Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: revision i finansiella företag Sida 1 av 2

Mission impossible 5

Just nu studeras FARs utkast till rekommendation Revision av finansiella företag (RevR X) av en rad organisationer som fått utkastet på remiss.

Bakgrunden är den överenskommelse som branschen träffade 2011 med finansmarknadsminister Peter Norman och Finansinspektionen (FI). En viktig komponent var att FAR, i samverkan med FI, skulle mejsla fram en särskild och utvidgad granskning av de finansiella företagens interna styrning och kontroll. Peter Norman har här uttalat långtgående förväntningar på revisorn.

FARs utgångspunkt har hela tiden varit att den utvidgade revisionen skulle möjliggöras genom en föreskrift från FI. En sådan lösning har FI emellertid inte varit beredd att diskutera, trots FIs egna önskemål om tillkommande granskning och rapportering från revisorns sida. Samtidigt har Revisorsnämnden (RN) nogsamt granskat att FAR inte överskridit gränsen för den goda revisionsseden, som ju är det utrymme FAR kan agera inom. Klämd mellan två myndigheter – FI och RN. Mission impossible?

Jag tycker att RevR X, under de givna förutsättningarna, är bra och väl anpassad för den svenska miljön. Men revisorns granskning av intern styrning och kontroll är i RevR X nu begränsad av det utrymme som den goda revisionsseden erbjuder.

Om intressenterna vill att revisorn ska göra mer än vad RevR X anger, exempelvis avseende granskning av intern styrning och kontroll, förutsätter detta alltså lagstiftning som tydligt utvidgar revisorns uppdrag. FAR välkomnar självfallet reglering som innebär att gapet mellan förväntningarna på revisionen och vad revisionen faktiskt levererar kan elimineras.

Det blir mycket spännande att ta del av remissvaren som ska vara FAR tillhanda senast 5 juni.

Revision av finansiella företag

Idag publicerar FAR ett utkast till en ny rekommendation – Revision av finansiella företag – för synpunkter. Bakgrunden är den överenskommelse som branschen träffade med Finansdepartementet och Finansinspektionen (FI) under förra året.

Målsättningen med rekommendationen är att tydliggöra den goda revisionsseden vid revision av finansiella företag. En viktig ambition har också varit att utveckla revisorns rapportering till företagets styrelse, bl.a. genom att öka transparensen kring revisorns bedömningar genom s.k. long form reporting. Rekommendationen innebär vidare att revisorns rapportering till FI snabbas upp. Därutöver kan revisorn initiera en trialog som innebär att revisorn träffar företagsledningen och FI i konstruktivt syfte.

Att finna det rätta upplägget för revisionen har varit en stor utmaning. Utgångspunkten har naturligtvis varit att matcha de förväntningar som regeringen kommunicerade genom finansmarknadsminister Peter Norman, bl.a. beträffande granskning av de finansiella företagens interna styrning och kontroll. Vi har samtidigt varit begränsade till det utrymme som den goda revisionsseden medger eftersom FI inte har önskat utvidga revisionsuppdraget genom en föreskrift. På den här punkten har vi även gjort avstämningar med Revisorsnämnden.

Jag tror att införandet av s.k. long form reporting kan vara till stor nytta för företagen. Revisorn ska två gånger per år på ett relativt ingående sätt rapportera sina bedömningar till styrelsen i det finansiella företaget. Detta kommer alldeles säkert att ge värdefull input bl.a. till företagens arbete med att stärka den interna styrningen och kontrollen. Sedan hoppas jag mycket på trialogen, dvs. att de tre parterna – det finansiella företaget, FI och revisorn – träffas för att finna lösningar när problem och frågetecken uppkommer i det finansiella företaget. Självklart är det inte bara revisorn som ska kunna initiera trialogen, det ansvaret ligger på alla tre.

En annan faktor som förstärker revisionen av finansiella företag är att minst en av företagets revisorer måste vara av FAR licensierad revisor i finansiella företag. Kraven för befintlig licensiering höjs väsentligt i samband med att den nya rekommendationen träder i kraft.

Det ska bli mycket spännande att ta del av såväl FAR-medlemmarnas som remissinstansernas feedback. Efter beaktande av alla kloka synpunkter avser FAR att snarast fastställa rekommendationen för tillämpning redan på räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2012 eller senare.

Peter Norman och Far pusslar

Så kom Finansdepartementets förslag till nya regler för revisorer i finansiella företag. Förslagen är i linje med den uppgörelse som branschen och finansmarknadsminister Peter Norman träffade för ett år sedan.

Far beslutade redan i januari om hur revisorn ska rapportera till Finansinspektionen (FI). Men den riktigt stora pusselbiten är en helt ny rekommendation för revision i finansiella företag. Den innebär en ökad granskning av företagets interna styrning och kontroll, utan att komma i närheten av en SOX-granskning. Ett utkast ligger nu hos FI för synpunkter, och när vi har fått deras respons ska rekommendationen ut på remiss. En annan viktig punkt är att Far också har beslutat om en ny licensiering av revisorer i finansiella företag. Jämfört med tidigare är kraven mycket tuffare, allt för att säkerställa att revisionen i finansiella företag är på topp.

Jag tycker det är bra att vi – regeringen och Far – gemensamt lyfter revisionen. Tänk om det fungerade så även på EU-nivå.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén