Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: den mytomspunna revisorn Sida 1 av 3

Myt 7 om ansvar för affärer

Jag vill än en gång uppmärksamma ”Den mytomspunna revisorn”. Min företrädare Björn Markland och jag slår tillsammans hål på myterna i ett kommande nummer av Balans, men nu har det blivit dags för den sjunde myten på bloggen.

Myt 7 om ansvar för affärer: Revisorn ska anmärka på dåliga affärer.

Verklighet: Revisorn ska anmärka på förvaltningsåtgärder av styrelsen som strider mot aktiebolagslagen (eller motsvarande lagar för finansiella företag) eller mot bolagsordningen, eller som kan medföra skadeståndsansvar för styrelsen gentemot bolaget.

Redan i förarbetena till aktiebolagslagen 1944 svängdes varningsflaggan: »Den ekonomiska lämpligheten av förvaltningsåtgärder tillkommer det icke revisorerna att kritisera, i vidare mån än då åtgärderna kunna tänkas föranleda dechargevägran och skadeståndstalan eller eljest framstå såsom pliktöverträdelser eller pliktförsummelser från bolagsledningens sida.«

Mot dåliga affärer kan bara ägarna ingripa, genom att byta ut styrelsen.

Myt 6 om kristallkulor

Jag vill återigen uppmärksamma ”Den mytomspunna revisorn”. Min företrädare Björn Markland och jag slår tillsammans hål på myterna i ett kommande nummer av Balans, men nu har det blivit dags för den sjätte myten på bloggen.

Myt 6 om kristallkulor: Revisorn måste ha missat en felvärdering om en tillgång inte kan realiseras till det värde den hade i senaste årsredovisningen.

Verklighet: Revisorn kan i regel inte förutse vad som händer med värdet efter balansdagen.

När det gäller komplicerade finansiella instrument är det fullt möjligt att de har värderats korrekt enligt en teoretisk modell i överensstämmelse med IFRS men sedan inte kan avyttras till det bokförda, teoretiska värdet.

Det är en svaghet i redovisningen, men inte i revisionen.

Myt 5 om makten över redovisningen

På temat ”Den mytomspunna revisorn” kommenterar jag i några inlägg myterna kring revisorsrollen. Jag använder mig av direkta citat ur pressen de senaste veckorna. Nu har det blivit dags för den femte myten.

Myt 5 om makten över redovisningen: Revisorer ligger bakom alla krångliga redovisningsregler som leder till rentav missvisande bokslut. Detta gäller särskilt den internationella standarden IFRS som de noterade bolagen måste tillämpa.

Verklighet: Det är den oberoende normgivaren IASB som ansvarar för utveckling och fastställande av IFRS. I IASB:s beslutande organ, styrelsen, sitter 15 experter som företräder olika intressen och aspekter. Tidigare CFOs och finansanalytiker företräder näringslivet och akademin är naturligtvis representerad, men det finns också sex tidigare revisorer i styrelsen. Alla möten i IASB:s styrelse är öppna för allmänheten.

Finansinspektionens (FI) generaldirektör Martin Andersson återgavs så här med anledning av Revisorsnämndens (RN) HQ-beslut: ”Martin Andersson betonar att en stor majoritet av landets revisorer sköter sitt jobb och att det här inte påverkar FI:s beslut om HQ Bank. Men det här är ’en del i helheten och det är bekymmersamt att det ges större friheter i redovisningen än vad som är önskvärt ur ett kundperspektiv’.”

Revisorn kan bara kräva att redovisningen stämmer med god redovisningssed. Om det anbefallda regelverket är IFRS måste revisorn förhålla sig till IFRS och inget annat. Att HQ Bank, som var ett dotterföretag till börsnoterade HQ, tillämpade IFRS berodde på att FI beslutat att alla banker ska tillämpa s.k. lagbegränsad IFRS.

Att IFRS tillämpas innebär att redovisningen blir komplex, inte minst på grund av värdering till verkligt värde. En sådan värdering är särskilt komplex när det handlar om illikvida finansiella instrument som ju var aktuellt i HQ Bank.

Jag sällar mig gärna till raden av IFRS-kritiker – ett företags rapportering måste vara begriplig för att vara användbar. Den enskilda revisorn kan dock inte göra något åt IFRS-reglerna på det enskilda uppdraget.

Det bör för övrigt ha kommit som en överraskning för RN att beslutet om HQ skulle påverka friheten i redovisningen för styrelser och revisorer. Nej, så är det inte. IFRS ligger fast.

Sida 1 av 3

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén