Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: grönboken om revision Sida 2 av 24

EUs revisionspaket redan i mål

Förhandlingarna mellan ordförandelandet Litauen, EU-kommissionen och EU-parlamentet har oväntat snabbt resulterat i en uppgörelse – se pressmeddelandet från kommissionären Michel Barnier.

Förhandlingsresultatet innebär bl.a. följande för revisionen i noterade och finansiella företag:

  • krav på byrårotation efter 10 år – med möjlighet till förlängning om 10 år förutsatt upphandling av revisionen respektive 14 års förlängning vid gemensam revision
  • begränsningar i rådgivningen inklusive ett tak för rådgivning motsvarande 70% av revisionsarvodet under en treårsperiod

Nästa steg blir att Ministerrådet måste godkänna uppgörelsen. Det är planerat att ske imorgon onsdag. Därefter ska EU-parlamentet rösta om revisionspaketet, preliminärt i början av februari 2014.

Återkommer med ytterligare analys så snart vi har tillgång till fler detaljer.

Avgörande skede i Bryssel

I dagarna skriver FARs ordförande Anna-Clara af Ekenstam och jag ett brev till CFOs och ordförande i revisionsutskott i noterade företag för att informera om läget avseende EUs revisionspaket. Bakgrunden är, som bekant, det långtgående förslagspaket om revision i företag av allmänt intresse som EU-kommissionen lämnade i november 2011. Den politiska beslutsprocessen har fortskridit relativt snabbt och ordförandelandet Litauen förhandlar nu med EU-parlamentet och EU-kommissionen genom en s.k. trialog. Ambitionen är att dessa förhandlingar ska slutföras under Litauens ordförandeskap, dvs. före kommande årsskifte, för att parlamentet ska kunna rösta om paketet i februari 2014. Ett tidigaste datum för införande av revisionspaketet bedöms därför vara 1 januari 2016.

I brevet kommenterar vi följande punkter:

Byrårotation
EU-kommissionen föreslog tvingande byrårotation efter 6 år. Det aktuella förhandlingsläget innebär att man är överens om att införa byrårotation men att tidsintervallerna fortfarande diskuteras. På förhandlingsbordet finns en lösning som innebär rotation efter 10 år med möjlighet för varje medlemsstat att kunna besluta om rotation efter upp till 20 år. En sådan förlängning av rotationsperioden kommer sannolikt att villkoras av krav på delad revision eller upphandling av revisionen.

Utvidgad roll för revisionsutskottet
Det förefaller som att den anglo-saxiska traditionen för revisionsutskott får stort genomslag i EUs reglering. Revisionsutskottet förväntas få en tydlig roll vid exempelvis beredning av revisorsvalet, övervakning av revisionen och godkännande av att revisionsbyrån får lämna rådgivning. Ägarnas roll är i det närmaste osynlig, men Sverige har lyckats få med en skrivning som öppnar för den svenska valberedningen.

Begränsning av rådgivning
EU-kommissionen föreslog begränsning av revisionsbyråns rådgivning till revisionskund. Såvitt vi förstår är parterna överens om att begränsningar ska införas. Det pågår emellertid fortfarande diskussioner om hur listan över förbjudna rådgivningstjänster ska utformas. Skatter är ett av de områden som verkar vara särskilt svårt att komma överens om. Vidare finns ett förslag om införande av ett tak för rådgivningen i relation till revisionsarvodet (60 % av revisionsarvodet är ett tak som diskuteras).

Utvidgad rapportering i revisionsberättelsen
Det står klart att revisorn får en utvidgad skyldighet att rapportera i revisionsberättelsen. Revisorn ska bl.a. beskriva de väsentligaste riskerna för fel i företagets rapportering och hur han eller hon har agerat med anledning av de angivna riskerna. Det är i skrivande stund oklart om EU därmed efterfrågar något annat än vad IAASB avser att föreskriva i den internationella revisionsstandarden ISA. Där heter det att revisorn i revisionsberättelsen ska redogöra för ”Key Audit Matters”. Det är naturligtvis olyckligt om EU går sin egen väg vid reglering av revisionsberättelsen. I båda revisionsberättelserna gäller att revisorn ska göra ett särskilt uttalande om hur företagets rapportering påverkas av förutsättningarna för ”going concern”. Revisorn ska vidare avge en särskild rapport till revisionsutskottet.

Tillsyn och sanktioner
Värt att uppmärksamma är att det i revisionspaketet ingår utvidgade krav på tillsyn och sanktioner. Som vi tolkar skrivningarna träffar dessa regler inte bara revisorer och revisionsbyråer utan även de noterade och finansiella företagen.

I brevet konstaterar vi också att den svenska modellen för bolagsstyrning utmanas när utrymmet för självreglering och ansvarsfullt agerande minskar. Exempelvis krymper den viktiga ägarrollen samtidigt som revisionsutskottet får en utvidgad uppgift och blir närmast ett femte bolagsorgan. Ökat regelkrångel och ökade kostnader är andra konsekvenser av revisionspaketet.

Under den senaste tiden har företrädare för EU-parlamentet framfört tydliga synpunkter på EU-kommissionens agerande och innehållet i det kompromissförslag som ligger på bordet. Om den uppkomna oenigheten leder till förseningar, som gör att EU-parlamentet inte hinner rösta före parlamentsvalet i maj 2014, kan processen komma att dra ut på tiden – kanske ytterligare ett år eller så. De närmaste veckorna är därför avgörande.

Hursomhelst innebär hacket i förhandlingarna att fönstret för påverkan åter har öppnats på glänt. FAR arbetar därför oförtrutet vidare, i första hand genom en nära dialog med den svenska regeringen.

EU går sin egen väg

Nu har det kommit fram lite mer information om vad ministerrådet enades om 4 oktober 2013 avseende revisionspaketet. Uppgifterna är ännu inte bekräftade, men för revisionen i företag av allmänt intresse (noterade företag och finansiella företag) talas det bl.a. om:

  • byrårotation på maximalt 20 år (15 år för systemviktiga finansiella företag). Upphandling krävs efter de första 10 åren. Enskilda länder får besluta om kortare perioder
  • rådgivningen på revisionsuppdrag begränsas enligt en förbudslista (”black list”). De förbjudna rådgivningstjänsterna får inte lämnas året före eller sex månader efter revisionsuppdraget. Rådgivningen får över en treårsperiod inte överstiga 70% av revisionsarvodet
  • utvidgad rapportering i revisionsberättelsen om risker för väsentliga fel i räkenskaperna respektive osäkerhet kring förutsättningar för ”going concern”
  • tillsynen samordnas genom ett nytt organ – Committee of European Oversight Bodies (CEOB)

Att uppnå harmonisering verkar vara svårt. Jag får känslan att det rent av har blivit svårare. Som nämns ovan kommer ju enskilda länder att kunna ha olika regler för byrårotation. Det är inte så lämpligt i gränsöverskridande koncernrevision. EU går också sin egen väg när det gäller rådgivningen och inför detaljerade förbudsregler istället för att hålla fast vid IESBAs etikkod som ju ligger till grund för den goda yrkesseden i bl.a. Sverige. Av allt att döma inför EU även en egen revisionsberättelse, och då blir det svårare för den globala marknaden att tolka och dra nytta av revisorns rapportering. En rysare är att det mesta av EUs nya revisionsberättelse sannolikt ska komma att tillämpas på samtliga revisionsuppdrag, även de allra minsta. Det beror på att bestämmelserna om revisionsberättelsen läggs i ett direktiv istället för i en tvingande förordning.

Harmonisering? Nej, om det blir som ministerrådet föreslår blir det totalt sett snarare ”disharmonisering” av den internationella revisionen. Jag ser detta som ytterligare en påminnelse om att branschen måste sätta sig i förarsätet och ta ansvar för utvecklingen av revisionstjänsten.

Nästa steg blir alltså att ordförandelandet Litauen påbörjar förhandlingarna med EU-parlamentet och EU-kommissionen. Siktet är inställt på att parlamentet ska kunna rösta om hela paketet 4 februari 2014. Och om allt inte är på plats före parlamentsvalet i maj 2014 blir det ytterligare förseningar i beslutsprocessen.

Ja, än är inget klart och därför fortsätter FAR oförtrutet att påverka. Och utgångspunkten för våra argument finns, nu liksom tidigare, här.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén