Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: HQ (Sida 2 av 10)

HQ återigen i strålkastarljuset

Svenska Dagbladet uppmärksammar ånyo HQ-affären i en rad artiklar: Möjligt åtal i HQ-härvan i höst – men Qviberg sågar utredningen, Revisorerna såg mellan fingrarna före HQ:s krasch och HQ-revisor fick bara en erinran.

I några av artiklarna refererar tidningen till ”hittills okända interna dokument” och ”hemliga interna mejl”. Jag har full förståelse för att dessa mejl, som utgör en del av kommunikationen inom KPMGs revisionsteam, kan väcka frågetecken. Men revision är alltid en process där olika antaganden och bedömningar måste diskuteras innan kompletterande granskning sker och den ansvariga revisorn kan sätta ned foten. Och därför kan enskilda mejl ge en bild som inte återspeglar den samlade bedömningen.

Det kan också vara intressant att ta del av hur KPMG kommenterar artiklarna på webben.

Jag fäster för övrigt stor tilltro till att Revisorsnämndens HQ-beslut rörande räkenskapsåren 2008 och 2009 respektive räkenskapsåret 2007 är välgrundade. I det förstnämnda beslutet blev det en erinran för bristande dokumentation, i det andra fanns ingen kritik alls utan ärendet avskrevs. Och Revisorsnämnden har naturligtvis haft tillgång till KPMGs samlade dokumentation från revisionen inklusive mejl-korrespondensen inom KPMGs HQ-team.

Det har nu gått drygt fyra år sedan HQ Bank stängdes för gott, och jag tycker fortfarande att det är angeläget att vi – alla inblandade aktörer – verkligen lär av HQ-affären. Det är också därför som jag har efterlyst en HQ-kommission.

1 kommentar

Två beslut från RN

Sent i fredags publicerade Revisorsnämnden (RN) beslut i två uppmärksammade fall: HQ respektive Kraft&Kultur.

Beslutet rörande HQ avser räkenskapsåret 2007 (det förra beslutet om HQ avsåg räkenskapsåren 2008-09). RN riktar ingen kritik mot revisorn utan avskriver ärendet. RN skriver bl.a. om tradingportföljen i HQ Bank att revisorn ”har haft rimligt stöd för sin bedömning att den metod som HQ Bank tillämpade var godtagbar enligt principen i redovisningsstandarden IAS 39 om redovisning till verkligt värde”.

Med tanke på att problematiken kring tradingportföljen var mindre 2007 är beslutet inte särskilt förvånande. Men samtidigt kan jag förstå om många undrar vad som egentligen hände i HQ. Jag har sagt det förr men upprepar det gärna: Regeringen borde tillsätta en HQ-kommission eftersom det har förekommit så många motstridiga uppgifter och bedömningar. Det är inte bra att den bild som först förmedlades inte överensstämmer med vad som sedan framkommer. Ytterst handlar det om förtroende och rättssäkerhet. Och om vi aldrig får en samlad bild av förloppet i HQ försvåras det angelägna lärandet i näringsliv och samhälle.

När det gäller beslutet i Kraft&Kultur får revisorn en varning. Revisorn har alltid ansvar för sin revision, men styrelsens ansvar för organisation, den interna kontrollen och redovisningen måste också belysas. Även om det inte är RNs uppgift att kommentera styrelseansvaret är den frågan central i det pågående skadeståndsmålet rörande Kraft&Kultur. I sitt beslut kommenterar RN ganska utförligt hur en revisor ska förhålla sig till information från företagsledningen. Det är intressant, för det är här som revisorers skeptiska inställning ofta sätts på prov. RN visar i något fall även på alternativa revisionsåtgärder. På det sättet kan beslutet bidra till lärandet i branschen.

1 kommentar

Tio år av skandaler – detta måste vi göra

”En bransch i kris. Revisorer som sitter på dubbla stolar och som inte har dragit i larmklockan i ”företagsskandaler” som Carnegie, HQ Bank, Kraft&Kultur, Panaxia, Prosolvia, Skandia och TeliaSonera. Det är den bild som medierna har förmedlat av revisionsbranschen.”

Så inleds den debattartikel som FARs ordförande Anna-Clara af Ekenstam och jag skriver på DI Debatt idag.

Som framgår av artikeln går FAR nu vidare i det angelägna förtroendearbetet kring revisionen och inbjuder bl.a. till seminarier. Samtidigt startar vi upp en rad projekt och aktiviteter. Allt för att stärka förtroendet.

Viktiga utgångspunkter i förtroendearbetet är de tio lärdomar som framkommer i skriften ”Revisionsberättelsen – startskottet för ett angeläget lärande”. Jag kommer därför att här på bloggen belysa var och en av lärdomarna.

Kommentera

Powered by lovecraft Anders Norén