Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: den mytomspunna revisorn Sida 2 av 3

Myt 4 om tillsynsarbetet

På temat ”Den mytomspunna revisorn” kommenterar jag i några inlägg myterna kring revisorsrollen. Jag utgår från direkta citat ur pressen de senaste veckorna. Nu har det blivit dags för den fjärde myten.

Myt 4 om tillsynsarbetet: ”… en del av [Revisorsnämndens] tillsyn är utlagd på branschorganisationen Far …”

Verklighet: Revisorsnämndens (RN) tillsyn har fyra delar: systematisk och uppsökande tillsyn (SUT), disciplinverksamhet, förhandsbesked och löpande kvalitetskontroll. RN bedriver SUT, disciplinverksamhet och förhandsbesked helt i egen regi.

Far införde redan 1997 obligatorisk kvalitetskontroll för sina medlemmar. Några år senare blev det ett statligt åliggande i EU att ansvara för kontrollen. RN valde 2003, efter utvärdering och helt enligt EU-direktivet, att sluta ett avtal om att få utnyttja resultaten av Fars då väl etablerade kvalitetskontroll. Detta har ingen koppling till övrig tillsyn, annat än att tillsynsärenden kan initieras den vägen.

När det gäller kvalitetskontroll avseende revision i börsbolag svarar RN sedan 2009 helt och hållet för denna.

Att RN, som ett led i sin tillsynsverksamhet, vill utnyttja resultaten av Fars ambitiösa kvalitetskontroll är både bra och effektivt. Men tillsyn, det kan bara en tillsynsmyndighet ägna sig åt.

 

Myt 3 om tillsynsmyndigheten

På temat ”Den mytomspunna revisorn” kommenterar jag i några inlägg myterna kring revisorsrollen. Jag utgår från direkta citat ur pressen de senaste veckorna. Nu har det blivit dags för den tredje myten.

Myt 3 om tillsynsmyndigheten: ”[Det har visats] att Revisorsnämndens tjänstemän flera gånger hade rekommenderat strängare åtgärder men nämndens ledamöter, som till stor del utgörs av revisorer från de stora revisionsbyråerna, körde över tjänstemännen och beslutade om mildare straff för sina gamla kollegor.”

Verklighet: Revisorsnämndens tillsynsnämnd består av två hovrättspresidenter (ordförande och vice ordförande), rättschefen på Skatteverket, en advokat, en avdelningschef på Finansinspektionen, en förutvarande VD för Fondhandlareföreningen, en skattejurist vid Svenskt Näringsliv och två revisorer.

Vid det enhälliga beslutet i HQ-ärendet kom den ena revisorn från en mindre revisionsbyrå i Hälsingland. Den andra revisorn har egen revisionsbyrå i Stockholm men har tidigare varit verksam vid en stor revisionsbyrå.

Revisorsnämndens kansli utarbetar vägledande underlag, men tillsynsnämnden fattar givetvis alla beslut oberoende av tjänstemännen.

Skillnad mellan myt och verklighet? Döm själv!

Trevlig helg!

Myt 2 om revisorns ansvar

På temat ”Den mytomspunna revisorn” kommenterar jag i några inlägg myterna kring revisorsrollen. Jag utgår från direkta citat ur pressen de senaste veckorna. Nu har det blivit dags för den andra myten.

Myt 2 om revisorns ansvar: ”Även om det är lätt att dra slutsatsen att en siffernisse som revisorn bör vara noggrann och ha kontroll över allt, så innebär revisorns namnteckning i bokslutet i princip en total friskrivning från allt ansvar. (Det framgår om inte annat av den finstilta texten ovan namnteckningen).”

Verklighet: Någon finstilt text finns inte i revisionsberättelsen, däremot en påminnelse om att styrelsen har ansvaret för årsredovisningen och revisorn för revisionen. Den påminnelsen behövs, eftersom styrelsens ansvar ofta underskattas. Revisorns ansvar består av ett skadeståndsansvar (aktiebolagslagen), ett disciplinärt ansvar (revisorslagen) och i särskilda fall ett straffansvar (brottsbalken). Inget av de nämnda lagrummen är dispositivt, och revisorn kan alltså inte friskriva sig från ansvar genom någon formulering i revisionsberättelsen.

Regeringen jobbar just nu med ansvarsfrågan, som ju var uppe för diskussion i utredningen om revisorer och revision. Jag tror inte att regeringen är så pigg på att följa utredningens förslag om ett tak för revisorns skadeståndsansvar. Det är däremot önskvärt att ansvarsfördelningen styrelse – revisor blir tydligare.

Ett tydligt ansvar bygger alltid förtroende.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén