Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: revisionsberättelsen Sida 1 av 2

Avgörande skede i Bryssel

I dagarna skriver FARs ordförande Anna-Clara af Ekenstam och jag ett brev till CFOs och ordförande i revisionsutskott i noterade företag för att informera om läget avseende EUs revisionspaket. Bakgrunden är, som bekant, det långtgående förslagspaket om revision i företag av allmänt intresse som EU-kommissionen lämnade i november 2011. Den politiska beslutsprocessen har fortskridit relativt snabbt och ordförandelandet Litauen förhandlar nu med EU-parlamentet och EU-kommissionen genom en s.k. trialog. Ambitionen är att dessa förhandlingar ska slutföras under Litauens ordförandeskap, dvs. före kommande årsskifte, för att parlamentet ska kunna rösta om paketet i februari 2014. Ett tidigaste datum för införande av revisionspaketet bedöms därför vara 1 januari 2016.

I brevet kommenterar vi följande punkter:

Byrårotation
EU-kommissionen föreslog tvingande byrårotation efter 6 år. Det aktuella förhandlingsläget innebär att man är överens om att införa byrårotation men att tidsintervallerna fortfarande diskuteras. På förhandlingsbordet finns en lösning som innebär rotation efter 10 år med möjlighet för varje medlemsstat att kunna besluta om rotation efter upp till 20 år. En sådan förlängning av rotationsperioden kommer sannolikt att villkoras av krav på delad revision eller upphandling av revisionen.

Utvidgad roll för revisionsutskottet
Det förefaller som att den anglo-saxiska traditionen för revisionsutskott får stort genomslag i EUs reglering. Revisionsutskottet förväntas få en tydlig roll vid exempelvis beredning av revisorsvalet, övervakning av revisionen och godkännande av att revisionsbyrån får lämna rådgivning. Ägarnas roll är i det närmaste osynlig, men Sverige har lyckats få med en skrivning som öppnar för den svenska valberedningen.

Begränsning av rådgivning
EU-kommissionen föreslog begränsning av revisionsbyråns rådgivning till revisionskund. Såvitt vi förstår är parterna överens om att begränsningar ska införas. Det pågår emellertid fortfarande diskussioner om hur listan över förbjudna rådgivningstjänster ska utformas. Skatter är ett av de områden som verkar vara särskilt svårt att komma överens om. Vidare finns ett förslag om införande av ett tak för rådgivningen i relation till revisionsarvodet (60 % av revisionsarvodet är ett tak som diskuteras).

Utvidgad rapportering i revisionsberättelsen
Det står klart att revisorn får en utvidgad skyldighet att rapportera i revisionsberättelsen. Revisorn ska bl.a. beskriva de väsentligaste riskerna för fel i företagets rapportering och hur han eller hon har agerat med anledning av de angivna riskerna. Det är i skrivande stund oklart om EU därmed efterfrågar något annat än vad IAASB avser att föreskriva i den internationella revisionsstandarden ISA. Där heter det att revisorn i revisionsberättelsen ska redogöra för ”Key Audit Matters”. Det är naturligtvis olyckligt om EU går sin egen väg vid reglering av revisionsberättelsen. I båda revisionsberättelserna gäller att revisorn ska göra ett särskilt uttalande om hur företagets rapportering påverkas av förutsättningarna för ”going concern”. Revisorn ska vidare avge en särskild rapport till revisionsutskottet.

Tillsyn och sanktioner
Värt att uppmärksamma är att det i revisionspaketet ingår utvidgade krav på tillsyn och sanktioner. Som vi tolkar skrivningarna träffar dessa regler inte bara revisorer och revisionsbyråer utan även de noterade och finansiella företagen.

I brevet konstaterar vi också att den svenska modellen för bolagsstyrning utmanas när utrymmet för självreglering och ansvarsfullt agerande minskar. Exempelvis krymper den viktiga ägarrollen samtidigt som revisionsutskottet får en utvidgad uppgift och blir närmast ett femte bolagsorgan. Ökat regelkrångel och ökade kostnader är andra konsekvenser av revisionspaketet.

Under den senaste tiden har företrädare för EU-parlamentet framfört tydliga synpunkter på EU-kommissionens agerande och innehållet i det kompromissförslag som ligger på bordet. Om den uppkomna oenigheten leder till förseningar, som gör att EU-parlamentet inte hinner rösta före parlamentsvalet i maj 2014, kan processen komma att dra ut på tiden – kanske ytterligare ett år eller så. De närmaste veckorna är därför avgörande.

Hursomhelst innebär hacket i förhandlingarna att fönstret för påverkan åter har öppnats på glänt. FAR arbetar därför oförtrutet vidare, i första hand genom en nära dialog med den svenska regeringen.

Viktigt att Panaxia utreds

Konkursen i Panaxia väcker stor uppmärksamhet och drabbar många svårt. Då är det extra viktigt att snabbt utreda vad som faktiskt har hänt. Därför är det utmärkt att Ekobrottsmyndigheten har påbörjat sin utredning om misstänkta brott.

Jag har full förståelse för att det väcks frågetecken kring redovisningen och revisionen i Panaxia. På grund av sin tystnadsplikt och den pågående förundersökningen kan revisorn inte kliva fram och ge sin syn. Eftersom det måste finnas ett starkt förtroende för revisionen välkomnar jag att Revisorsnämnden har påbörjat en utredning.

Som bekant är revisorns uppgift att medverka till förtroende för den finansiella rapportering som företagets styrelse lämnar. I den svenska revisorsrollen ingår också att granska styrelsens och VDs förvaltning. Revisorn redovisar sina slutsatser i en revisionsberättelse som upprättas i enlighet med en global standard. För närvarande pågår en översyn av spelreglerna kring revisionen. Bland pågående aktiviteter vill jag särskilt nämna arbetet inom EU med att stärka revisionen i företag av allmänt intresse. En annan aktivitet är IAASBs arbete med att utveckla revisionsberättelsen för att ge revisorn bättre verktyg när det gäller att flagga för risker och osäkerhet i ett företags finansiella rapportering. Från FARs sida är vi mycket aktiva i det internationella arbetet med att mejsla fram en revisorsroll som matchar ökade förväntningar från revisionens olika intressenter.

Men, för att återgå till Panaxia: Det som verkar enkelt på avstånd är ofta mycket komplext på nära håll. Därför är det klokt att avvakta fakta innan man drar några som helst slutsatser om t.ex. revisionen. Så tänker jag.

Mindre är mer

Nya signaler tänder hopp. Jag tänker på vad jag hör från EU-parlamentets processande av EU-kommissionens revisionspaket. Utifrån det fyrkantiga förslagspaketet mejslas det nu fram något som kan fungera i praktiken. Parlamentets sågning av kommissionens konsekvensanalys har alldeles säkert bidragit till den positiva utvecklingen. Detta verkar också ha bidragit till att Nederländerna, som hade tänkt tjuvstarta med byrårotation, nu avstår från att fatta sitt definitiva beslut. Även i USA tycks intresset för byrårotation svalna. Ingen vet ju med säkerhet om något blir bättre. Att byrårotation kostar mycket inser däremot de flesta.

Min kollega Lennart Iredahl och jag visade i våras hur kommissionens revisionsberättelse skulle se ut i praktiken. Jag har inte mött någon som jublar. Även på denna punkt kan man börja hoppas. Dels har IAASB skickat ut ett förslag till ny revisionsberättelse som kan påverka processen i Bryssel, dels lär den i sammanhanget tunga EU-parlamentarikern Sajjad Karim ha sagt att ”less is more” efter att ha tagit del av kommissionens förslag till omfattande revisorsrapportering.

Det känns därför lite lättare att idag medverka i den arbetsgrupp inom FEE som skissar på framtidens revision, en revision bortom kommissionens förslagspaket … Jag får inte avslöja så mycket än, men planen är att FEE senare i höst ska publicera resultatet av arbetet. En mening vill jag läcka: ”Such innovating tasks will attract talented individuals with high future potentials.”

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén