Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: utbildning av ekonomer

Från och med nu blir det annorlunda

Landets lärare i redovisning på konferens i Göteborg.

Landets lärare i redovisning på konferens i Göteborg.

Detta inlägg bygger på mitt anförande på Handelshögskolan i Göteborg 5 november 2015, i anslutning till Nationella redovisningskonferensen för landet lärare i redovisning.

Tack för inbjudan att tala här på Nationella redovisningskonferensen. För mig är det mycket hedrande, dessutom extra kul att vi är på min gamla skola.

Jag vill inledningsvis knyta an till föregående anförande om redovisningen i AB Volvo. Redovisningen i företag och organisationer har över tiden differentierats med hänsyn till olika förväntningar och behov. Vi har därför fått IFRS för de noterade företagen och Bokföringsnämndens K-regelverk för de onoterade. Ingen av oss önskar att det lilla företaget ska tillämpa IFRS, inte heller att AB Volvo ska använda sig av K2.

De olika normgivningarna ska ge uttryck för god redovisningssed, men leder de alltid till en rättvisande bild och därmed bra beslutsunderlag? Här reser jag ett stort frågetecken, men hursomhelst har det funnits skäl att differentiera redovisningen.

På samma sätt är det med revisionen. Olika behov och förutsättningar hos revisionens intressenter tvingar fram en differentiering. Det sker naturligt genom revisorns och revisionsteamets anpassning på varje uppdrag men också på andra sätt.

För företag av allmänt intresse (noterade och finansiella företag) införs nästa år nya regler genom EUs revisionspaket. Bland nyheterna märks byrårotation och begränsningar i revisionsbyråns rådgivning till en revisionskund.

Ett positivt inslag i revisionspaketet är förnyelsen av revisorns rapportering. I fortsättningen behöver ingen leta efter revisorns slutsatser, de kommer nämligen först i revisionsberättelsen. I företag av allmänt intresse ska revisorn dessutom ange risker för väsentliga fel i den finansiella rapporteringen.

Parallellt med processen i EU har den globala standardsättaren IAASB förändrat standarden för revisionsberättelsen, bland annat genom att revisorn ska informera om betydelsefulla områden (Key Audit Matters). Eftersom de båda regelmakarna inte har lyckats enas om en gemensam revisonsberättelse måste vi i Sverige nu smälta ihop de båda versionerna till en.

Den utvidgade och mer transparenta rapporteringen från revisorn ger, menar jag, en unik möjlighet att stärka revisionens relevans. Men det förutsätter att revisorn visar integritet och verkligen pekar på sådant som aktieägare och andra intressenter har nytta av. Några länder har tjuvstartat med nya revisionsberättelsen och därför ska vi på Finforum 25 november få höra om marknadens respons i Storbritannien och Nederländerna. Bland de mer uppmärksammade revisionsberättelserna är den för Rolls-Royce där revisionsbyrån lägger ut texten ordentligt och till och med illustrerar med diagram.

Men hur är det – uppnås nu syftena med EU-paketet, nämligen att lyfta revisionskvaliteten och att bryta de stora byråernas marknadsdominans? Jag tror att revisorns utvidgade rapportering kan komma att skärpa revisionen men på frågan om marknadsdominansen bryts blir svaret ett nej. Som så ofta i utdragna processer blev resultatet något annat än vad som ursprungligen var tanken.

Ett annat uttryck för behovet av differentiering är initiativet till Nordisk standard för revision i mindre företag (Nordiska standarden). Vi har nyligen haft ett förslag ute på remiss i samtliga nordiska länder, och på FAR tog vi emot en flodvåg av remissvar – hela 117 stycken. Nu ska vi respektfullt utvärdera och hantera det stora engagemanget runt Nordiska standarden.

Nu vill jag att vi spanar på framtiden. För två år sedan presenterade vi en framtidsstudie som Kairos Future hade hjälpt oss att ta fram. Studien, som visar branschens förändringsresa fram till år 2025, har fått stort genomslag både här hemma och internationellt. En slutsats i studien är att andelen rådgivning växer. Vi ser till exempel hur lönekonsulter nu växer fram som en profession i branschen. Mot den bakgrunden kommer lönekonsulter att inom kort erbjudas medlemskap i FAR.

Digitaliseringen är också central i studien. Vi har därför bett Kairos Future att fördjupa analysen av hur det digitala landskapet kommer att utvecklas för mindre och medelstora företag. För tillsammans med andra trender kommer digitaliseringen att förändra det mesta i branschen: utbudet av tjänster, sättet att arbeta och ta betalt men också hur man rekryterar, leder och belönar medarbetare.

Från och med nu blir det annorlunda. Allt, allt, allt kommer att förändras. Men det sker inte över en natt utan successivt, och vi ser alltfler exempel på byråer som aktivt gör förändringsresan. Tidningen Balans har i ett specialnummer belyst några av dessa byråer.

Av stor betydelse är även hur företagens rapportering till omvärlden kommer att utvecklas. I en digitaliserad värld kan vi förvänta oss att den finansiella informationen ska finnas tillgänglig så att den kan konsumeras i realtid, i vart fall nästan i realtid. Jämför det med dagens situation där årsredovisningar blir offentliga via Bolagsverket upp till sju månader efter bokslutsdagen. Finns det ens något som heter årsredovisning om 10 år? Jo, kanske behövs ett årsavslut som grund för bland annat skatteändamål och ansvarsutkrävande.

Men det blir helt klart en annorlunda rapportering. Jag vill här tipsa om FEEs idéutkast ”The Future of Corporate Reporting” som sträcker sig bortom dagens normgivning och till och med initiativet till integrerad rapportering. I idéutkastet finns bland annat tankar kring en Core & More-modell, där Core utgör en sammanfattning av såväl den finansiella som den icke-finansiella informationen som intressenter typiskt sett behöver. More är kompletterande dokument med detaljerad information kring områden som hållbarhet, risker m.m.

Så några om ord om förväntningar på utbildningen i redovisning. Jag vill inte förekomma den workshop som revisionsbyråerna har imorgon på konferensen. Jag vill därför bara trycka på att studenterna måste få en helhetssyn. Det handlar om en företagsanalys som ger förståelse för affärsmodellen, vad som skapar lönsamhet och hållbara värden, hur avtal träffas och vilka risker som verksamheten rymmer. För det är först därefter som val av normgivning och redovisningsmetoder kan diskuteras.

Allra sist vill jag ge er – landets lärare i redovisning – tre utmaningar:
1. Utbilda morgondagens ekonomer, förmedla helhetssyn och analytisk förmåga. Och avvakta inte mer resurser till utbildningen, det går att göra underverk även utan pengar.

2. Var med i debatten och synliggör forskningen. Jag vill se mycket mer av er i media (inte bara i Balans). Och vi i branschen och övriga näringslivet vill veta när ni har spännande forskningsresultat och uppsatser att visa upp.

3. Kroka arm med oss och andra i arbetet med integrationen av nyanlända. Flyktingkrisen är en stor utmaning för samhället, men när vi hjälps åt vänds det till en stor möjlighet. Och utbildningen är en mycket viktig del i integrationen.

Tack för visat intresse!

Lärare i redovisning efterlyses

Politiker, akademin och branschen diskuterar ekonomutbildningen.

Politiker, akademin och branschen diskuterar ekonomutbildningen.

Om 15 år finns det inga lärare i redovisning vid landets universitet och högskolor, och därmed hotas bl.a. branschens kompetensförsörjning. Mot den bakgrunden samlades företrädare för såväl politiker som akademin och branschen vid ett möte på FAR.

Det finns fog för att nu tala om en redovisningskris. Antalet disputerade och forskningsaktiva akademiska lärare är nämligen alldeles för få i förhållande till antalet studenter som läser externredovisning och revision som fördjupning. Forskarutbildningen har helt enkelt inte byggts ut i samma takt som grundutbildningen. Det handlar också om bristande styrning vid universiteten och högskolorna. Ekonomutbildningen får helt enkelt inte sin rättmätiga tilldelning. För jobb, tillväxt och välfärd är det ytterst angeläget att Sverige har en bra utbildning av ekonomer.  Det är ju ekonomen som skapar flest jobb!

Inför nästa möte i maj ska vi skissa på hur en nationell forskarskola skulle kunna bli verklighet. Om landets universitet och högskolor gemensamt gör en sådan satsning kan vi få till en doktorandutbildning på mycket hög internationell nivå. Vi kommer även att studera möjligheten att etablera ett nationellt forskningscentrum som underlättar för redan disputerade lärare att fortsätta meritera sig. Dessa initiativ syftar alltså till att säkerställa en hög kvalitet på framtida ekonomutbildning.

Branschen har en viktig roll i utbildningen av ekonomer. Medverkan genom föreläsningar och intervjuer i samband med uppsatser är alltid uppskattade. Men vi måste också göra det lättare för medarbetare på en byrå att kunna gå mellan arbete och utbildning/forskning – det vinner alla på i längden. Idéer om hur det kan gå till?

Hur som helst, från FARs sida ger vi oss inte förrän redovisningskrisen är löst!

Ekonomen skapar flest jobb trots snål utbildning

En god vän frågade för några dagar sedan om jag kunde ordna fram ett exemplar av Fars Samlingsvolym från 2009. Den gode vännen känner i sin tur någon som studerar företagsekonomi.

Men vad har en student som läser företagsekonomi våren 2011 för nytta av en regelsamling från 2009?

Just nu är det lätt för ekonomer att få jobb. Men jag vill peka på att vi i Sverige inte utnyttjar den potential som den viktiga utbildningen av ekonomer innebär. Den fackliga organisationen Civilekonomerna visar i en studie att resurserna som tilldelas en svensk ekonomistuderande ligger långt under vad som gäller för en teknikstuderande. Jämförelsen med grannländerna är också nedslående, för Sverige satsar minst på utbildning av ekonomer. Detta är minst sagt kontraproduktivt eftersom ekonomen är den akademiker som skapar flest jobb.

En bättre ekonomutbildning ger kanske inte fler röster, men för tillväxtens och välfärdens skull är det angeläget att vi får fram riktigt bra ekonomer. Och det finns redan goda idéer om hur man kan lyfta ekonomutbildningen.

Vad glad jag blir om regeringen i morgondagens vårproposition överraskar med att satsa på den värdefulla ekonomen!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén