Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: rättssäkerhet Sida 2 av 4

Två beslut från RN

Sent i fredags publicerade Revisorsnämnden (RN) beslut i två uppmärksammade fall: HQ respektive Kraft&Kultur.

Beslutet rörande HQ avser räkenskapsåret 2007 (det förra beslutet om HQ avsåg räkenskapsåren 2008-09). RN riktar ingen kritik mot revisorn utan avskriver ärendet. RN skriver bl.a. om tradingportföljen i HQ Bank att revisorn ”har haft rimligt stöd för sin bedömning att den metod som HQ Bank tillämpade var godtagbar enligt principen i redovisningsstandarden IAS 39 om redovisning till verkligt värde”.

Med tanke på att problematiken kring tradingportföljen var mindre 2007 är beslutet inte särskilt förvånande. Men samtidigt kan jag förstå om många undrar vad som egentligen hände i HQ. Jag har sagt det förr men upprepar det gärna: Regeringen borde tillsätta en HQ-kommission eftersom det har förekommit så många motstridiga uppgifter och bedömningar. Det är inte bra att den bild som först förmedlades inte överensstämmer med vad som sedan framkommer. Ytterst handlar det om förtroende och rättssäkerhet. Och om vi aldrig får en samlad bild av förloppet i HQ försvåras det angelägna lärandet i näringsliv och samhälle.

När det gäller beslutet i Kraft&Kultur får revisorn en varning. Revisorn har alltid ansvar för sin revision, men styrelsens ansvar för organisation, den interna kontrollen och redovisningen måste också belysas. Även om det inte är RNs uppgift att kommentera styrelseansvaret är den frågan central i det pågående skadeståndsmålet rörande Kraft&Kultur. I sitt beslut kommenterar RN ganska utförligt hur en revisor ska förhålla sig till information från företagsledningen. Det är intressant, för det är här som revisorers skeptiska inställning ofta sätts på prov. RN visar i något fall även på alternativa revisionsåtgärder. På det sättet kan beslutet bidra till lärandet i branschen.

Sen årsredovisning ska inte vara brott

Anne Ramberg och jag skriver idag på DI Debatt. Det är ”den försenade årsredovisningen” som återigen är på tapeten.

Advokatsamfundet och FAR begärde 2005 att regeringen skulle avkriminalisera försenade årsredovisningar. Bakgrunden var HD-domen i fallet Stjärnsmäll AB hösten 2004. Regeringen försöker nu visserligen lindra effekterna av HD-domen, men propositionen till riksdagen är allt annat än tydlig. Den innebär istället att många kanske kommer att vara brottslingar. Det är inte acceptabelt.

HD-domen från 2004 medförde en rättsosäkerhet som nu riskerar att permanentas i lagstiftningen. Därför måste riksdagen säga nej till regeringens proposition.

Rättssäkerheten jätteviktig

Sverige måste ha en väl fungerande finansmarknad. Det förutsätter att Finansplats Stockholm har konkurrenskraftiga villkor på områden som:

  • skatteregler  – som dels uppmuntrar svenskar att stanna och arbeta i Sverige, dels lockar utländska medborgare att arbeta på den svenska finansmarknaden
  • reglering av de finansiella företagens verksamhet – t.ex. kapitaltäckningskrav
  • rättssäkerhet – kopplat till Finansinspektionens (FI) olika roller

När det gäller den tredje punkten om rättssäkerhet gläds jag verkligen över att finansmarknadsminister Peter Norman genom en utredning nu öppnar för en sanktionsnämnd hos FI. Detta framkommer i en intervju i Dagens Industri 29 juni. Det var i höstas som FAR tillsammans med några andra organisationer föreslog att en särskild nämnd, skild från FIs tillsyn, skulle få besluta om sanktioner.

Bakgrunden är att FI sitter på många stolar, vilket kan upplevas hota rättssäkerheten. Jag möter till och med människor som känner rädsla inför FI:s makt. Det ligger i allas intresse att tillsynen både är och upplevs som effektiv, förutsebar och rättssäker. Peter Norman har därför rätt när han i artikeln säger att den här ”diskussionen är jätteviktig”.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén