Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Revisorsnämnden Sida 3 av 12

Revisorn måste vara tuff

Idag skriver FARs ordförande Jonas Svensson och jag på DI Debatt under rubriken ”Revisorn måste vara tuff”.

Artikeln är föranledd av de senaste dagarnas rubriker i främst SvD och DI om branschen och revisorsrollen, inte minst frågor kring revisorns opartiskhet och självständighet eller oberoende som det ofta kallas.

Vi nämner att ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor, där etik och moral fått en alltmer framträdande plats, gjort att revisorns opartiskhet och självständighet också uppmärksammas allt oftare. Från FARs sida har vi därför initierat en dialog med Revisorsnämnden i syfte att utveckla nya och proaktiva sätt att arbeta med oberoende- och etikfrågor.

Ambitionen måste vara att revisorns oberoende aldrig ska kunna ifrågasättas.

Att varna eller inte varna

Två revisorer har tilldelats varning av Revisorsnämnden (RN) för att ha medverkat vid seminarier med inslag av älgjakt. Mot bakgrund av uppmärksamheten i media är det naturligt att RN har prövat revisorernas opartiskhet och självständighet.

I sina beslut framför RN ingen kritik mot revisorernas medverkan vid själva seminarierna men menar att inslaget av jaktaktiviteter var relativt omfattande.

Revisorer ska inte delta i regelrätt älgjakt som kundföretag bjuder på eller arrangerar. Den åsikten har jag redan tidigare framfört.

RN ska också göra en sträng bedömning av revisorers opartiskhet och självständighet, särskilt i börsnoterade och andra större företag. I de aktuella fallen rör det sig emellertid inte om regelrätt älgjakt utan om seminarier med jaktinslag, vilket möjliggör en nyanserad bedömning. Enligt min uppfattning har RN inte tagit tillräcklig hänsyn till revisorernas oberoendeprövning eller den nytta som seminarierna tillförde revisionen. RNs beslut kan därför ifrågasättas.

Även RN måste fokusera på väsentlighet och risk

Jag har skrivit en debattartikel i Balans om Revisorsnämndens (RN) tillsyn över revisorer. Här finner du artikeln.

I artikeln lyfter jag frågor om bristande riskfokus och långa handläggningstider hos RN samt en oklar tillämpning av påföljden varning. Jag pekar samtidigt på några sätt att göra tillsynen effektivare. En tillsyn som fokuserar på väsentlighet och risk kan dessutom i ännu högre grad understödja utvecklingen av revisionskvalitet.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén