Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: frivillig revision Sida 2 av 7

Allt färre väljer revision

Allt färre bolag vill ha revision.

Allt färre bolag väljer revision.

Antalet aktiebolag uppgår för närvarande till ca. 490 000, varav ca. 370 000 inte omfattas av revisionsplikten. FAR-kollegan Bengt Skough har sammanställt färska uppgifter från Bolagsverket om hur det ser ut med revisorsvalen i landets aktiebolag.

I ”gamla bolag”, dvs. bolag som var registrerade före slopandet av revisionsplikten 1 november 2010 och som på grund av sin storlek har möjlighet att välja bort revision, har ca. 40 procent kvar revisionen. För ”nya bolag” gäller att endast ca. 19 procent har frivillig revision. För hela den aktuella populationen på ca. 370 000 bolag finns det nu revision i ca. 30 procent av bolagen.

Kurvorna talar sitt tydliga språk. Allt färre väljer revision.

Reflektioner?

Mikroföretag redan 2017

Vi får en ny företagskategori – mikroföretag – i redovisningslagstiftningen. Det föreslår redovisningsutredningen som nu har överlämnat sitt 734 sidor tjocka slutbetänkande ”En översyn av årsredovisningslagarna” till regeringen. Och det råder ingen tvekan om att det är mikroföretaget som är den stora nyheten!

Jag måste erkänna att jag är lite överraskad av tempot i genomförandet. För utredningen föreslår att alla de nya bestämmelserna ska träda i kraft redan 1 januari 2017 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

De föreslagna gränsvärdenivåerna för mikroföretag är följande; medelantal anställda 3, balansomslutning 1,5 miljoner kronor och nettoomsättning 3 miljoner kronor. De gränsvärdena känner vi igen från vad som gäller för frivillig revision. Ett företag som utgör ett företag av allmänt intresse, t.ex. ett finansiellt företag, ska inte kunna utgöra mikroföretag. Detsamma ska gälla investmentföretag och stiftelser.

EUs redovisningsdirektiv gör det möjligt att låta mikroföretags balans- och resultaträkningar upprättas enligt mycket summariska uppställningsscheman. Utredningen lyfter istället fram den möjlighet som mindre företag har redan i dag, men sällan utnyttjar, nämligen att upprätta balans- och resultaträkningarna i förkortad form. Mikroföretagen kommer vidare att undantas från vissa upplysningskrav.

Betänkandet omfattar även intressanta punkter som exempelvis:
undertecknande och offentliggörande av årsredovisningshandlingar
elektronisk ingivning av årsredovisningen
ytterligare förenklingsfrågor

Så nu finns det verkligen mycket att läsa och reflektera över. Och alldeles säkert återkommer jag med ett och annat inlägg!

Ett larm från UC som måste tas på allvar

UC slår nu larm om försämrad kvalitet i årsredovisningarna till följd av den slopade revisionsplikten. Det måste tas på största allvar, och tidigare har ju även Bolagsverket informerat om sjunkande kvalitet.

Tilltron till årsredovisningar som beslutsunderlag får bara inte minska. Utvecklingen är särskilt tragisk eftersom vi i Sverige haft en hög kvalitet i bolagens redovisning. Det var också en av faktorerna bakom det höga förtroendet för aktiebolaget som företagsform.

Nu har UC alltså tagit fram statistik för 2013 och tittat på de bolag som var registrerade innan revisionsplikten slopades 2010. UC har även kikat på bolag som har startats senare. När det gäller de gamla bolagen visar statistiken tydligt hur antalet bolag som väljer bort revision ökar år från år. 2011 handlade det om 22 procent, 2013 var andelen uppe i 46 procent, dvs. närmare hälften av bolagen. För nystartade bolag väljer ca. 80 procent bort revisionen.

Det är företagarna själva som har ansvaret för att redovisningen håller måttet, men det tycks inte fungera i praktiken. Vi kan heller inte förlita oss på att kompletterande kontroller från Bolagsverket eller Skatteverket fyller behovet. Därför måste redovisningskonsulter och revisorer faktiskt söka upp alla företag som behöver hjälp. För det krävs proffs för att få till en årsredovisning värd namnet.

Nu måste vi tillsammans visa på hur branschens tjänster gör skillnad. Och ingen ska sätta hoppet till att revisionsplikten kommer tillbaka. Det gör den inte.

Håller du med mig? Men viktigast av allt: Vad kan vi gemensamt göra? Vad kan du göra för att lyfta kvaliteten?

Läs pressmeddelandet från UC här.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén