Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Nytt grepp om redovisningen i brf

De flesta håller med om att årsredovisningen för en bostadsrättsförening inte alltid är ett relevant och bra beslutsunderlag för vare sig medlemmar, köpare av bostadsrätter eller andra intressenter. Nuvarande regler för redovisning ger helt enkelt inte utrymme för att ta hänsyn till en bostadsrättsförenings speciella verksamhet och förhållanden. Med tanke på att det dessutom är så många som 1,5 miljoner människor som bor i bostadsrätter är det angeläget att se över redovisningsreglerna ur ett konsumentperspektiv.

Mot den bakgrunden har FAR, Bostadsrätterna, HSB, Riksbyggen och SBC idag överlämnat ett förslag till nytt regelverk till regeringen. Förslaget innebär ett annorlunda grepp om redovisningen i en bostadsrättsförening och omfattar flera områden, där tre väsentliga utgångspunkter är:
• Årsredovisningen ska på ett tydligt och enhetligt sätt presentera ett antal obligatoriska nyckeltal och annan information som gör det enklare att förstå föreningens ekonomi och även göra jämförelser med andra föreningar
• Resultaträkningen ska kunna fungera som ett underlag för bedömning av hur stora avgifter från medlemmarna som kan vara rimliga. Detta innebär att redovisningen måste vara utformad så att en förening med sund ekonomi inte ska behöva redovisa underskott över tiden
• Både avskrivningar och fondavsättningar ersätts med ett obligatoriskt ”sparande” för framtida underhåll

Förslaget presenteras även i en debattartikel i Dagens Industri.

Jag hoppas och tror att regeringen kommer att inkludera våra förslag i den utredning om bostadsrättslagstiftning som nu ska tillsättas.

Redovisning i bostadsrättsföreningar

Måste en bostadsrättsförening (brf) höja avgifterna på grund av de nya avskrivningsreglerna? Vilket ansvar har styrelseledamöterna i en brf om föreningen nu tvingas att redovisa stora underskott? Är dagens årsredovisning för en brf relevant som beslutsunderlag för en köpare av en bostadsrätt?

Ja, det är några av de frågetecken som restes i samband med att Bokföringsnämnden beslutade att förbjuda progressiv avskrivning av byggnad vid tillämpning av redovisningsregelverket K2.

Det har nu blivit dags att räta ut alla frågetecken kring ansvar och redovisning i en brf. Därför arrangerar vi på FAR en särskild utbildningsdag 19 september om brf i anslutning till Branschdagarna. Under ledning av FARs vice ordförande Jonas Svensson belyses allt från nyproduktion och ekonomiska planer till redovisning och revision i en brf.

Dessutom kommer resultatet från en utredning om ansvar vid underskott i brf att presenteras under utbildningsdagen. Det är FAR som tillsammans med HSB, Bostadsrätterna, SBC och Riksbyggen har bett professor Daniel Stattin och advokaten, tillika adjungerade professorn, Carl Svernlöv att utreda vad som faktiskt gäller. Högintressant, inte minst med tanke på kopplingen till avgifterna i en brf!

Den som sitter i en styrelse i en brf eller arbetar med redovisning eller revision i en brf vill därför knappast missa utbildningen 19 september. Här kan du anmäla dig.

Att våga ta ansvar

Att revisorn gör en annan bedömning än styrelsen är varken märkligt eller ovanligt. Därför lämnar revisorn ofta anmärkningar eller upplysningar i sin revisionsberättelse. Det finns t.ex. en uppsats som visar att andelen revisionsberättelser som avviker från standardutformningen är 66 % i de bolag som går i konkurs.

Men hur är det med styrelsens ledamöter – tycker de alltid lika om ett bokslut? Ja, något annat framkommer ju inte i årsredovisningarna. Är det så att styrelsen förlitar sig på att ansvariga inom företaget har gjort sitt jobb!? Eller väljer man att luta sig mot redovisningskonsulten eller revisorn!? Eller bryr man sig inte alls!?

Jag har aldrig sett det tidigare, men här är ett exempel på en styrelseledamot som reserverar sig och på det sättet visar integritet. Han anser sig inte ha tillräckligt med underlag för att intyga värderingen av en skuld. Är det att smita från sitt ansvar eller att faktiskt ta det? De övriga i styrelsen tycks i alla fall inte uppskatta reservationen.

Det är naturligtvis önskvärt att man inom en styrelse processar saker och ting så att man kommer överens om tagen, även i bokslutsfrågor. Men med tanke på styrelseledamöters ansvar för den finansiella rapporteringen borde den här typen av reservationer ändå vara mer frekvent. Så tycker jag.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén