Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: PwC Sida 1 av 2

Naken in – naken ut

I december 2014 avfärdade Kammarrätten i Stockholm i en dom Skatteverkets bedömning av marknadsvärdet på aktierna i PwC. Och nu har Skatteverket meddelat att man inte kommer att överklaga Kammarrättens beslut. Detta innebär samtidigt att många fler revisions- och konsultföretag kan känna en stor lättnad. Det är bra!

Vi måste komma ihåg att ägarmodellen i partnerdrivna företag är internationellt vedertagen och har utvecklats under mycket lång tid. Detta gäller inte minst i revisions- och advokatbyråer där embryot till modellen kan skönjas i slutet på 1700-talet. Modellen är utformad för att främja kontinuitet och tillväxt i verksamheten. I ägarmodellen åsätts det tvåbenta kunskapskapitalet inte något värde vid prissättningen av aktier. Marknadsvärdet sätts istället till det nominella värdet på aktien enligt principen ”naken in – naken ut” när en delägare träder in respektive träder ut ur ett delägarskap.

Skatteregler kommer och går men ägarmodellen i partnerdrivna företag består – hoppas jag verkligen!

Om älgjakt och oberoende

Den senaste tiden har det stått mycket att läsa om SCA. I tisdags skrev Dagens Industri att de seminarier som SCAs revisorer från PwC deltagit i var rena jaktresor. Och igår intervjuades jag av samma tidning om hur medverkan vid älgjakt generellt kan hota revisorns oberoende. Jag tryckte på att det ställs särskilt höga krav på revisorns opartiskhet och självständighet i noterade bolag. Jag efterlyste samtidigt att PwC gick ut och gav sin beskrivning av de ifrågasatta seminarierna.

Det är därför utmärkt att PwC i dagens tidning beskriver upplägget av seminarierna som kombinerades med jakt. Det är också bra att SCAs revisor Anna-Clara af Ekenstam redogör för hur hon, i linje med revisorslagens bestämmelser, prövade sitt oberoende inför seminarierna. En sådan oberoendeprövning innebär att revisorn gör en bedömning av omständigheterna i det specifika fallet. Som framgår av dagens artikel beaktades faktorer som nyttan för revisionen, vilka som bjöd in och vilka som skulle delta vid seminarierna.

Öppenhet och dialog är alltid vägen till förtroende.

Gott slut på ett händelserikt 2013!

Säga vad man vill, men 2013 blev ett händelserikt år för revisions- och rådgivningsbranschen. Här följer några axplock.

Branschen hamnade i fokus när regeringen bestämde sig för att ändra de s.k. 3:12-reglerna. Finansminister Anders Borg och näringsminister Annie Lööf pekade redan i sitt första utspel i mitten av april på hur de generösa reglerna tillämpades av ”vissa revisorer”. Under sommarmånaderna följde sedan ett intensivt påverkansarbete där vi på FAR knöt många värdefulla kontakter med såväl politiker som entreprenörer. Höstens riksdagsbeslut innebar, jämfört med regeringens ursprungsförslag, ett antal justeringar med påtagliga förbättringar för många företagare. Däremot överlevde kravet på en ägarandel om minst 4% för att få tillämpa löneunderlagsregeln. Många inser att ägarkravet medför en tröskel som hämmar tillväxt och sysselsättning. Ett bevis på det är att Centerpartiet lanserade ett nytt förslag samma dag(!) som riksdagen klubbade 3:12-reglerna. Till min glädje noterar jag att Centerpartiets tankegångar påminner om FARs alternativa förslag. Det dröjer nog inte så länge innan 3:12-reglerna åter måste ses över.

Direkt efter sommaren kom den överraskande hovrättsdomen rörande Prosolvia. Domen, som FAR och många andra har debatterat under hösten, innebar ett rekordhögt skadestånd. PwC och den ansvariga revisorn skulle betala över 2 miljarder kronor (inklusive ränta) till konkursboet. Domen vann aldrig laga kraft eftersom parterna träffade en förlikning, men det finns en risk att Prosolvia fortsätter att spöka. Därför blir nästa liknande case av största betydelse för utvecklingen av svensk skadeståndspraxis.

I början av december kom så det första ramverket för integrerad rapportering. Syftet med integrerad rapportering är att ett företag på ett tydligare sätt ska kunna presentera hur det utvecklas och skapar värde. Därmed får företagets intressenter också ett bättre beslutsunderlag. Det blir spännande att följa och påverka fortsättningen för integrerad rapportering. FAR kan här bidra på olika sätt, bl.a. med att visa hur rapporteringen kan förändras i det mindre företaget.

Det hände mer i december, för då sjösattes en samverkan mellan Skatteverket, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) och FAR. Upplägget innebär i korthet att Skatteverket på ett effektivt sätt kan dra nytta av branschens kvalitetsarbete vid myndighetens granskning av deklarationer och andra uppgifter. ”Rätt från början” har varit ett ledord under hela processen.

Och alldeles före jul träffade EUs medlemsstater, EU-parlamentet och EU-kommissionen en uppgörelse om det s.k. revisionspaketet. Det blev en ”hård julklapp” för branschen, även om det hade kunnat bli mycket värre med tanke på kommissionens utgångsbud. I början av 2014 kommer regeringen att starta upp arbetet med att arbeta in alla de nya reglerna i den svenska miljön. Jag återkommer naturligtvis om detta gigantiska lagstiftningsarbete.

Det räcker med att läsa raderna ovan för att förstå att branschen är under ett starkt omvandlingstryck. För att hjälpa byråerna, men också alla enskilda personer som jobbar i branschen, att möta och påverka framtiden tog vi på FAR hjälp av analysföretaget Kairos Future för att beskriva branschens resa fram till 2025. Framtidsstudien presenterades på Branschdagarna i september och används nu i flera byråers förändringsarbete.

Jag vill avsluta med det viktigaste av allt – förtroendet. För att branschen ska kunna göra största möjliga nytta för näringsliv och samhälle måste det finnas ett starkt förtroende för branschen. Och därför har FAR under 2013 inlett ett omfattande arbete som syftar till att just stärka förtroendet. Startskottet blev en debattartikel från FARs ordförande Anna-Clara af Ekenstam och mig –  ”Tio år av skandaler – detta måste vi göra”. Förtroendearbetet utgår till stor del från en ”vitbok” där vi anger flera viktiga lärdomar och vad vi konkret kan göra för att stärka förtroendet. 

Nästa år ser ut att bli minst lika spännande och händelserikt. Jag återkommer därför efter årsskiftet med mina funderingar inför det nya året. Men nu vill jag önska alla ett riktigt gott slut på 2013!

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén