Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: oberoende Sida 3 av 4

Om älgjakt och oberoende

Den senaste tiden har det stått mycket att läsa om SCA. I tisdags skrev Dagens Industri att de seminarier som SCAs revisorer från PwC deltagit i var rena jaktresor. Och igår intervjuades jag av samma tidning om hur medverkan vid älgjakt generellt kan hota revisorns oberoende. Jag tryckte på att det ställs särskilt höga krav på revisorns opartiskhet och självständighet i noterade bolag. Jag efterlyste samtidigt att PwC gick ut och gav sin beskrivning av de ifrågasatta seminarierna.

Det är därför utmärkt att PwC i dagens tidning beskriver upplägget av seminarierna som kombinerades med jakt. Det är också bra att SCAs revisor Anna-Clara af Ekenstam redogör för hur hon, i linje med revisorslagens bestämmelser, prövade sitt oberoende inför seminarierna. En sådan oberoendeprövning innebär att revisorn gör en bedömning av omständigheterna i det specifika fallet. Som framgår av dagens artikel beaktades faktorer som nyttan för revisionen, vilka som bjöd in och vilka som skulle delta vid seminarierna.

Öppenhet och dialog är alltid vägen till förtroende.

Vad är oberoendet värt?

Som jag bloggade om igår har EUs revisionspaket klubbats. När de nya EU-reglerna för revision i noterade och finansiella företag presenteras nämns alltid byrårotationen först.

Med byrårotation avses att ett företag måste byta revisionsbyrå efter viss tid. Enligt EU-paketet måste det ske senast efter 10 år. Om det sker en upphandling av revisionstjänsten kan uppdraget förlängas med upp till ytterligare 10 år, dvs. en total uppdragstid om 20 år. Om företaget anlitar två revisionsbyråer (gemensam revision) kan uppdraget uppgå till sammanlagt 24 år, förutsatt att det är samma revisionsbyråer under hela uppdragstiden. Nuvarande tolkning av övergångsreglerna innebär att den första tvingande rotationen måste ske senast i maj eller juni 2020.

Inget är gratis, inte heller byrårotation. Det cirkulerar beräkningar i Bryssel om att byrårotationen kommer att kosta revisionsbyråerna och deras kundföretag hela 16 miljarder euro eller 145 miljarder svenska kronor!! För en rotation i ca 30 000 företag!! Det är alltså priset för ett ökat synbart oberoende för revisorn. I USA har man till och med lagstiftat om att byrårotation inte får införas.

Nu blir det alltså byrårotation i EU, men frågetecknet finns kvar: Är det värt priset?

I medborgarnas intresse

Jag deltog förra veckan i ett seminarium om den kommunala revisionen. Bakgrunden är att regeringen ber Utredningen om en kommunallag för framtiden att, i tillägg till tidigare uppdrag, överväga om den kommunala revisionen behöver förstärkas.

Det är många som kritiserar revisionen i kommunerna. En av kritikerna är Inga-Britt Ahlenius som framfört sina synpunkter i såväl Balans som andra tidningar. Inga-Britt Ahlenius var också med på seminariet och tryckte på att den kommunala revisionen brister i ”professionalitet och oberoende”. En annan kritik handlar om ansvarsfriheten i den kommunala världen. Det är oklart vad den ansvarsfriheten egentligen avser, varför Olle Lundin menade att uttalandet om ansvarsfrihet är meningslöst.

Jag passade på att framföra några förslag som kan stärka revisionen i kommunerna:

  • Verksamhetsrevisionen, som bl.a. tar sikte på bedömning av ändamålsenlighet, kan med fördel utföras av de förtroendevalda revisorerna (dvs. politiker) som avger en granskningsrapport till kommunfullmäktige
  • Kommunens finansiella rapportering bör granskas av auktoriserade revisorer – med specialistkompetens inom offentlig redovisning och revision – som lämnar en revisionsberättelse direkt till kommunfullmäktige
  • Begreppet ansvarsfrihet måste definieras i en kommun – handlar det om ändamålsenlighet eller ekonomisk skada? Svaret på den frågan avgör om det är de förtroendevalda eller de auktoriserade revisorerna som ska göra uttalandet om ansvarsfriheten
  • Kommunernas årsredovisningar behöver också få en mer enhetlig utformning. Här har Rådet för Kommunal Redovisning en given uppgift.

Genom utökad medverkan från auktoriserade revisorer, som står under Revisorsnämndens tillsyn, uppnås en professionalisering av revisionen. ”Oberoendet” (jag försöker alltid undvika det begreppet) stärks också genom att de auktoriserade revisorerna måste tillämpa revisorslagens regler om opartiskhet och självständighet. Sammantaget leder detta till ökad transparens och jämförbarhet, allt i medborgarnas intresse.

Jag vet att det här finns många tänkbara vägar att gå. Jag ser därför fram emot dina synpunkter.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén