Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: SBC Sida 1 av 2

Nytt grepp om redovisningen i brf

De flesta håller med om att årsredovisningen för en bostadsrättsförening inte alltid är ett relevant och bra beslutsunderlag för vare sig medlemmar, köpare av bostadsrätter eller andra intressenter. Nuvarande regler för redovisning ger helt enkelt inte utrymme för att ta hänsyn till en bostadsrättsförenings speciella verksamhet och förhållanden. Med tanke på att det dessutom är så många som 1,5 miljoner människor som bor i bostadsrätter är det angeläget att se över redovisningsreglerna ur ett konsumentperspektiv.

Mot den bakgrunden har FAR, Bostadsrätterna, HSB, Riksbyggen och SBC idag överlämnat ett förslag till nytt regelverk till regeringen. Förslaget innebär ett annorlunda grepp om redovisningen i en bostadsrättsförening och omfattar flera områden, där tre väsentliga utgångspunkter är:
• Årsredovisningen ska på ett tydligt och enhetligt sätt presentera ett antal obligatoriska nyckeltal och annan information som gör det enklare att förstå föreningens ekonomi och även göra jämförelser med andra föreningar
• Resultaträkningen ska kunna fungera som ett underlag för bedömning av hur stora avgifter från medlemmarna som kan vara rimliga. Detta innebär att redovisningen måste vara utformad så att en förening med sund ekonomi inte ska behöva redovisa underskott över tiden
• Både avskrivningar och fondavsättningar ersätts med ett obligatoriskt ”sparande” för framtida underhåll

Förslaget presenteras även i en debattartikel i Dagens Industri.

Jag hoppas och tror att regeringen kommer att inkludera våra förslag i den utredning om bostadsrättslagstiftning som nu ska tillsättas.

Brf-projektet löper enligt plan

Som jag bloggat om tidigare samverkar FAR med borättsorganisationerna HSB, Bostadsrätterna, Sveriges BostadsrättsCentrum och Riksbyggen i frågor rörande ansvar och redovisning i en bostadsrättsförening (brf). Bakgrunden är Bokföringsnämndens beslut från i våras att förbjuda möjligheten till progressiv avskrivning av byggnad vid tillämpning av regelverket K2.

Allra först ville vi bringa klarhet kring ansvaret när en brf redovisar underskott, exempelvis till följd av förändrade avskrivningar. Därför uppdrog FAR, tillsammans med de fyra borättsorganisationerna, åt professor Daniel Stattin och advokaten, tillika adjungerade professorn, Carl Svernlöv att ta fram ett rättsutlåtande. På förekommen anledning vill jag påpeka att uppdraget vilade på affärsmässig grund. Daniel Stattin och Carl Svernlöv kunde presentera sina slutsatser i anslutning till FARs Branschdagar i september, se bland annat FARs pressmeddelande.

Projektet med att utveckla redovisningen i en brf fortsätter enligt plan. Nästa milstolpe blir lanseringen av ett malldokument för en årsredovisning för brf inom rådande regelverk. Tidsplanen säger att detta ska ske i december 2014.

Parallellt arbetar vi tillsammans med borättsorganisationerna med att skissa på en helt ny normgivning för redovisning i brf. Motivet är dels det stora allmänintresset kring brf som boendeform, dels behovet av att göra årsredovisningarna till relevanta och bra beslutsunderlag för bl.a. köpare av bostadsrätter. Uppgiften är inte enkel, så på den här punkten får jag återkomma om tidsplanen.

Följ vårt brf-arbete i det särskilda rummet på webben.

Redovisning i bostadsrättsföreningar

Måste en bostadsrättsförening (brf) höja avgifterna på grund av de nya avskrivningsreglerna? Vilket ansvar har styrelseledamöterna i en brf om föreningen nu tvingas att redovisa stora underskott? Är dagens årsredovisning för en brf relevant som beslutsunderlag för en köpare av en bostadsrätt?

Ja, det är några av de frågetecken som restes i samband med att Bokföringsnämnden beslutade att förbjuda progressiv avskrivning av byggnad vid tillämpning av redovisningsregelverket K2.

Det har nu blivit dags att räta ut alla frågetecken kring ansvar och redovisning i en brf. Därför arrangerar vi på FAR en särskild utbildningsdag 19 september om brf i anslutning till Branschdagarna. Under ledning av FARs vice ordförande Jonas Svensson belyses allt från nyproduktion och ekonomiska planer till redovisning och revision i en brf.

Dessutom kommer resultatet från en utredning om ansvar vid underskott i brf att presenteras under utbildningsdagen. Det är FAR som tillsammans med HSB, Bostadsrätterna, SBC och Riksbyggen har bett professor Daniel Stattin och advokaten, tillika adjungerade professorn, Carl Svernlöv att utreda vad som faktiskt gäller. Högintressant, inte minst med tanke på kopplingen till avgifterna i en brf!

Den som sitter i en styrelse i en brf eller arbetar med redovisning eller revision i en brf vill därför knappast missa utbildningen 19 september. Här kan du anmäla dig.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén