Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: hållbarhetsinformation Sida 2 av 3

Vi får inte bara stå och titta på

Det finns ett växande behov av en redovisning som bättre visar hur ett företag presterar och skapar värde över tiden. Internationellt har det därför bedrivits ett utvecklingsarbete genom The International Integrated Reporting Council (IIRC).

Idag har vi på FAR lämnat vårt remissvar till IIRC om förslaget till ramverk för s.k. integrerad rapportering. Vi välkomnar förslaget som ju syftar till att göra företagens rapportering än mer relevant som beslutsunderlag för marknadens intressenter.

Ingen vet helt säkert om integrerad rapportering blir morgondagens redovisning, men jag tror att utvecklingen kommer att gå i den här riktningen för både små och stora företag. Rapporteringen måste på ett mer heltäckande sätt beskriva företagets prestation, utveckling och potential. Och då räcker inte dagens finansiella rapporter till. Det behövs t.ex. mer information kring hållbarhet. 

För branschen är det naturligtvis positivt om redovisningen blir mer användbar. Men vi får inte bara stå och titta på. Branschen måste proaktivt ta fram förtroendeskapande tjänster som stöttar implementeringen av en ny rapportering. Tyvärr kan jag inte se att IAASB hänger med i svängarna, och därför trycker vi på så gott vi kan.

Jag återkommer när IIRC har sammanställt och analyserat remissvaren. Vad spännande detta är!

Dags att göra nytt

Så har vi klivit över tröskeln till ett nytt spännande år. Vimlet av utmaningar är kvar. Hur ska vi t.ex. klara klimatfrågan och hushållningen av jordens resurser? Det ena klimatmötet avlöser det andra, men jag får alltid känslan av att de verkligt viktiga besluten skjuts på framtiden.

Mervyn E. King övertygar om integrerat tänkande.

Mot en sådan bakgrund finns det både möjligheter och utmaningar för näringslivet. En som pekar på dem är Mervyn E. King, en tungviktare inom bolagsstyrning. Det han säger är självklart men måste ändå sägas. Om en verksamhet ska överleva, och i verklig mening vara hållbar, måste den motsvara omvärldens föränderliga förväntningar. Relationen till intressenterna måste utvecklas. Verksamheten måste också anpassas till det faktum att jordens resurser är begränsade. Styrning av företag måste beakta fler faktorer än tidigare och ske genom det King kallar integrerat tänkande eller ”integrated thinking”. Ta gärna del av de övertygande argumenten i bildspelet från Kings medverkan på ett IFAC-möte!

Det som mäts/redovisas blir gjort. Därför pågår ett internationellt arbete för att även göra företagens rapportering alltmer integrerad – den finansiella rapporteringen vävs samman med information om företagets sociala ansvarstagande och hållbarhetsarbete. Här är Sydafrika ett föregångsland, men det dröjer säkert några år innan integrerad rapportering blir standard för alla företag här hemma. Först ska vi klara övergången till K2 och K3 …

Men ingen har råd att invänta globala klimatmöten, nationell lagstiftning eller något annat för att tänka integrerat i bolagsstyrningen. Förresten tror jag att man ofta redan gör det utan att använda någon speciell etikett. För att utveckla en verksamhet på en alltmer konsumentstyrd marknad krävs ju nya förhållningssätt och kompetenser.

Ett aktuellt fall är TeliaSonera där uppmärksamheten kring verksamheten i Uzbekistan gjort att finansmarknadsminister Peter Norman önskar att styrelsen tillförs kompetens om mänskliga rättigheter och korruptionsfrågor.

Som jag ser det måste det alltid finnas personer i ett företags styrelse eller ledning med särskilt ansvar för hållbarhetsfrågan. Vem kan avstå när ”business as usual” inte längre är ett alternativ? Ägare och valberedningar måste därför jobba på ett annorlunda sätt inför tillsättande av styrelseledamöter. Insikten finns säkert hos många, men det krävs mod att göra nytt och bryta med det gamla.

Vad passar nu bättre än att få önska dig ett Gott Nytt År!

Revisionsberättelsen utmanas

Livslängden för revisionsberättelsen blir kortare och kortare. IAASB hinner knappt publicera en ny version förrän nästa är i pipeline. Bakgrunden är kritiken mot att revisorns rapportering är alltför digital – tillstyrker eller avstyrker. Samtidigt driver ett ökat fokus på annat än traditionell finansiell rapportering fram en utvidgad rapportering från revisorns sida. Ett aktuellt exempel är SKF där KPMG på sidorna 142-143 avger en ”integrerad revisionsberättelse” med rapport om översiktlig granskning av det miljömässiga och sociala resultatet. Mycket spännande!

Men det stannar inte där. Min prognos är att nästa revisionsberättelse även innehåller revision av framtiden. Det finns nämligen stora förväntningar på att revisorn ska uttala sig om ”going concern”, dvs förutsättningarna för att företaget ska överleva. Sensationellt tycker kanske många, men inte heller detta är något nytt under solen. I Sven-Erik Johanssons bok ”Revisorns roll” från 1976 läser jag: ”Det vore fel av revisorn att enbart granska det förgångna, bara titta genom bakrutan så att säga.”

Ja, då stämmer det. Revision är både ”re” och ”vision”.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén