Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Johan Dyrefors

En ensam röst i HQ-öknen

Så är HQ åter förstasidesstoff. Dagens Industri hänger idag ut HQs styrelse på förstasidan. Och på debattsidan skriver finansanalytikern Peter Malmqvist att HQ-styrelsen lurade placerarna. Precis som tidigare är tradingportföljen i fokus, men något nytt framkommer inte.

Det är lätt att tro att Peter Malmqvist har rätt. Mot det står bl.a. den bedömning som Revisorsnämnden (RN) gjorde efter ett års (!!) utredning avseende revisionen i HQ. Så här skriver RN i sitt beslut:

RN har också ansett att Johan Dyrefors har haft grund för sin bedömning att HQ Banks definition av aktiv marknad kunde godtas och för sin bedömning att bankens tolkning och användning av observerbara marknadsdata rymdes inom ramarna för redovisningsstandarden IAS 39. RN konstaterar också att Johan Dyrefors kompletterande granskningsåtgärder avseende tradinglagret var tillräckliga.

RN har också konstaterat att bankens redovisning av det s.k. dag 1-resultatet inte var förenligt med redovisningsbestämmelsen i IAS 39, men att man får godta Johan Dyrefors bedömning att detta inte gav upphov till något väsentligt fel i bankens redovisning.

Det har enligt RN:s mening inte framkommit några andra skäl för att rikta någon kritik mot Johan Dyrefors granskning av värderingen av tradinglagret och redovisning av dag 1-resultat. Med hänsyn till detta har utredningen inte visat att Johan Dyrefors kan anses ha brutit mot god revisionssed när han godtog HQ Banks tillämpning av IAS 39 och tillstyrkte fastställande av bankens resultat- och balansräkningar.

Vi som har haft med RN att göra genom åren vet att nämnden besitter hög kompetens och att den är mycket noggrann, för att inte säga petig, i sina utredningar. Allt detta gör att besluten är mycket väl underbyggda.

Vem har då rätt – den som gräver på ytan eller den som gräver på djupet?

Det viktigaste är dock: Vad är rätt?

Jag må vara den enda rösten i HQ-öknen som ropar efter en oberoende HQ-kommission. Men nog hade det varit intressant om personer utan intressen i HQ-affären eller alltför tidigt uttalade uppfattningar gjorde en grundlig analys, särskilt som två myndigheter – Finansinspektionen och RN – kom till två olika slutsatser. Jag är rädd att vi annars inte lär oss något av HQ-affären. Det vore bedrövligt!

Dagen efter HQ-beslutet

I Sverige kryllar det av experter på IAS 39. Jag har mött många som under det senaste året har sågat HQ:s redovisning. Och mediabilden har varit i det närmaste entydig – tradingportföljen var kraftigt övervärderad.

Förre ordföranden i IASB, David Tweedie, sa vid ett tillfälle att den som säger sig kunna IAS 39 förstår inte vad hon eller han läser. När självaste regelmakaren säger så visar det på komplexiteten kring värdering av finansiella instrument till verkligt värde. Alla gör därför klokt i att närma sig värderingsfrågan i HQ med viss ödmjukhet. Alla inkluderar alla, dvs. också Finansinspektionen (FI).

För egen del tog jag tidigt intryck av HQ-revisorn Johan Dyrefors analys och värdering av HQ:s tradingportfölj. Han visade i sin korrespondens med Revisorsnämnden (RN) att innehavet per 2009-12-31 hade utfallit med ett positivt resultat om ca 50 mkr om nya positioner inte hade tagits under 2010. Den stora negativa resultateffekten uppkom under den forcerade avvecklingen under maj-juni 2010, som därmed sammanföll med att Greklandskrisen blev akut, och var alltså till stor del hänförlig till nya positioner.

Men sådan är inte den allmänna perceptionen. Den säger bara att allt i HQ var fel.

Nu säger FI att myndigheten inte kan lita på reviderade siffror. RN säger det motsatta, att Johan Dyrefors gjorde en bra revision och att han hade fog för sina revisionsberättelser avseende 2008 och 2009.

Jag säger att vi har en mycket bra revision i Sverige. Men jag säger också att vi måste fortsätta att utveckla den. Revisorns rapportering måste bli mer nyanserad – det räcker inte med dagens alltför digitala slutsatser i revisionsberättelsen.

Själva uppdraget för revisorn måste dessutom förtydligas så att det s.k. förväntningsgapet minskar eller helst försvinner. Det går inte att prata ned gapet, utan det krävs att revisorn får en roll som bättre matchar de högt ställda förväntningarna i bl.a. finansiella företag. Frågan ligger för närvarande på EU:s bord, men vår bransch måste också ta ett ansvar och därför arbetar Far nu med att ta fram en ny rekommendation för revision i just finansiella företag.

I Danmark och Norge talar man om revisorn som ”samfunnets tillitsmann”. Det är det revisorn är och ska vara.

Modigt HQ-beslut idag!

Revisorsnämnden (RN) har under tisdagen meddelat sitt beslut att ge Johan Dyrefors en erinran för revisionen i HQ. En erinran är den lägsta disciplinära påföljden.

Bakgrunden är som bekant Finansinspektionens stängning av banken som i sin tur följdes av en anmälan till RN om påstådda brister i revisionen av HQ. Den stora frågan har hela tiden rört företagets värdering av tradingportföljen, där Finansinspektionen hävdat att redovisningen inte varit förenlig med det internationella regelverket för redovisning (IFRS).

Jag tycker det är modigt av RN att stanna vid en erinran med tanke på det stora tryck nämnden rimligen har varit utsatt för. Att det har tagit över ett år att utreda revisionen i HQ visar också hur komplext fallet är. Och det är säkert överraskande för många att RN inte ifrågasätter värderingen av tradingportföljen. Uppenbarligen har nämnden, liksom jag, tagit intryck av revisorns gedigna analys av portföljen.

Mot bakgrund av de finansiella företagens stora betydelse för näringsliv och samhälle arbetar vi på Far nu med att ta fram en ny rekommendation för revision i finansiella företag. Turbulensen på finansmarknaden gör detta arbete än mer angeläget. Avsikten är att rekommendationen ska kunna tillämpas från och med räkenskapsåret 2012. Och vi tar självfallet till oss Revisorsnämndens synpunkter i HQ-fallet när vi nu fortsätter att utveckla revisionen av just de finansiella företagen. Målsättningen är att påtagligt lyfta revisionen. Det kommer att ske genom en snabbare och tydligare rapportering från revisorns sida, men också genom en förbättrad kommunikation i trialogens form mellan det finansiella företaget, Finansinspektionen och revisorn.

Ja, HQ-dramat fortsätter säkert men RN:s beslut idag gör att slutet blir annorlunda. Det får mig också att fundera på om det var någon vits med att inleda dramat – med andra ord: Hade Finansinspektionen verkligen fog för att stänga banken? Mitt tvivel om det ökar med RN:s beslut.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén