Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Finforum 2014

Revisorn öppnar svarta lådan

Finforums moderatorer - Peter Malmqvist (EQR) och Patricia Hedelius (SvD).

Finforums moderatorer – Peter Malmqvist (EQR) och Patricia Hedelius (SvD).

Alla ser fram emot att revisorn ska öppna sin svarta låda och bli mer transparent i sin rapportering. Det framkom vid ett seminarium med CFOs, finansanalytiker, kommunikatörer och revisorer under Finforum igår.

Som bekant ingår nya regler för revisorns rapportering i noterade och finansiella företag (företag av allmänt intresse) i EUs revisionspaket. Parallellt har globala standardsättaren IAASB arbetat fram en ny revisionsberättelse. Den lanseras i januari nästa år och ska tillämpas på revisionsberättelser som upprättas efter 15 december 2016. FARs policygrupp för revision har därför fullt upp med att mejsla fram en ny svensk revisionsberättelse för dels företag av allmänt intresse, dels övriga företag.

Den stora nyheten är att revisorn i företag av allmänt intresse ska lyfta fram särskilt betydelsefulla områden, dvs. sådant som påverkar revisorns nattsömn. I EU-förordningen beskrivs det som att revisorn ska ange ”de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter”. Detta inkluderar risker relaterade till bedrägeri. Revisorn ska även presentera sina åtgärder till följd av dessa risker. Av det följer att vi aldrig mer kan tala om ”rena” eller ”orena” revisionsberättelser i dessa företag eftersom de ju kommer att innehålla företagsspecifika kommentarer.

På seminariet diskuterade vi vad den nya revisionsberättelsen faktiskt leder till. Allt talar för att kundföretagets rapportering kommer att påverkas positivt. På något sätt blir ju företagets respektive revisorns rapportering – i högre grad än idag – två kommunicerande kärl. Dessutom ökar revisionens relevans och revisionsberättelsen får ett betydligt högre läsvärde. Detta backas upp av erfarenheter från Storbritannien som har tjuvstartat med ny revisorsrapportering. I diskussionen på Finforum drog vi också slutsatsen att revisionens kvalitet kommer att lyfta. En transparent rapportering utmanar revisionsteamet att verkligen fokusera på rätt saker.

En sak är helt säker. Revisorns professionella omdöme kommer väl till pass, för det är inte alltid så självklart vilka områden som ska tas upp och hur de ska beskrivas. Vi diskuterade några förhållanden som kan göra en revisor bekymrad:
• attestrutinerna för inköp är bristfälliga
• kompetensen dräneras när nyckelpersoner lämnar
• likviditeten är ständigt svag

Så kan det se ut, men hur ska punkterna belysas i den nya revisionsberättelsen?

Skatteförslaget skadar Sverige

Det var i juni som Företagsskattekommittén (utredningen) lämnade sitt slutbetänkande Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet. Möjligen bidrog den varma sommaren och valrörelsen till att det omvälvande förslaget inte blev föremål för så mycket debatt och uppmärksamhet som det förtjänar.

Bland annat föreslås att negativa finansnetton inte ska vara avdragsgilla. Istället ska företag med skattemässig vinst kunna göra ett s. k. finansieringsavdrag som uppgår till 25 % av inkomsten. Den effektiva skattesatsen går därmed ”modellmässigt” ner till 16,5 %. Utredningen föreslår en mycket vid definition av begreppet finansnetto. I detta ska det inte bara ingå bankräntor och liknande utan även finansiella instrument, räntedelar på leasingsavgifter m.m. Förslaget innebär att de nya bestämmelserna träder i kraft 1 januari 2016.

FAR avstyrker med eftertryck utredningens förslag. Jag kan faktiskt inte påminna mig att vi någonsin har kritiserat ett förslag så mycket som vi gör i vårt remissvar. Men det är med all rätt, för förslaget är alldeles för komplicerat.

Det kommer inte att vara möjligt för företag att med rimlig ansträngning och kostnad kunna tillämpa reglerna. Alla försök till förenklingar på senare tid äts här upp i ett enda nafs, och det är närmast tragikomiskt att ”effektivitet” finns med i namnet på betänkandet.

Förslaget kan till och med strida mot grundlagen då definitionen av finansiellt instrument föreslås följa redovisningen istället för särskilda skatteregler. Vanligtvis påverkar redovisningen beskattningen endast vad gäller periodiseringar, men enligt förslaget ska redovisningsnormerna delvis bestämma vad som är avdragsgillt och inte. Enligt FAR är detta mycket olämpligt då redovisningen har andra syften än att ligga till grund för beskattning. Dessutom beslutas redovisningsnormerna till stor del bortom riksdagens räckvidd, och det är här problematiken kring grundlagen uppstår.

Utredningen konstaterar att förslaget innebär en kraftig skatteskärpning för fastighetsbranschen. Förslagets effekter på fastighetspriser och bostadsbyggande analyseras dock inte. Detta är en allvarlig brist. Överhuvudtaget är jag orolig för hur förslaget kommer att slå mot investeringar och tillväxt när avdragsrätten för räntor förloras. Det enda vi vet är att skatteregler alltid har en stor påverkan på beteendet.

Vidare föreslås en särskild schablonskatt för banker och försäkringsbolag. Skatter för särskilda branscher måste undvikas om det inte finns mycket starka skäl. De skäl som utredningen framför är inte tillräckligt starka för en särreglering. Och det är sådana här tendenser som visar på behovet av en genomgripande skattereform. Ropen efter en skattereform har för övrigt skallat länge nu, och vid en sådan översyn måste självfallet ägarbeskattningen också omfattas.

FAR är även mycket kritisk till att reformen delvis ska finansieras genom att alla underskottsavdrag ska halveras per 31 december 2015. Ett sådant förslag medför, om det genomförs, stora svårigheter för företagen och skulle allvarligt skada Sveriges anseende som investeringsland. Rättssäkerhet och förutsebarhet är A och O för förtroendet för ett skattesystem.

Finforum 26 november kommer Rickard Eriksson, en av sekreterarna i utredningen, att kommentera förslaget och de överväganden som ligger bakom. Jag är osäker på om det kommer att lugna mig. Tvärtom är det viktigt att diskussionen fortsätter.

Vad tycker du om utredningens förslag?

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén