Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: opartiskhet och självständighet Sida 1 av 5

Replik på frän kritik

Mot bakgrund av den fräna kritik av revisorer som framfördes i Dagens Industri i lördags författade vi en kortfattad replik. Under gårdagen fick vi nej på att få den publicerad i tidningen. Istället publiceras repliken här:

I lördagens DI Ledare kritiserades landets revisorer. Vi välkomnar uttryck för förväntningar på branschen men vill lämna några klargöranden utifrån den senaste tidens utveckling.

Antalet bolag som en revisor har uppdrag i tas återigen upp som ett problem. Utan närmare analys är numerären bolag egentligen ointressant, särskilt som uppdrag i ett fåtal större bolag kan vara väl så riskfyllt och omfattande i tid som att vara revisor i ett flertal bolag av varierande storlek. Dessutom kan koncernstrukturer medföra att ett enda uppdrag inkluderar ett stort antal dotterbolag.

Vidare ifrågasätts revisorernas tillsynsmyndighet, Revisorsnämnden (RN). RN kan tala för sig själv, men när RN beskrivs som en ”ganska kollegial myndighet” är det fjärran från den praktiska erfarenheten. Med rätta ställer RN:s kvalitetskontroller och tillsyn tuffa krav på revisorerna.

Ett annat område gäller revisorns skyldighet att anmäla brott. Som påpekas i ledaren är revisorn ingen detektiv, men om revisorn inom ramen för sitt ordinarie uppdrag misstänker att något eller några av de i aktiebolagslagen särskilt angivna ekobrotten har begåtts måste revisorn agera. Här vill vi peka på den möjlighet – och det ansvar – som aktieägarna har att ge revisorn i tilläggsuppdrag att granska exempelvis risken för penningtvätt eller korruption. Detta borde diskuteras på fler stämmor.

Avslutningsvis diskuteras kombinationen revision – rådgivning som ett kvalitets- och oberoendeproblem. Vi menar att rådgivningen ofta ger revisionsbyrån bättre kunskap om kundföretagets verksamhet, något som snarare lyfter revisionskvaliteten till gagn för alla parter. Och finns det ens något exempel på att rådgivningen har lett till en sämre revision? Men självklart får rådgivningen inte gå så långt att revisorns opartiskhet och självständighet ifrågasätts. Här har på senare tid skett en påtaglig skärpning i såväl praxis som lagstiftning genom EU:s revisionspaket.

Magnus Larsson, ordförande i FAR
Dan Brännström, generalsekreterare i FAR

Revisorn måste vara tuff

Idag skriver FARs ordförande Jonas Svensson och jag på DI Debatt under rubriken ”Revisorn måste vara tuff”.

Artikeln är föranledd av de senaste dagarnas rubriker i främst SvD och DI om branschen och revisorsrollen, inte minst frågor kring revisorns opartiskhet och självständighet eller oberoende som det ofta kallas.

Vi nämner att ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor, där etik och moral fått en alltmer framträdande plats, gjort att revisorns opartiskhet och självständighet också uppmärksammas allt oftare. Från FARs sida har vi därför initierat en dialog med Revisorsnämnden i syfte att utveckla nya och proaktiva sätt att arbeta med oberoende- och etikfrågor.

Ambitionen måste vara att revisorns oberoende aldrig ska kunna ifrågasättas.

Att varna eller inte varna

Två revisorer har tilldelats varning av Revisorsnämnden (RN) för att ha medverkat vid seminarier med inslag av älgjakt. Mot bakgrund av uppmärksamheten i media är det naturligt att RN har prövat revisorernas opartiskhet och självständighet.

I sina beslut framför RN ingen kritik mot revisorernas medverkan vid själva seminarierna men menar att inslaget av jaktaktiviteter var relativt omfattande.

Revisorer ska inte delta i regelrätt älgjakt som kundföretag bjuder på eller arrangerar. Den åsikten har jag redan tidigare framfört.

RN ska också göra en sträng bedömning av revisorers opartiskhet och självständighet, särskilt i börsnoterade och andra större företag. I de aktuella fallen rör det sig emellertid inte om regelrätt älgjakt utan om seminarier med jaktinslag, vilket möjliggör en nyanserad bedömning. Enligt min uppfattning har RN inte tagit tillräcklig hänsyn till revisorernas oberoendeprövning eller den nytta som seminarierna tillförde revisionen. RNs beslut kan därför ifrågasättas.

Sida 1 av 5

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén