Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: IESBA (Sida 1 av 2)

Mer om revisionspaketet

Som jag nämnde i förra blogginlägget har ordförandelandet Litauen slutfört förhandlingarna med EU-parlamentet och EU-kommissionen om det s.k. revisionspaketet. Och nu har det kommit fram fler detaljer om hur spelreglerna för revision i företag av allmänt intresse, dvs. noterade och finansiella företag, ska se ut. Här följer en kortfattad sammanfattning:

Byrårotation ska ske efter 10 år. Medlemsstaterna kan besluta om rotation efter upp till ytterligare 10 år om revisionen blir föremål för ny upphandling. Alternativt kan rotation ske efter upp till ytterligare 14 år om uppdraget delats av två byråer (gemensam revision) under hela uppdragstiden. Övergångsreglerna innebär att om revisionsuppdraget innehafts mer än 20 år när de nya reglerna träder i kraft ska rotation ske inom 6 år. För uppdrag som innehafts inom intervallet 11-20 år ska rotation ske inom 9 år. För uppdrag som innehafts kortare tid än 11 år finns ingen sådan deadline för rotation.

Vad gäller revisionsbyråns rådgivning till revisionskunder har beslutats om en ”svart lista” med förbjudna tjänster. Här återfinns bl.a. värderingsuppdrag, utformning och implementering av intern kontroll, rådgivning kring finansiering och kapitalstruktur samt skatterådgivning. Medlemsstaterna får välja att tillåta vissa skattetjänster (främst s.k. compliance-tjänster) förutsatt att de faller under ett väsentlighetskriterium och att revisionsutskottet ger klartecken. Revisionsutskottet ska för övrigt godkänna förekomsten av all rådgivning. Vidare får den samlade rådgivningen inte överstiga 70% av revisionsarvodet under en treårsperiod.

För att samordna tillsynen av revision inom EU väljer man att starta ett nytt organ – Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) – istället för att ge uppdraget till befintliga ESMA.

I revisionsberättelsen ska revisorn alltid ange de mest betydande riskerna för väsentliga fel i företagets rapportering. Därmed försvinner de helt standardiserade revisionsberättelserna. Detta gäller endast vid revisionen av noterade och finansiella företag. Däremot ska revisorn på samtliga revisionsuppdrag uttala sig om huruvida det finns betydande tvivel om förutsättningarna för fortsatt drift (going concern).

—————-

Det gick alltså oväntat lätt att komma överens på upploppet i förhandlingarna. Innehållet i revisionspaketet är annars ganska förväntat i förhållande till vad som framkommit under hösten.

Det har länge stått klart att det skulle bli krav på byrårotation, men under resans gång har det förekommit många olika förslag på tidsintervall. EU-kommissionens ursprungsförslag var på 6 år. Det är olyckligt att det nu blir upp till varje medlemsstat att bestämma hur många år som får tillkomma utöver de första 10 åren, eftersom det kan skapa praktiska problem på revisionsuppdrag som sträcker sig över landsgränserna.

När det gäller rådgivningen menar jag att EU borde ha hållit sig till IESBAs etikkod istället för att skapa EU-specifika begränsningar för rådgivningen. Regleringen av compliance-tjänsterna på skatteområdet är dessutom svåra att förstå och blir säkert knepiga att tillämpa i praktiken.

Jag är positiv till lösningen på tillsynsfrågan. Det är bra att man skapar CEAOB som ska ha fullt fokus på revisionsfrågor. På ESMA hade revisionstillsynen endast blivit en liten del av verksamheten.

Jag är inte lika positiv till att EU går sin egen väg avseende revisorns rapportering, särskilt som EUs variant av revisionsberättelse ändå påminner om IAASBs nya förslag. Men vem vet – nu kanske IAASB måste anpassa sig till EUs revisionsberättelse.

Vad händer nu? Imorgon onsdag ska EUs medlemsstater ta ställning till revisionspaketet, och i början av februari 2014 kan EU-parlamentet hålla den planerade omröstningen. Jämfört med hur det lät för några dagar sedan är tongångarna från parlamentshåll nu ganska positiva.

Ja, jag återkommer här på bloggen när det finns mer att rapportera. Om du önskar snabbare och mer kontinuerlig uppdatering kan du följa mig på twitter: @DanBrannstrom

4 kommentarer

EU går sin egen väg

Nu har det kommit fram lite mer information om vad ministerrådet enades om 4 oktober 2013 avseende revisionspaketet. Uppgifterna är ännu inte bekräftade, men för revisionen i företag av allmänt intresse (noterade företag och finansiella företag) talas det bl.a. om:

  • byrårotation på maximalt 20 år (15 år för systemviktiga finansiella företag). Upphandling krävs efter de första 10 åren. Enskilda länder får besluta om kortare perioder
  • rådgivningen på revisionsuppdrag begränsas enligt en förbudslista (”black list”). De förbjudna rådgivningstjänsterna får inte lämnas året före eller sex månader efter revisionsuppdraget. Rådgivningen får över en treårsperiod inte överstiga 70% av revisionsarvodet
  • utvidgad rapportering i revisionsberättelsen om risker för väsentliga fel i räkenskaperna respektive osäkerhet kring förutsättningar för ”going concern”
  • tillsynen samordnas genom ett nytt organ – Committee of European Oversight Bodies (CEOB)

Att uppnå harmonisering verkar vara svårt. Jag får känslan att det rent av har blivit svårare. Som nämns ovan kommer ju enskilda länder att kunna ha olika regler för byrårotation. Det är inte så lämpligt i gränsöverskridande koncernrevision. EU går också sin egen väg när det gäller rådgivningen och inför detaljerade förbudsregler istället för att hålla fast vid IESBAs etikkod som ju ligger till grund för den goda yrkesseden i bl.a. Sverige. Av allt att döma inför EU även en egen revisionsberättelse, och då blir det svårare för den globala marknaden att tolka och dra nytta av revisorns rapportering. En rysare är att det mesta av EUs nya revisionsberättelse sannolikt ska komma att tillämpas på samtliga revisionsuppdrag, även de allra minsta. Det beror på att bestämmelserna om revisionsberättelsen läggs i ett direktiv istället för i en tvingande förordning.

Harmonisering? Nej, om det blir som ministerrådet föreslår blir det totalt sett snarare ”disharmonisering” av den internationella revisionen. Jag ser detta som ytterligare en påminnelse om att branschen måste sätta sig i förarsätet och ta ansvar för utvecklingen av revisionstjänsten.

Nästa steg blir alltså att ordförandelandet Litauen påbörjar förhandlingarna med EU-parlamentet och EU-kommissionen. Siktet är inställt på att parlamentet ska kunna rösta om hela paketet 4 februari 2014. Och om allt inte är på plats före parlamentsvalet i maj 2014 blir det ytterligare förseningar i beslutsprocessen.

Ja, än är inget klart och därför fortsätter FAR oförtrutet att påverka. Och utgångspunkten för våra argument finns, nu liksom tidigare, här.

1 kommentar

Viktig delseger i Bryssel

Idag jublar jag. För igår kväll genomförde EU-parlamentets utskott för ekonomi- och valutafrågor (ECON) äntligen omröstningen om EU-kommissionens revisionspaket för noterade och finansiella företag. Och det blev ett bra resultat:

  • Ingen byrårotation – med knapp majoritet, 25-22, beslutade ECON att stryka kravet på byrårotation
  • Revisionsbyrån ska kunna lämna rådgivning i linje med IESBAs yrkesetiska regler som ju redan måste tillämpas av FAR-medlemmar
  • Dock införs krav på upphandling av rådgivningstjänsterna och ett godkännande från revisionsutskottet
  • Taket på 10 % för tillkommande granskning är borta

Vidare beslutade ECON att reglering ska ske genom direktiv i större utsträckning än vad som följer av kommissionens förslag. Detta möjliggör anpassning till de olika ländernas modeller för bolagsstyrning.

Allt detta är en stor seger för den svenska linjen. Men äras den som äras bör: EU-parlamentarikern Olle Schmidt (FP) och hans assistent Rickard Ydrenäs har tillsammans gjort en riktig kämpainsats. De har lyssnat in vad regeringen, Svenskt Näringsliv och FAR tycker, och otaliga är de alternativa förslag som diskuterats i den politiska processen. Det är länge sedan jag slutade räkna.

Men detta är bara en delseger. Nu står hoppet till att det juridiska utskottet (JURI) också går emot kommissionen på viktiga punkter. Den omröstningen är planerad att äga rum under nästa vecka. Och i JURI har en annan svensk, Cecilia Wikström (FP), en nyckelroll. Vilken press detta innebär …

1 kommentar

Sida 1 av 2

Powered by lovecraft Anders Norén