Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: den svenska modellen Sida 1 av 2

Så blir bästa modellen ännu bättre

Per Lekvall visar stolt årets julklapp.

Per Lekvall visar stolt årets julklapp.

Vi har den bästa modellen! Så låter det när jag berättar för omvärlden om hur svensk bolagsstyrning fungerar. Den svenska modellen med dess inslag av självreglering (bl.a. koden) ger ju aktieägarna möjlighet att utöva ett långsiktigt och ansvarsfullt ägande.

Nu visar Per Lekvall m.fl. personer i boken The Nordic Corporate Governance Model att det faktiskt finns en nordisk modell för bolagsstyrning. Det visar sig nämligen att likheterna mellan de nordiska ländernas regelsystem och praxis är överraskande stora. Samtidigt är skillnaderna gentemot den anglosaxiska respektive den kontintaleuropeiska modellen så avgörande att man med fog kan tala om en nordisk modell. Och modellen är, tror jag, en av förklaringarna till att nordiska bolag är ”överrepresenterade” bland världens största företag. Bra bolagsstyrning gör stor skillnad. Boken är alltså mycket väl värd att läsa och borde vara årets julklapp, åtminstone för alla med intresse för börsbolagens rapportering och kommunikation.

Det är också boken som har varit utgångspunkten för två seminarier under veckan i SNS regi. Vid gårdagens seminarium deltog jag i panelsamtalet som blev en enda lång hyllning till den nordiska modellen. Men vi konstaterade också att modellen är under press eftersom EU i sin regleringsiver ofta hämtar inspiration från annat håll (se Per Lekvalls artikel från i måndags). Därför måste vi från nordisk sida bli bättre på att samla våra styrkor och lobba tidigare i beslutsprocesserna. Det är alla överens om.

Där tog tiden för samtalet slut. Det var synd, för vi hann aldrig fram till vad som kan göras ännu bättre. Här hade jag tänkt lyfta några saker i debatten.

Jag tänker på den osynliga CFOn. För var finns den så viktiga CFOn i beskrivningen av bolagsstyrningen? Och hur ser CFOns ansvar ut? Jag letar och letar men finner inget svar …

Sedan funderar jag på styrelserna i börsbolag som till helt övervägande delen består av externa ledamöter, s.k. non-executive directors. Det tycker jag är en god ordning, men hur fungerar det i t.ex. finansiella företag med extremt omfattande rapportering från interna kontrollfunktioner? För att styrelsearbetet inte ska bli ett mission impossible-uppdrag borde flexibiliteten därför öka så att fler personer från bolagets ledning kan i ingå i styrelsen. Idag får VD ofta den enda platsen som erbjuds ledningspersonal.

Allt går att göra bättre och därför bör vi hålla dörren öppen för förändringar. Hur tycker du att bolagsstyrningen kan förbättras?

Nu ska hela paketet implementeras

Regeringen har utsett justitierådet Kristina Ståhl att leda utredningen om hur EUs revisionspaket ska implementeras. Regelpaketet tar främst sikte på revision i börsnoterade och finansiella företag. Uppdraget, som ska redovisas senast 1 april 2015, finns sammanfattat i ett kommittédirektiv.

Jag noterar att utredningen särskilt ska överväga revisorns opartiskhet och självständighet i finansiella företag. Tuffare regler för byrårotation nämns här som en möjlighet. Annars är regeringens ambition att de svenska reglerna inte ska bli strängare än vad som följer av EU-reglerna. Det är bra. Vidare ska den svenska modellen för bolagsstyrning värnas och möjligheten till självreglering tillvaratas. Det är också bra, och något som FAR har tryckt på i processen.

Jag välkomnar även att utredningen ska överväga om ansvarsfördelningen mellan styrelse, vd och revisor bör förtydligas. Bakgrunden uppges vara att revisionsberättelsen nu får ett utökat innehåll. Revisorn ska nämligen flagga upp för de mest betydande riskerna för fel i företagets rapportering. Debatten i spåren av bl.a. Prosolvia-fallet finns naturligtvis också med i bilden.

Regelpaketet innehåller sammanlagt ett 100-tal artiklar. Det är med andra ord ett mycket omfattande och komplext utredningsuppdrag som Kristina Ståhl nu tar sig an. FAR kommer självfallet att bidra konstruktivt till lösningar som passar den svenska miljön.

Svenska modellen måste värnas

Jag är fast övertygad om att den svenska modellen för bolagsstyrning är en viktig framgångsfaktor för vårt näringsliv. När ny EU-reglering nu hotar utrymmet för ansvarsfullt ägande och självreglering måste vi därför reagera. EUs revisionspaket är exempel på en sådan reglering.

FARs ordförande Anna-Clara af Ekenstam och jag skriver idag på DI Debatt under rubriken ”Regeringen måste skydda de svenska börsbolagen”. För att lindra effekterna av EUs fyrkantiga reglering menar vi att regeringen måste:

  • använda de möjligheter som alla ”member states options” innebär för att minska negativa konsekvenser i form av ökade kostnader
  • ta tillvara potentialen i självregleringen, exempelvis genom komplettering av Svensk kod för bolagsstyrning. Den svenska självregleringen är en konkurrensfördel som inte får underskattas, och detaljregler kan aldrig skapa samma förtroende som god etik, öppenhet och ansvarstagande
  • undvika att överregleringen drabbar mindre företag. Därför bör lagstiftaren överväga att efter norsk förebild införa två aktiebolagslagar, en för större företag och en för mindre. Det skulle även underlätta löpande anpassning och förenkling av regelverken

Genom att värna den svenska modellen och självregleringen kan regeringen nu visa att den står upp för näringslivet.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén