Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Inga-Britt Ahlenius

I medborgarnas intresse

Jag deltog förra veckan i ett seminarium om den kommunala revisionen. Bakgrunden är att regeringen ber Utredningen om en kommunallag för framtiden att, i tillägg till tidigare uppdrag, överväga om den kommunala revisionen behöver förstärkas.

Det är många som kritiserar revisionen i kommunerna. En av kritikerna är Inga-Britt Ahlenius som framfört sina synpunkter i såväl Balans som andra tidningar. Inga-Britt Ahlenius var också med på seminariet och tryckte på att den kommunala revisionen brister i ”professionalitet och oberoende”. En annan kritik handlar om ansvarsfriheten i den kommunala världen. Det är oklart vad den ansvarsfriheten egentligen avser, varför Olle Lundin menade att uttalandet om ansvarsfrihet är meningslöst.

Jag passade på att framföra några förslag som kan stärka revisionen i kommunerna:

  • Verksamhetsrevisionen, som bl.a. tar sikte på bedömning av ändamålsenlighet, kan med fördel utföras av de förtroendevalda revisorerna (dvs. politiker) som avger en granskningsrapport till kommunfullmäktige
  • Kommunens finansiella rapportering bör granskas av auktoriserade revisorer – med specialistkompetens inom offentlig redovisning och revision – som lämnar en revisionsberättelse direkt till kommunfullmäktige
  • Begreppet ansvarsfrihet måste definieras i en kommun – handlar det om ändamålsenlighet eller ekonomisk skada? Svaret på den frågan avgör om det är de förtroendevalda eller de auktoriserade revisorerna som ska göra uttalandet om ansvarsfriheten
  • Kommunernas årsredovisningar behöver också få en mer enhetlig utformning. Här har Rådet för Kommunal Redovisning en given uppgift.

Genom utökad medverkan från auktoriserade revisorer, som står under Revisorsnämndens tillsyn, uppnås en professionalisering av revisionen. ”Oberoendet” (jag försöker alltid undvika det begreppet) stärks också genom att de auktoriserade revisorerna måste tillämpa revisorslagens regler om opartiskhet och självständighet. Sammantaget leder detta till ökad transparens och jämförbarhet, allt i medborgarnas intresse.

Jag vet att det här finns många tänkbara vägar att gå. Jag ser därför fram emot dina synpunkter.

290 skäl att modernisera

”Avskyvärt”, säger Inga-Britt Ahlenius om att kommunerna granskas av sina egna.

”Förfärligt”, säger jag om att kommunerna inte redovisar sina skulder på ett acceptabelt sätt.

Jag upplever att rubrikerna kring landets 290 kommuner blir både fler och allt fetare. Mutskandalerna i bl.a. Göteborg och Solna har bidragit till detta, men det finns många fler exempel.

När det gäller revisionen måste man först fundera igenom vad som ska granskas. Då kommer vi också att se vem som är bäst lämpad att utföra revisionen och hur den ska utföras. En viktig komponent handlar naturligtvis om revisorns rapportering – vad ska den syfta till? Uttalandet om ansvarsfrihet är alltför vagt i den kommunala världen. Det får absolut inte betyda ”frihet från ansvar”.

Det är nu hög tid att ta ett samlat grepp och modernisera såväl redovisningen som revisionen i kommunerna, inte minst för välfärdens skull. Det politiska ansvaret ligger på finansmarknadsminister Peter Norman. Om inget sker kan vi förvänta oss att rubrikerna om kommunal verksamhet fortsätter att tillta i frekvens och storlek. Och under tiden tickar pensionsbomben

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén