Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Kristina Ståhl Sida 1 av 2

Höga skadestånd tvingar fram ny lagstiftning

Idag överlämnade utredaren Kristina Ståhl sitt betänkande om revisorns skadeståndsansvar till justitieminister Morgan Johansson.

I betänkandet föreslås att revisorn och bolaget kan träffa avtal om ett tak för skadeståndsbelopp. Vidare föreslås att reglerna om jämkning förtydligas så att den avsedda ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen verkligen beaktas. Utredningen föreslår även att företag som avger bolagsstyrningsrapporter ska upplysa om ansvarsförsäkringar för styrelseledamöter och vd.

Jag menar att det är hög tid att vi i Sverige påbörjar anpassningen av ansvarsreglerna till en ny verklighet. Höga skadeståndsanspråk – samtidigt som revisorn i praktiken ensam får stå för skada som styrelse och vd egentligen ansvarar för – leder till orimliga konsekvenser. Det är därför positivt att utredningen bekräftar behovet av ändrad lagstiftning.

Eftersom lagstiftaren ställer krav på högkvalitativ revision har regering och riksdag även en skyldighet att ge branschen rimliga förutsättningar. För revisionens intressenter är det också avgörande att branschen kan behålla och attrahera personer med rätt kompetens. Utredningens förslag om ändrade regler är därför angelägna steg i rätt riktning.

Dags att öppna och läsa EUs revisionspaket

För en stund sedan överlämnade justitierådet Kristina Ståhl ett 837 sidor långt betänkande (Nya regler för revisorer och revision, SOU 2015:49) till justitieminister Morgan Johansson. I betänkandet lämnas förslag på hur Sverige ska implementera EUs revisionspaket för noterade och finansiella företag.

FAR har lämnat kommentarer i ett pressmeddelande. Vi trycker på att det är positivt att utredningen inte har gått längre i regelkrånglet än vad EU-reglerna kräver. Det är också bra att utredningen har värnat den svenska modellen för bolagsstyrning. På så sätt har onödiga kostnader för revisorer och deras kundföretag i huvudsak kunnat undvikas.

Våra representanter i utredningen, FARs tidigare ordförande Anna-Clara af Ekenstam och FARs chefsjurist Heléne Agélii, har i ett särskilt yttrande (sid 605-610 i betänkandet) framfört synpunkter i tre angelägna frågor. Det gäller förslaget att ha olika regler för byrårotation i noterade respektive finansiella företag. För noterade företag föreslås att en revisionsbyrå efter tio år kan väljas för ytterligare tio år, förutsatt ett anbudsförfarande. För finansiella företag föreslås däremot ingen möjlighet till förlängning efter de tio första åren. En annan fråga handlar om ikraftträdandetidpunkten för det nya regelverket, där FAR menar att första tillämpningen måste knytas till ett räkenskapsår istället för 17 juni 2016. Den tredje frågan handlar om personliga sanktionsavgifter. Om det alternativa förslaget i betänkandet med personliga sanktionsavgifter för revisorer på upp till 10 miljoner kronor genomförs blir det extremt riskfyllt att vara revisor. Vi får inte glömma att vi redan har tuffa regler för skadeståndsansvar och dessutom Revisorsnämndens tillsyn över revisorer.

Nu kan vi alla öppna EUs revisionspaket och läsa om, som jag tror i alla fall, den största förändringen i branschens historia. Och vi måste samla på oss alla synpunkter och tankar kring konsekvenser, för nu ska betänkandet ut på remiss.

Lägg 17 juni 2016 på minnet

Igår publicerades EUs revisionspaket i The Official Journal. Via den här länken finner du även den svenska översättningen av hela revisionspaketet, dvs. både förordningen och direktivet.

Detta innebär att tidpunkten för ikraftträdandet i EUs alla medlemsstater blir 17 juni 2016 – två år och två veckor efter publiceringen som brukligt är. I teknisk mening börjar förordningen att gälla redan från 17 juni i år, men eftersom förordningen i så hög grad refererar till direktivet sker implementeringen i praktiken 17 juni 2016. Sedan finns det övergångsregler om byrårotation som börjar ticka redan från 17 juni år. Den som på ett enkelt sätt vill veta mer om revisionspaketet kan med fördel ta del av denna FAQ från FEE – branschens europeiska samarbetsorganisation.

Som jag har bloggat om tidigare är det justitierådet Kristina Ståhl som leder den svenska utredningen om hur revisionspaketet på bästa sätt ska kunna implementeras i den svenska miljön. Första mötet i utredningen äger för övrigt rum just 17 juni. Från FARs sida deltar Anna-Clara af Ekenstam och Helene Agélii, ordförande respektive chefsjurist i FAR, som experter i utredningen. Anna-Clara och Helene kommer att backas upp av en referensgrupp och specialister från branschen.

Med tanke på den stora påverkan som revisionspaketet medför för både revisionen och bolagsstyrningen i företag av allmänt intresse, dvs. noterade och finansiella företag, är det lika bra att lägga datumet 17 juni 2016 på minnet.

Trevlig helg!

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén