Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Michel Barnier Sida 2 av 13

Svenska modellen hotad

Den framgångsrika svenska modellen för bolagsstyrning hotas av regleringsivern i Bryssel. Det dystra budskapet förmedlade jag igår på IR-dagen 2012. Här följer ett sammandrag av mitt anförande ”Den svenska modellen – hur länge till?”

Den svenska bolagsstyrningen kännetecknas av en bra rollfördelning mellan de olika bolagsorganen (ägare, styrelse, VD och revisor). Ett utmärkande drag är möjligheten för ägarna att vara aktiva och ta ansvar, bl.a. genom arbetet i valberedningarna. Utrymmet för den svenska självregleringen bidrar också till ett ansvarsfullt agerande från ägarnas sida. Det är detta som ligger bakom att World Economic Forum (sid 408) även i år säger att Sverige är världsbäst på bolagsstyrning.

Varför ställer jag mig då frågan ”hur länge till?”. Jo, jag vill varna för en mycket stark regleringsvåg från Bryssel!

När förre kommissionären för inre marknaden, irländaren Charlie McCreevy, skulle avgå 2010 talade vi på FAR med en ledande tankesmedja i Bryssel som följer den politiska utvecklingen mycket ingående. En sak var man säker på – det skulle i vart fall inte kunna bli en fransk kommissionär för inre marknaden med tanke på den franska övertron på reglering. Det blev en fransk kommissionär.

Michel Barnier tillträdde och genast startade en översyn av allt och alla i ljuset av finanskrisen.

Visst ska man alltid utmana befintliga regelsystem, men regler löser inte allt. Det går inte att reglera fram förtroende, det måste finnas ett stort utrymme för ansvarsfullhet. Att ha effekter från finanskrisen som utgångspunkt för ny reglering är också vanskligt för ”bad cases make bad law”.

Låt mig exemplifiera regleringsivern med ett område som just nu processas i Bryssel, nämligen omdaningen av revisionen i noterade och finansiella företag. Här vill jag genast säga att jag hör till dem som vill att revisionen ska förändras för att bättre möta marknadens förväntningar, bl.a. genom en öppnare rapportering i revisionsberättelsen. Att revisorn ”bara” tillstyrker eller avstyrker uppfattas av många som alltför digitalt. Men det gäller att förändra genom rätt åtgärder …

Michel Barnier menade att revisorn inte hade skött sin uppgift. Revisorn hade inte hissat varningsflagg i de banker som gick omkull när finanskrisen slog till på hösten 2008. Så EU-kommissionen tog fram en s.k. grönbok om revision. Den kom i oktober 2010 och innehöll en del spännande tankar om en ny och utvecklad revisorsroll. Revisorn skulle granska företagens sociala ansvarstagande och framtidsorienterad information. Men, sedan kom det skarpa förslagspaketet i november förra året. Vi kan snart fira årsdagen, men jag tror inte att någon gör det. Jag har inte mött någon som gillar förslagspaketet, inte ens författarna bakom det verkar vara särskilt nöjda.

Istället för innovativa förslag om en ny revisorsroll kom paketet att fokusera på konkurrens- och oberoendefrågor. Några exempel på sådana förslag är byrårotation efter 6 år, rådgivningsförbud och begränsning av tillkommande granskning av exempelvis delårsbokslut genom ett tak motsvarande 10 % av ordinarie revisionsarvode. Vidare föreslås en ytterst komplex revisionsberättelse på max 10 000 tecken – utan blanksteg! Sedan upphöjs revisionsutskottet till ett femte bolagsorgan, för det blir i praktiken utskottet som utser och utvärderar revisorn.

Ägarna finns inte i paketet. Det är en ägarlös värld, långt från den svenska modellen där ägarna har rådighet över företagen.

Och kostnaderna överstiger nyttan. Jag var i USA för en tid sedan och besökte bl.a. SEC och PCAOB, och de är – hör och häpna – inte intresserade av att följa med i den här regleringsvågen. Jag är därför rädd att detta, tillsammans med andra EU-regler kring bolagsstyrning som väntar runt hörnet, sänker konkurrenskraften för de europeiska och därmed de svenska företagen. Och vi får ingen möjlighet att skruva till det så att det passar svensk miljö och tradition, för det mesta är tänkt att regleras genom en tvingande förordning.

Med tanke på debattartikeln i DI om det önskvärda i fler börsnoteringar måste vi fråga oss: Främjar Michel Barniers politik den saken?

Processen om revisionspaketet är nu inne i ett avgörande skede. Aktiviteten och kreativiteten hos de 754 EU-parlamentarikerna är hög. Många gör goda insatser för att det ska sluta väl, andra vill skapa regler som blir omöjliga att tillämpa i praktiken.

Jag är ledsen, men jag tvingas måla upp en dyster bild av regleringsivern inom EU.

Det var desto trevligare att förra veckan besöka Sydafrika – där sjuder det av utvecklingslust, inte regleringsiver. Sydafrika toppar för övrigt World Economic Forums rating när det gäller redovisning och revision med Sverige på andra plats. Sydafrika har redan infört ”Integrated reporting” eller integrerad rapportering i de noterade företagen, och nu sprider det sig till de mindre. Rapporteringen innehåller då inte bara finansiell information utan också en presentation av företagets sociala ansvarstagande och hållbarhetsarbete – ”the whole story”. Det är principbaserat, inte detaljstyrt. Och alla jublar.

Om vi ska kunna jubla över regelutvecklingen inom EU krävs ett uppvaknanade. De svenska företagen måste delta i matchen och säga vad de tycker.

Tack!

Vägen till vinst är smal

På plats i EU-parlamentet.

På plats i EU-parlamentet.

Jag befinner mig i en av Sveriges två huvudstäder, nämligen Bryssel. Här är den politiska aktiviteten minst sagt hög. En intressant iakttagelse är att EU-parlamentet inte gör som EU-kommissionen säger. I Sverige är vi ju vana vid partipiskan som innebär att regeringen ofta får igenom sina förslag i riksdagen. Men så fungerar det inte i Bryssel. Därför är det viktigt att träffa både svenska och utländska EU-parlamentariker från olika block. På agendan finns även ett möte med den svenska representationen i Bryssel, dvs. regeringens förlängda arm.

Den inre marknaden är i fokus. Jag lär mig att 80 miljoner EU-medborgare bor och jobbar i ett annat EU-land. Och att den potentiella inbesparingen är hela 330 miljarder euro om alla länder implementerar tjänstedirektivet fullt ut. Vi diskuterar även möjligheterna för små och medelstora företag om vi får bättre regler för offentlig upphandling. Jodå, debatten om vinster i välfärden finns också i Bryssel. Jag kan förstå att förluster är ett problem, men vinster … Nej, därför är det befriande att höra en svensk EU-parlamentariker säga: ”Vägen till vinst är smal”. Orden bottnar i lång erfarenhet från företagandets villkor och manar till eftertanke.

Talet om vinster och förluster för mig in på Europas konkurrenskraft. Jag försitter inte något tillfälle att varna för kommissionären Michel Barniers regleringsiver, bl.a. inom bolagsstyrning och revision. Ambitionen att förenkla försvann tyvärr med finanskrisen. Och jag är rädd att vi alldeles för sent kommer att upptäcka hur de långtgående förslagspaketen påverkar företagens konkurrenskraft på den tuffa globala marknaden – den ”yttre marknaden”.

All regleringsiver till trots finns det nya visioner. Det talas om att göra den inre marknaden mer digital. Det låter inte så roligt men innehåller säkert en rad lovvärda initiativ som börjar på ”e-”.

Den digitala utvecklingen kan belysas på olika sätt. Här följer ett exempel, som för övrigt är en sann historia.

En person säger till några ungdomar: ”När jag var i er ålder hade varken jag eller någon i min närhet en dator”, varpå en av ungdomarna replikerar: ”Hur kom ni då ut på nätet”?

Trevlig helg!

Styrelsen tvingas ned i båten

Idag publicerar Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Kollegiet) årsrapporten 2012. I ett pressmeddelande skriver Kollegiet om arbetet med att stå emot regleringsivern i Bryssel. Det är lovvärt, men det finns en lurig sak att se upp med. Eftersom harmoniseringen inte har kommit så långt på bolagsstyrningens område ser det ut som om EU-kommissionen går fram lite försiktigt. Det ska tas fram en handlingsplan under hösten 2012, och man hoppas att det kanske stannar vid en rekommendation från EUs sida.

Men, och nu kommer det luriga. Det är mycket lättare för det politiska systemet att reglera ett område som redan är harmoniserat och dessutom ingående reglerat. Ett sådant område är revisionen. Och i sitt revisionspaket föreslår EU-kommissionen saker som får stor betydelse för bolagsstyrningen, inte minst för styrelsens uppgift och ansvar. Jag tänker bl.a. på att revisorn i ett företag av allmänt intresse ska uttala sig om den interna kontrollen (SOX-nivå? Ingen vet!) och om förutsättningarna för fortsatt drift (”going concern” – även här finns oklarheter om vad som avses), och detta enligt en bindande förordning. Alternativet rekommendation finns inte på kommissionären Michel Barniers karta.

Hittills har ingen sagt hur företaget styrelse ska uttala sig om den interna kontrollen eller den fortsatt driften. Det verkar som att ingen ens har tänkt på frågan, men en sak är säker – revisorn vill inte sitta ensam i båten, utan styrelsen kommer att tvingas göra egna uttalanden om intern kontroll och fortsatt drift.

Se upp med EU-kommissionen, det är mitt råd till Kollegiet!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén