Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: löpande bokföring

Nyttan av kombiuppdragen

För mindre företag är det naturligtvis både enkelt och kostnadseffektivt att kunna anlita en och samma byrå för både redovisnings- och revisionstjänster (ett s.k. kombiuppdrag). Det är också angeläget att vi har regler som gör att vi kan behålla den höga kvaliteten i företagens löpande redovisning och årsredovisningar.

Vi har därför sänt en hemställan till regeringen om att aktiebolagslagens bestämmelser om byråjävet behöver förtydligas. Den främsta orsaken är att nuvarande koppling till begreppet grundbokföring har blivit mindre relevant. Vad betyder egentligen grundbokföring idag? Jag noterar att Bokföringsnämnden under senare tid istället refererar till löpande bokföring som ett centralt begrepp. Det enda raka vore att utmönstra grundbokföring ur lagstiftningen, men det kräver en större översyn än den nu aktuella.

I FARs förslag klargörs hursomhelst att revisionsbyrån i ett kombiuppdrag kan biträda ett mindre företag med registrering av verifikationer. Ett sådant biträde förutsätter att kunden dessförinnan har attesterat verifikationerna samt bestämt eller godkänt lämpliga kontoklassificeringar av affärshändelserna. Förslaget är utformat på ett sådant att lagstiftningen inte krockar med den tekniska utvecklingen.

Regeringen har sänt ut FARs hemställan på remiss, och nu ska många tycka till.

Jag tror för egen del att kombiuppdragen innebär stor nytta för många företag. Vad tror du?

Ett nytt råd om bokföring

Vilket är främsta syftet med bokföring? Du tvekar väl inte om svaret!? Bokföring utgör hur som helst grunden för skrivkonsten – all mänsklig kulturs vagga …

Nu vill Bokföringsnämnden (BFN) samla alla sina regler om bokföring, dvs. löpande bokföring, verifikationer, arkivering och annat spännande i ett nytt allmänt råd.

Klokt, och visst behövs det ny vägledning. För hur hanterar man sms-kvitton, och hur arkiverar man säkert i molnet? Här har BFN nya utmaningar …

Men, åter till syftet med bokföringen. I vårt remissvar pekar vi på att BFN inte sätter fokus på det allra viktigaste – att bokföringen ska fungera som beslutsunderlag för företagaren. Hela året. Därför måste BFNs nya råd i högre grad ge praktiskt stöd för den löpande bokföringen, inte bara tala om hur det ska se ut när allt är klart.

Jag hoppas att fler remissinstanser trycker på bokföringens betydelse i själva företagandet. Skatteverkets behov får aldrig bli styrande.

Löpande bokföring – det är där det börjar, det är där kvaliteten på rapporteringen avgörs. Eller som professor Thomas Polesie sa till mig helt nyligen: ”recording” är viktigare än ”reporting”.

Vad säger du?

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén