Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: ny revisionsberättelse Sida 1 av 2

Pris för bästa revisionsberättelse?

Jag kan förstå om en och annan som läser rubriken undrar om jag skojar. För fram tills nu har ju revisionsberättelserna – i vart fall i noterande bolag – sällan innehållit någon avvikande eller spännande information. Men snart blir det annorlunda. För implementeringen av IAASBs nya revisionsberättelse respektive reglerna i EUs revisionspaket innebär ju att revisorn ska öppna svarta lådan och berätta mycket mer än idag. I klartext handlar det om att revisorn ska ange ”särskilt betydelsefulla områden” (IAASB) och de ”viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter” (EU), dvs. sådant som revisorn oroat sig för och därför ägnat särskild uppmärksamhet.

Detta kommer alltså att gälla alla revisionsberättelser för företag av allmänt intresse (noterade och finansiella företag). Om räkenskapsåret överensstämmer med kalenderår blir 2016 första räkenskapsåret. Det innebär i sin tur att den nya revisionsberättelsen kommer att läggas fram inför stämmorna våren 2017. Beroende på vad regering och riksdag beslutar kan det bli så att revisionsberättelser som avges redan från och med 17 juni 2016 kan komma att omfattas av de nya reglerna.

I länder som Nederländerna och Storbritannien har man redan tjuvstartat. Och där har marknaden välkomnat den transparenta rapporteringen från revisorn. I Storbritannien har man till och med inrättat ett pris för bästa revisionsberättelse. I en av klasserna vann KPMG med den kanske mest uppmärksammade revisionsberättelsen, nämligen den för Rolls-Royce avseende 2013 (se sidorna 130-135). Revisionsberättelsen för 2014 innehåller till och med diagram (se sidorna 154-159).

Om en liten stund ska kollegan Lennart Iredahl och jag gå till Aktiespararna och presentera den nya revisionsberättelsen för organisationens bolagsstämmobevakare. Jag hoppas och tror att de kommer att uppskatta den. Och kanske kan ett pris för bästa revisionsberättelse även här i Sverige bidra till att revisorerna utvecklar rapporteringen. Vilken möjlighet att öka revisionens relevans!

Revisorn öppnar svarta lådan

Finforums moderatorer - Peter Malmqvist (EQR) och Patricia Hedelius (SvD).

Finforums moderatorer – Peter Malmqvist (EQR) och Patricia Hedelius (SvD).

Alla ser fram emot att revisorn ska öppna sin svarta låda och bli mer transparent i sin rapportering. Det framkom vid ett seminarium med CFOs, finansanalytiker, kommunikatörer och revisorer under Finforum igår.

Som bekant ingår nya regler för revisorns rapportering i noterade och finansiella företag (företag av allmänt intresse) i EUs revisionspaket. Parallellt har globala standardsättaren IAASB arbetat fram en ny revisionsberättelse. Den lanseras i januari nästa år och ska tillämpas på revisionsberättelser som upprättas efter 15 december 2016. FARs policygrupp för revision har därför fullt upp med att mejsla fram en ny svensk revisionsberättelse för dels företag av allmänt intresse, dels övriga företag.

Den stora nyheten är att revisorn i företag av allmänt intresse ska lyfta fram särskilt betydelsefulla områden, dvs. sådant som påverkar revisorns nattsömn. I EU-förordningen beskrivs det som att revisorn ska ange ”de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter”. Detta inkluderar risker relaterade till bedrägeri. Revisorn ska även presentera sina åtgärder till följd av dessa risker. Av det följer att vi aldrig mer kan tala om ”rena” eller ”orena” revisionsberättelser i dessa företag eftersom de ju kommer att innehålla företagsspecifika kommentarer.

På seminariet diskuterade vi vad den nya revisionsberättelsen faktiskt leder till. Allt talar för att kundföretagets rapportering kommer att påverkas positivt. På något sätt blir ju företagets respektive revisorns rapportering – i högre grad än idag – två kommunicerande kärl. Dessutom ökar revisionens relevans och revisionsberättelsen får ett betydligt högre läsvärde. Detta backas upp av erfarenheter från Storbritannien som har tjuvstartat med ny revisorsrapportering. I diskussionen på Finforum drog vi också slutsatsen att revisionens kvalitet kommer att lyfta. En transparent rapportering utmanar revisionsteamet att verkligen fokusera på rätt saker.

En sak är helt säker. Revisorns professionella omdöme kommer väl till pass, för det är inte alltid så självklart vilka områden som ska tas upp och hur de ska beskrivas. Vi diskuterade några förhållanden som kan göra en revisor bekymrad:
• attestrutinerna för inköp är bristfälliga
• kompetensen dräneras när nyckelpersoner lämnar
• likviditeten är ständigt svag

Så kan det se ut, men hur ska punkterna belysas i den nya revisionsberättelsen?

Nu är det Cypern som kör

Idag tar Cypern över ordförandeskapet i EU, och det är ingen lätt uppgift med tanke på skuld- och eurokrisen. Trots att det alltså måste finnas betydligt viktigare frågor än EU-kommissionens revisionspaket har Cypern uttalat ambitionen att intensifiera förhandlingarna inom Ministerrådet om spelreglerna för revisions- och rådgivningsbranschen. För att klara detta kommer Cypern att få support från bl.a det avgående ordförandelandet Danmark och Storbritannien. Parallellt pågår förhandlingarna inom EU-parlamentet. Det sker främst inom utskottet för rättsliga frågor respektive utskottet för ekonomi- och valutafrågor. Under hösten kommer de båda utskotten att arbeta fram var sin första rapport om möjliga lagförslag. Och efter årsskiftet tar Irland över ordförandeklubban i EU. Även Irland har uttryckt att revisionspaketet är en prioriterad fråga.

Det är med andra ord en mycket komplex beslutsprocess i Bryssel. Men vi på FAR är med och påverkar på olika sätt, bl.a. genom direktkontakt med såväl EU-kommissionen som svenska EU-parlamentariker. Samtidigt för vi naturligtvis en nära dialog med den svenska regeringen.

Det är fortfarande för tidigt att ge en prognos om det slutliga utfallet. Klart är att de allra flesta avfärdar förslaget om att revisionsbyråer i vissa fall enbart ska få ägna sig åt revision – ”pure audit firms”. Samtidigt görs försök att få tillbaka regler om gemensam revision i paketet i utbyte mot längre mandatperioder vid byrårotation. En annan stridsfråga handlar om sättet att reglera framtidens revision. Kommissionen vill att revisionen i företag av allmänt intresse ska regleras genom en förordning och inte via EU-direktiv. Många stora länder (och Sverige) protesterar mot detta, eftersom en tvingande förordning är svår – för att inte säga omöjlig – att synka med nationella regelsystem på t.ex. bolagsstyrningens område.

EU-paketet har för övrigt redan visat sig ha en lång räckvidd. Ett exempel är att IAASB i dagarna har presenterat ett förslag till en ny revisionsberättelse som en direkt respons på EU-förslaget. Som bekant är FAR mycket aktiv också i denna fråga.

Men, min slutkommentar handlar om det tragiska i att det är Cypern och det politiska systemet som sitter i förarsätet. Det borde naturligtvis vara branschens sak att ta ansvar för att utveckla revisorsrollen och revisionen. Det är därför som jag ifrågasätter om revisionen överhuvudtaget ska vara lagstadgad. Politikerna riskerar nu att förstöra revisionen, det är bättre att släppa den fri. Då kan branschen utveckla en revision som verkligen matchar marknadens krav och förväntningar i små respektive stora företag. På sikt är en sådan lösning det allra bästa också för det allmänna (”the public interest”).

Så tror jag. Vad tror du?

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén