Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: kombiuppdrag Sida 1 av 2

Eldigt möte i Malmö

Revisorsgruppen i Malmö.

Revisorsgruppen i Malmö.

Det absolut roligaste i mitt jobb är att besöka FARs medlemmar på deras hemmaplan. Härom dagen var jag inbjuden till Revisorsgruppen i Malmö för dialog kring branschens möjligheter och utmaningar.

Jag tog min utgångspunkt i framtidsstudien, och som så ofta tryckte jag på att varje byrå måste se över sin affärsmodell mot bakgrund av de trender som studien pekar på. Vi kom även in på områden som automatisering och nya sätt att ta betalt, behovet att modernisera bokföringslagen, Reko, kombiuppdrag och EUs revisionspaket samt nya revisionsberättelsen.

Glöden hos redovisningskonsulterna i Revisorsgruppen lyste upp lite extra när jag berättade om våra planer på att erbjuda dem utbildning till Personlig tränare (PT). Motsvarande hände hos revisorerna när jag berättade om nya nordiska standarden för revision i mindre verksamheter – ”Standard for Audits of Small Entities” (SASE). Att det vid den efterföljande måltiden började brinna i bordsduken gör att jag alltid kommer att minnas detta som ett eldigt möte.

Framtiden blir inte som vi tror utan vad vi gör den till

Jag är på turné. Att få komma till byråer och seminarier för att diskutera vad som händer i omvärlden och i branschen är det roligaste jag vet.

Jag brukar inleda med en tillbakablick utifrån mina tio år på FAR. En stor händelse var samgåendet 2006 mellan FAR och SRS. Vi valde samtidigt att definiera oss som en branschorganisation. För att kunna påverka spelplanen och utveckla tjänsterna på bästa sätt är det bra att ha en gemensam plattform för branschens alla professioner – redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Auktorisationen av redovisningskonsulter och skatterådgivare är exempel på hur vi själva kan utveckla branschen.

Övergången från revisionsplikt till frivillig revision för de minsta företagen hösten 2010 var en annan milstolpe. Som bekant är nästa steg i avregleringen av revisionen på den politiska agendan. För revisorsrollen och utvecklingen av revisionstjänsten är det, menar jag, långsiktigt bäst att revisionen är frivillig. Men vi måste tänka på hur näringsliv och samhälle påverkas, och därför krävs det en ansvarsfull process med successiva utvärderingar.

Sedan kan jag i mina dragningar inte låta bli att kommentera hovrättens beslut i Prosolvia förra sommaren. Dessbättre har Högsta domstolen genom beslutet i BDO-målet undanröjt de förhöjda risker för revisorer, styrelseledamöter med flera som Prosolviafallet medförde.

Ungefär här brukar jag gå över till att diskutera fem branschfrågor som ligger högt på FAR:s agenda.

Den första handlar om för­troendet. En bransch som erbjuder förtroendeskapande tjänster måste själv åtnjuta högt förtroende. I ett av FAR:s seminarier i Almedalen påmindes vi om att frågetecknet kring förtroendet beror på det så kallade förväntningsgapet som i sin tur ofta bottnar i okunskap. Därför måste vi fortsätta att berätta om hur branschen faktiskt jobbar och tar ansvar genom självreglering. Då är det också naturligt att lyfta fram byråernas kvalitetsarbete och visa på utfallet av kvalitetskontrollerna.

En annan punkt handlar om framtiden. Här pushar FAR för att alla redovisnings- och revisionsbyråer ska arbeta med sina strategier, allt för att finna de möjligheter som ryms i förändringar. Och jag blir glad varje gång jag hör att en byrå använder framtidsstudien, som Kairos Future tog fram på uppdrag av FAR, i sin översyn av marknad, tjänster, prissättning, kompetens, teknik och organisation.

FAR vill också vässa erbjudandet till auktoriserade redovisningskonsulter. Yrkesrollen behöver profileras och kommuniceras bättre på marknaden. Sedan finns det en stor potential i att utveckla redovisningskonsultens roll som rådgivare. Det gäller att också etablera en hållbar praxis för kombiuppdragen som ju är viktiga för många mindre företag. Därför har FAR bett regeringen att förtydliga bestämmelserna om byråjäv.

På min turné kommer jag alltid in på EU:s revisionspaket och hur det påverkar de noterade och finansiella företagen samt berörda byråer. FAR har en viktig funktion att fylla i utredningen om hur EU-paketet ska implementeras. Det gäller att ta tillvara den svenska traditionen med självreglering och förhindra att mindre företag drabbas av komplexa regler tänkta för större företag.

Den femte punkten handlar om revisionen i mindre företag. FAR tog nyligen fram en revisionshandbok för att ge vägledning vid revision i mindre företag. Det har också hållits omfattande utbildning i ämnet. Men nu tar vi ett djärvt steg och jobbar på nordisk basis fram en helt ny standard för revision i mindre företag. Avsikten är att revisionen ska bli bättre och effektivare tack vare ökat utrymme för det professionella omdömet och en effektivare dokumentation.

Ja, framtiden blir inte som vi tror utan vad vi gör den till. Jag ser därför fram emot Branschdagarna 18-19 september där vi gemensamt tar sats kring temat Nya tidens byrå. Några byråer har lovat att generöst berätta om hur de utvecklar sina verksamheter. Så jag hoppas på nya kunskaper och insikter som hjälper oss att ta de rätta stegen in i framtiden.

Väl mött på Branschdagarna!

Ledare i Balans #7/2014

Nyttan av kombiuppdragen

För mindre företag är det naturligtvis både enkelt och kostnadseffektivt att kunna anlita en och samma byrå för både redovisnings- och revisionstjänster (ett s.k. kombiuppdrag). Det är också angeläget att vi har regler som gör att vi kan behålla den höga kvaliteten i företagens löpande redovisning och årsredovisningar.

Vi har därför sänt en hemställan till regeringen om att aktiebolagslagens bestämmelser om byråjävet behöver förtydligas. Den främsta orsaken är att nuvarande koppling till begreppet grundbokföring har blivit mindre relevant. Vad betyder egentligen grundbokföring idag? Jag noterar att Bokföringsnämnden under senare tid istället refererar till löpande bokföring som ett centralt begrepp. Det enda raka vore att utmönstra grundbokföring ur lagstiftningen, men det kräver en större översyn än den nu aktuella.

I FARs förslag klargörs hursomhelst att revisionsbyrån i ett kombiuppdrag kan biträda ett mindre företag med registrering av verifikationer. Ett sådant biträde förutsätter att kunden dessförinnan har attesterat verifikationerna samt bestämt eller godkänt lämpliga kontoklassificeringar av affärshändelserna. Förslaget är utformat på ett sådant att lagstiftningen inte krockar med den tekniska utvecklingen.

Regeringen har sänt ut FARs hemställan på remiss, och nu ska många tycka till.

Jag tror för egen del att kombiuppdragen innebär stor nytta för många företag. Vad tror du?

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén