Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: skuldkris Sida 1 av 4

Att lyfta offentlig redovisning måste upp på agendan

Som så många andra följer jag det grekiska dramat. Dagens stora händelse är att eurozonens finansministrar träffas i Bryssel för att hantera Greklands akuta ekonomiska kris. Det måste ske på ett ansvarsfullt sätt och förtjänar all uppmärksamhet, men det finns sådant jag saknar i rapporteringen. Det är tyst om bakgrunden till krisen. Det är ännu tystare om vad som behöver göras för att historien inte ska upprepas.

Greklands nationalräkenskaper visade sig ju vara direkt missvisande. Detta bidrog starkt till skuld- och eurokrisen som blommade ut 2010, och snart höjdes röster om att EUs medlemsländer borde införa en enhetlig redovisning av nationalräkenskaperna. Siktet ställdes in på en offentlig redovisning baserad på bokföringsmässiga grunder så att alla skulder verkligen skulle redovisas. Det internationella regelverket IPSAS var ett givet alternativ. Men EU ville, som så ofta, gå sin egen väg och därför skulle en egen variant – EPSAS – utvecklas. Men nu låter det som att det angelägna projektet har stött på patrull. Ekonomistyrningsverket gav en direkt nedslående lägesbild för några dagar sedan. Mycket oroande, tycker jag.

Det är lätt för politiker att ställa krav på hur företag ska redovisa, men när det handlar om förväntningar på rättvisande och jämförbar offentlig redovisning blir det genast svårt (mer om det i den utmärkta artikeln Government Accounting – Making Enron look good). Men, EU-ländernas nationalräkenskaper måste självklart hålla måttet. Även Sverige har en del kvar att göra. Förra måndagen larmade Riksrevisionen att det inte finns någon enhetlig bild av statens ekonomiska ställning, och landets kommuner redovisar 2015 inte alla pensionsskulder i sina balansräkningar.

Min slutsats är att arbetet med att lyfta offentlig redovisning inom EU måste högt upp på agendan! Om vi vill undvika att återigen hamna i en liknande situation är det alldeles nödvändigt!!

EU lyfter offentlig redovisning

EU har bestämt sig för att lyfta kvaliteten på EU-staternas redovisning. Det berättar Alexandre Makaronidis, ansvarig för offentlig redovisning inom Eurostat, på ett FEE-möte i Bryssel.

En färsk undersökning visar att endast hälften av EUs 27 medlemsstater upprättar sina nationalräkenskaper på bokföringsmässiga grunder. Kontantmetoden förekommer fortfarande här och där. Tyvärr hör Sverige till de länder som uppvisar brister vad gäller skuldföring av pensionsskulder. Och det är bara nio länder som baserar sin redovisning på IPSAS, som är de internationella standarderna för offentlig redovisning.

Siktet är nu inställt på att utveckla IPSAS till EPSAS (European Public Sector Accounting System). På frågan om tidsplanen svarar Alexandre Makaronidis att EPSAS ska kunna implementeras i EU-länderna inom 3−5 år.

Jag tror att den tidsplanen är väl optimistisk med tanke på det motstånd som politiker kan förväntas uppvisa när alla skulder ska bokföras. Det blir en tuff match, men det är mycket viktiga steg som tas nu. För utan en transparent och rättvisande offentlig redovisning är det svårt att verkligen lösa Europas problem och förhindra uppkomsten av nya skuldkriser.

Revisions- och rådgivningsbranschen ska självfallet bidra med kompetens i processen. Det är stora ord, men vi måste ta vårt ansvar för finansiell stabilitet.

Nu är det Cypern som kör

Idag tar Cypern över ordförandeskapet i EU, och det är ingen lätt uppgift med tanke på skuld- och eurokrisen. Trots att det alltså måste finnas betydligt viktigare frågor än EU-kommissionens revisionspaket har Cypern uttalat ambitionen att intensifiera förhandlingarna inom Ministerrådet om spelreglerna för revisions- och rådgivningsbranschen. För att klara detta kommer Cypern att få support från bl.a det avgående ordförandelandet Danmark och Storbritannien. Parallellt pågår förhandlingarna inom EU-parlamentet. Det sker främst inom utskottet för rättsliga frågor respektive utskottet för ekonomi- och valutafrågor. Under hösten kommer de båda utskotten att arbeta fram var sin första rapport om möjliga lagförslag. Och efter årsskiftet tar Irland över ordförandeklubban i EU. Även Irland har uttryckt att revisionspaketet är en prioriterad fråga.

Det är med andra ord en mycket komplex beslutsprocess i Bryssel. Men vi på FAR är med och påverkar på olika sätt, bl.a. genom direktkontakt med såväl EU-kommissionen som svenska EU-parlamentariker. Samtidigt för vi naturligtvis en nära dialog med den svenska regeringen.

Det är fortfarande för tidigt att ge en prognos om det slutliga utfallet. Klart är att de allra flesta avfärdar förslaget om att revisionsbyråer i vissa fall enbart ska få ägna sig åt revision – ”pure audit firms”. Samtidigt görs försök att få tillbaka regler om gemensam revision i paketet i utbyte mot längre mandatperioder vid byrårotation. En annan stridsfråga handlar om sättet att reglera framtidens revision. Kommissionen vill att revisionen i företag av allmänt intresse ska regleras genom en förordning och inte via EU-direktiv. Många stora länder (och Sverige) protesterar mot detta, eftersom en tvingande förordning är svår – för att inte säga omöjlig – att synka med nationella regelsystem på t.ex. bolagsstyrningens område.

EU-paketet har för övrigt redan visat sig ha en lång räckvidd. Ett exempel är att IAASB i dagarna har presenterat ett förslag till en ny revisionsberättelse som en direkt respons på EU-förslaget. Som bekant är FAR mycket aktiv också i denna fråga.

Men, min slutkommentar handlar om det tragiska i att det är Cypern och det politiska systemet som sitter i förarsätet. Det borde naturligtvis vara branschens sak att ta ansvar för att utveckla revisorsrollen och revisionen. Det är därför som jag ifrågasätter om revisionen överhuvudtaget ska vara lagstadgad. Politikerna riskerar nu att förstöra revisionen, det är bättre att släppa den fri. Då kan branschen utveckla en revision som verkligen matchar marknadens krav och förväntningar i små respektive stora företag. På sikt är en sådan lösning det allra bästa också för det allmänna (”the public interest”).

Så tror jag. Vad tror du?

Sida 1 av 4

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén