag för vare sig medlemmar, köpare av bostadsrätter eller andra intressenter. Nuvarande regler för redovisning ger helt enkelt inte utrymme för att ta hänsyn till en bostadsrättsförenings speciella verksamhet och förhållanden. Med tanke på att det dessutom är så många som 1,5 miljoner människor som bor i bostadsrätter är det angeläget att se över redovisningsreglerna ur ett konsumentperspektiv.

Mot den bakgrunden har FAR, Bostadsrätterna, HSB, Riksbyggen och SBC idag överlämnat ett förslag till nytt regelverk till regeringen. Förslaget innebär ett annorlunda grepp om redovisningen i en bostadsrättsförening och omfattar flera områden, där tre väsentliga utgångspunkter är:
• Årsredovisningen ska på ett tydligt och enhetligt sätt presentera ett antal obligatoriska nyckeltal och annan information som gör det enklare att förstå föreningens ekonomi och även göra jämförelser med andra föreningar
• Resultaträkningen ska kunna fungera som ett underlag för bedömning av hur stora avgifter från medlemmarna som kan vara rimliga. Detta innebär att redovisningen måste vara utformad så att en förening med sund ekonomi inte ska behöva redovisa underskott över tiden
• Både avskrivningar och fondavsättningar ersätts med ett obligatoriskt ”sparande” för framtida underhåll

Förslaget presenteras även i en debattartikel i Dagens Industri.

Jag hoppas och tror att regeringen kommer att inkludera våra förslag i den utredning om bostadsrättslagstiftning som nu ska tillsättas.

Brf-projektet löper enligt plan

Som jag bloggat om tidigare samverkar FAR med borättsorganisationerna HSB, Bostadsrätterna, Sveriges BostadsrättsCentrum och Riksbyggen i frågor rörande ansvar och redovisning i en bostadsrättsförening (brf). Bakgrunden är Bokföringsnämndens beslut från i våras att förbjuda möjligheten till progressiv avskrivning av byggnad vid tillämpning av regelverket K2.

Allra först ville vi bringa klarhet kring ansvaret när en brf redovisar underskott, exempelvis till följd av förändrade avskrivningar. Därför uppdrog FAR, tillsammans med de fyra borättsorganisationerna, åt professor Daniel Stattin och advokaten, tillika adjungerade professorn, Carl Svernlöv att ta fram ett rättsutlåtande. På förekommen anledning vill jag påpeka att uppdraget vilade på affärsmässig grund. Daniel Stattin och Carl Svernlöv kunde presentera sina slutsatser i anslutning till FARs Branschdagar i september, se bland annat FARs pressmeddelande.

Projektet med att utveckla redovisningen i en brf fortsätter enligt plan. Nästa milstolpe blir lanseringen av ett malldokument för en årsredovisning för brf inom rådande regelverk. Tidsplanen säger att detta ska ske i december 2014.

Parallellt arbetar vi tillsammans med borättsorganisationerna med att skissa på en helt ny normgivning för redovisning i brf. Motivet är dels det stora allmänintresset kring brf som boendeform, dels behovet av att göra årsredovisningarna till relevanta och bra beslutsunderlag för bl.a. köpare av bostadsrätter. Uppgiften är inte enkel, så på den här punkten får jag återkomma om tidsplanen.

Följ vårt brf-arbete i det särskilda rummet på webben.

Sida 1 av 4

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén