Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: EBM

Två dagar

Åklagarna avser att överklaga den friande tingsrättsdomen för revisorerna i Saab. Enligt åklagarna utfördes revisionen nämligen först två dagar efter dateringen av revisionsberättelsen. Brottsrubriceringen är grovt osant intygande.

Jag hör till dem som menar att det är viktigt med rätt datering. Men kan de aktuella två dagarna verkligen utgöra grovt osant intygande?

I Saab-fallet menar revisorerna bestämt att dateringen skedde, såsom regelboken föreskriver, i anslutning till att revisionen slutfördes.

Något uppsåt att här begå brott kan jag svårligen föreställa mig. Jag har heller inte hört eller sett att någon led skada på grund av de två dagarna. Till mina starka dubier kring att åklagarna fortsätter att driva caset kan dessutom läggas HD:s avgörande om huruvida oriktig datering av en pantförskrivningshandling innebar fara i bevishänseende (NJA 1977 s. 46).

Ekobrottsmyndigheten (EBM) har en mycket viktig samhällsuppgift. Men landets ekobrottslingar måste gnugga händerna av förtjusning när resurser läggs på formaliafrågor som datering. Nej, det vore mycket bättre om EBM prioriterade jakten på utstuderad och samhällsfarlig ekonomisk brottslighet.

Nu måste vi hjälpa EBM

Ekobrottsmyndigheten (EBM) har granskat effekterna av den slopade revisionsplikten. EBM drar i sin rapport slutsatsen att aktiebolag utan revisor används som brottsverktyg i samband med ekonomisk brottslighet.

Det är naturligtvis mycket oroande att små aktiebolag utnyttjas för kriminella syften, särskilt som aktiebolaget tidigare har åtnjutit ett högt förtroende. Men EBMs enda förslag till åtgärd är att varje aktiebolag (även börsbolag?) måste anlita en redovisningskonsult som ska upprätta ett obligatoriskt bokslutsintyg (ska inte förväxlas med bokslutsrapporten enligt Svensk standard för redovisningstjänster, Reko). En slopad plikt skulle alltså ersättas av en ny …

Förslaget tyder på okunskap om redovisningskonsultens respektive revisorns yrkesroll. I FARs pressmeddelande säger Kristina Lilja, som är ordförande i FARs sektion för redovisningskonsulter, att en auktoriserad redovisningskonsult ska biträda med redovisningstjänster och rådgivning, inte agera granskare eller kontrollant. Därför är det en främmande tanke att redovisningskonsulter ska börja lämna bokslutsintyg avsedda för tredje man. Hon säger vidare att redovisningskonsulten varken har rätt utbildning eller ett regelverk för sådan granskning.

Jag håller med. Låt redovisningskonsulten vara redovisningskonsult och revisorn vara revisor. Och jag anser att EBM istället borde ha framhållit revisionens samhällsnytta – men också nyttan för det enskilda företaget – och därför uppmuntrat till frivillig revision.

Som framgår står FAR inte bakom EBMs rapport, men vi vill självfallet bidra till att motverka ekonomisk brottslighet. Så nu måste vi hjälpa EBM!

Vad tycker du behöver göras för att små aktiebolag inte ska utnyttjas för kriminella ändamål?

Viktigt att Panaxia utreds

Konkursen i Panaxia väcker stor uppmärksamhet och drabbar många svårt. Då är det extra viktigt att snabbt utreda vad som faktiskt har hänt. Därför är det utmärkt att Ekobrottsmyndigheten har påbörjat sin utredning om misstänkta brott.

Jag har full förståelse för att det väcks frågetecken kring redovisningen och revisionen i Panaxia. På grund av sin tystnadsplikt och den pågående förundersökningen kan revisorn inte kliva fram och ge sin syn. Eftersom det måste finnas ett starkt förtroende för revisionen välkomnar jag att Revisorsnämnden har påbörjat en utredning.

Som bekant är revisorns uppgift att medverka till förtroende för den finansiella rapportering som företagets styrelse lämnar. I den svenska revisorsrollen ingår också att granska styrelsens och VDs förvaltning. Revisorn redovisar sina slutsatser i en revisionsberättelse som upprättas i enlighet med en global standard. För närvarande pågår en översyn av spelreglerna kring revisionen. Bland pågående aktiviteter vill jag särskilt nämna arbetet inom EU med att stärka revisionen i företag av allmänt intresse. En annan aktivitet är IAASBs arbete med att utveckla revisionsberättelsen för att ge revisorn bättre verktyg när det gäller att flagga för risker och osäkerhet i ett företags finansiella rapportering. Från FARs sida är vi mycket aktiva i det internationella arbetet med att mejsla fram en revisorsroll som matchar ökade förväntningar från revisionens olika intressenter.

Men, för att återgå till Panaxia: Det som verkar enkelt på avstånd är ofta mycket komplext på nära håll. Därför är det klokt att avvakta fakta innan man drar några som helst slutsatser om t.ex. revisionen. Så tänker jag.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén