Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: finansiella företag

Nu ska hela paketet implementeras

Regeringen har utsett justitierådet Kristina Ståhl att leda utredningen om hur EUs revisionspaket ska implementeras. Regelpaketet tar främst sikte på revision i börsnoterade och finansiella företag. Uppdraget, som ska redovisas senast 1 april 2015, finns sammanfattat i ett kommittédirektiv.

Jag noterar att utredningen särskilt ska överväga revisorns opartiskhet och självständighet i finansiella företag. Tuffare regler för byrårotation nämns här som en möjlighet. Annars är regeringens ambition att de svenska reglerna inte ska bli strängare än vad som följer av EU-reglerna. Det är bra. Vidare ska den svenska modellen för bolagsstyrning värnas och möjligheten till självreglering tillvaratas. Det är också bra, och något som FAR har tryckt på i processen.

Jag välkomnar även att utredningen ska överväga om ansvarsfördelningen mellan styrelse, vd och revisor bör förtydligas. Bakgrunden uppges vara att revisionsberättelsen nu får ett utökat innehåll. Revisorn ska nämligen flagga upp för de mest betydande riskerna för fel i företagets rapportering. Debatten i spåren av bl.a. Prosolvia-fallet finns naturligtvis också med i bilden.

Regelpaketet innehåller sammanlagt ett 100-tal artiklar. Det är med andra ord ett mycket omfattande och komplext utredningsuppdrag som Kristina Ståhl nu tar sig an. FAR kommer självfallet att bidra konstruktivt till lösningar som passar den svenska miljön.

Ingen är oberoende

Finansinspektionen (FI) vill att ordföranden i ett finansföretag är oberoende. Bakgrunden är enligt FI det stora allmänintresset. FI:s chefsjurist Per Håkansson säger i Dagens Industri (papperstidningen): ”Ett företag i största allmänhet har nästan alltid ägarens eget intresse som första prioritet, men det kan inte ett finansiellt företag ha.”

Jag tycker det är bra att vi får en diskussion om styrelsens uppgift och ansvar – dels generellt, dels i systemviktiga finansiella företag. Och visst finns det många aspekter, som t.ex. allmänintresset, som måste vägas in. Men just därför är det klokt att skynda långsamt. Finansdepartementets respons antyder också att frågan måste beredas ytterligare.

Jag känner dessutom alltid skepsis när jag hör rop efter oberoende. Engelskans ”independent” borde översättas till ”självständig” och inte till ”oberoende”, som för tankarna fel. Finns det överhuvudtaget  ”oberoende” människor? Det vi söker är väl självständiga styrelseledamöter med integritet. Lagstiftningen för revisorer ställer krav på revisorns ”opartiskhet och självständighet”, inte ”oberoende”. Det är bra, för det finns inga ”oberoende” revisorer.

Detaljreglering av styrelsens sammansättning är knappast rätta vägen för att skapa ”starka styrelser” och tillvarata det viktiga allmänintresset. Jag är rädd att effektiviteten i styrelsearbetet går ned samtidigt som det uppstår fruktlösa diskussioner om hur ”oberoende” den och den styrelseledamoten är. Det måste vara ägarnas ansvar att utse den bästa styrelsen. Och den bästa styrelsen fäster stor vikt det viktiga allmänintresset.

Mycket väsen för ingenting?

Revisionen av finansiella företag har blivit en följetong.

I dagens SvD kan man läsa en intervju med finansmarknadsminister Peter Norman och en med Fars ordförande Anders Bäckström. De båda artiklarna ger en lägesbild av det arbete som pågår sedan förra vintern när det gäller att utveckla revisionen av finansiella företag. I den delen framkommer egentligen inte så mycket nytt, utan alla parter är i full färd med att fullföja sina respektive åtaganden.

Far kommer under våren 2012 att sända ut ett förslag till ny rekommendation om revision i finansiella företag på remiss. I rekommendationen har finansmarknadsministerns förväntningar på en utvidgad granskning av intern kontroll inarbetats liksom Finansinspektionens (FI) önskemål om en snabbare rapportering från revisorns sida.

Visst har vi dragit nytta av andra länders erfarenheter, men detta blir alltså en särsvensk rekommendation om revision i finansiella företag. Arbetet med att ta fram en sådan måste få ta tid. Ingen är betjänt av en ”quick fix”, allra minst de finansiella företagen som får en ökad kostnad när revisionsuppdraget breddas. Erfarenheten från exempelvis USA och SOX-reglerna tjänar som ett varnande exempel.

För att rekommendationen om revision i finansiella företag ska få genomslag i praktiken krävs, enligt min bestämda mening, att FI i en föreskrift meddelar alla finansiella företag att revisionen ska ske enligt den nya rekommendationen.

Kommer FI att göra det? Eller är det bara mycket väsen för ingenting?

 

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén